Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stop" into Latvian language

Vārda "stop" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Stop

[Stop]
/stɑp/

noun

1. The event of something ending

 • "It came to a stop at the bottom of the hill"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

1. Kaut kā beigu notikums

 • "Tas apstājās kalna apakšā"
  sinonīms:
 • apstāties

2. The act of stopping something

 • "The third baseman made some remarkable stops"
 • "His stoppage of the flow resulted in a flood"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • stoppage

2. Darbība, kas kaut ko aptur

 • "Trešais pamatsastāva spēlētājs veica dažas ievērojamas pieturas"
 • "Viņa plūsmas apturēšana izraisīja plūdus"
  sinonīms:
 • apstāties
 • ,
 • apstāšanās

3. A brief stay in the course of a journey

 • "They made a stopover to visit their friends"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • stopover
 • ,
 • layover

3. Īsa uzturēšanās ceļojuma laikā

 • "Viņi apstājās, lai apciemotu savus draugus"
  sinonīms:
 • apstāties
 • ,
 • pieturvieta
 • ,
 • noildze

4. The state of inactivity following an interruption

 • "The negotiations were in arrest"
 • "Held them in check"
 • "During the halt he got some lunch"
 • "The momentary stay enabled him to escape the blow"
 • "He spent the entire stop in his seat"
  synonym:
 • arrest
 • ,
 • check
 • ,
 • halt
 • ,
 • hitch
 • ,
 • stay
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

4. Neaktivitātes stāvoklis pēc pārtraukuma

 • "Sarunas bija arestētas"
 • "Turēja viņus čekā"
 • "Apstāšanās laikā viņš pusdienoja"
 • "Īsā uzturēšanās ļāva viņam izvairīties no trieciena"
 • "Viņš visu pieturu pavadīja savā vietā"
  sinonīms:
 • arestēt
 • ,
 • pārbaudīt
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • sakabe
 • ,
 • palikt
 • ,
 • apstāšanās

5. A spot where something halts or pauses

 • "His next stop is atlanta"
  synonym:
 • stop

5. Vieta, kur kaut kas apstājas vai apstājas

 • "Viņa nākamā pietura ir atlanta"
  sinonīms:
 • apstāties

6. A consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it

 • "His stop consonants are too aspirated"
  synonym:
 • stop consonant
 • ,
 • stop
 • ,
 • occlusive
 • ,
 • plosive consonant
 • ,
 • plosive speech sound
 • ,
 • plosive

6. Līdzskaņs, kas rodas, kādā brīdī apturot gaisa plūsmu un pēkšņi to atbrīvojot

 • "Viņa stop līdzskaņi ir pārāk aspirēti"
  sinonīms:
 • stop līdzskaņs
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • okluzīvs
 • ,
 • plozīvs līdzskaņs
 • ,
 • plosīva runas skaņa
 • ,
 • plosīvs

7. A punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations

 • "In england they call a period a stop"
  synonym:
 • period
 • ,
 • point
 • ,
 • full stop
 • ,
 • stop
 • ,
 • full point

7. Pieturzīme (.), kas novietota deklaratīva teikuma beigās, lai norādītu punktu vai aiz saīsinājumiem

 • "Anglijā viņi šo periodu sauc par pieturu"
  sinonīms:
 • periods
 • ,
 • punkts
 • ,
 • pilna pietura
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • pilns punkts

8. (music) a knob on an organ that is pulled to change the sound quality from the organ pipes

 • "The organist pulled out all the stops"
  synonym:
 • stop

8. (mūzika) poga uz ērģelēm, kas tiek vilkta, lai mainītu skaņas kvalitāti no ērģeļu caurulēm

 • "Ērģelnieks izvilka visas pieturas"
  sinonīms:
 • apstāties

9. A mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens

 • "The new cameras adjust the diaphragm automatically"
  synonym:
 • diaphragm
 • ,
 • stop

9. Mehāniska ierīce kamerā, kas kontrolē objektīva apertūras lielumu

 • "Jaunās kameras automātiski pielāgo diafragmu"
  sinonīms:
 • diafragma
 • ,
 • apstāties

10. A restraint that checks the motion of something

 • "He used a book as a stop to hold the door open"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • stop

10. Savaldība, kas pārbauda kaut kā kustību

 • "Viņš izmantoja grāmatu kā pieturu, lai turētu durvis vaļā"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • apstāties

11. An obstruction in a pipe or tube

 • "We had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe"
  synonym:
 • blockage
 • ,
 • block
 • ,
 • closure
 • ,
 • occlusion
 • ,
 • stop
 • ,
 • stoppage

11. Šķērslis caurulē vai caurulē

 • "Mums bija jāzvana santehniķim, lai notīrītu aizsprostojumu kanalizācijas caurulē"
  sinonīms:
 • bloķēšana
 • ,
 • bloķēt
 • ,
 • slēgšana
 • ,
 • oklūzija
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • apstāšanās

verb

1. Come to a halt, stop moving

 • "The car stopped"
 • "She stopped in front of a store window"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt

1. Apstājieties, beidziet kustēties

 • "Mašīna apstājās"
 • "Viņa apstājās pie veikala skatloga"
  sinonīms:
 • apstāties

2. Put an end to a state or an activity

 • "Quit teasing your little brother"
  synonym:
 • discontinue
 • ,
 • stop
 • ,
 • cease
 • ,
 • give up
 • ,
 • quit
 • ,
 • lay off

2. Izbeigt stāvokli vai darbību

 • "Pārtrauciet ķircināt savu mazo brāli"
  sinonīms:
 • pārtraukt
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • padoties
 • ,
 • atmest
 • ,
 • atlaist

3. Stop from happening or developing

 • "Block his election"
 • "Halt the process"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • halt
 • ,
 • block
 • ,
 • kibosh

3. Pārtraukt notikt vai attīstīties

 • "Bloķējiet viņa ievēlēšanu"
 • "Apturiet procesu"
  sinonīms:
 • apstāties
 • ,
 • bloķēt
 • ,
 • kibosh

4. Interrupt a trip

 • "We stopped at aunt mary's house"
 • "They stopped for three days in florence"
  synonym:
 • stop
 • ,
 • stop over

4. Pārtrauciet ceļojumu

 • "Mēs apstājāmies pie tantes mērijas mājas"
 • "Viņi apstājās uz trim dienām florencē"
  sinonīms:
 • apstāties

5. Cause to stop

 • "Stop a car"
 • "Stop the thief"
  synonym:
 • stop

5. Iemesls apstāties

 • "Apturiet automašīnu"
 • "Apturiet zagli"
  sinonīms:
 • apstāties

6. Prevent completion

 • "Stop the project"
 • "Break off the negotiations"
  synonym:
 • break
 • ,
 • break off
 • ,
 • discontinue
 • ,
 • stop

6. Novērst pabeigšanu

 • "Apturēt projektu"
 • "Pārtraukt sarunas"
  sinonīms:
 • pārtraukums
 • ,
 • pārtraukt
 • ,
 • apstāties

7. Hold back, as of a danger or an enemy

 • Check the expansion or influence of
 • "Arrest the downward trend"
 • "Check the growth of communism in south east asia"
 • "Contain the rebel movement"
 • "Turn back the tide of communism"
  synonym:
 • check
 • ,
 • turn back
 • ,
 • arrest
 • ,
 • stop
 • ,
 • contain
 • ,
 • hold back

7. Atturieties no briesmām vai ienaidnieka

 • Pārbaudiet paplašināšanos vai ietekmi
 • "Arestēt lejupslīdes tendenci"
 • "Pārbaudiet komunisma izaugsmi dienvidaustrumāzijā"
 • "Ietver nemiernieku kustību"
 • "Atgriezt komunisma paisumu"
  sinonīms:
 • pārbaudīt
 • ,
 • pagriezieties atpakaļ
 • ,
 • arestēt
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • satur
 • ,
 • turies atpakaļ

8. Seize on its way

 • "The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace"
  synonym:
 • intercept
 • ,
 • stop

8. Satveriet ceļā

 • "Iznīcinātājai tika pavēlēts pārtvert lidmašīnu, kas bija ielidojusi valsts gaisa telpā"
  sinonīms:
 • pārtvert
 • ,
 • apstāties

9. Have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense

 • Either spatial or metaphorical
 • "The bronchioles terminate in a capillary bed"
 • "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"
 • "My property ends by the bushes"
 • "The symphony ends in a pianissimo"
  synonym:
 • end
 • ,
 • stop
 • ,
 • finish
 • ,
 • terminate
 • ,
 • cease

9. Tiem ir beigas laika, telpiskā vai kvantitatīvā nozīmē

 • Vai nu telpisks, vai metaforisks
 • "Bronhioli beidzas kapilārā gultnē"
 • "Jūsu tiesības apstājas tur, kur jūs pārkāpjat citu tiesības"
 • "Mans īpašums beidzas pie krūmiem"
 • "Simfonija beidzas ar pianissimo"
  sinonīms:
 • beigas
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • pabeigt
 • ,
 • pārtraukt

10. Render unsuitable for passage

 • "Block the way"
 • "Barricade the streets"
 • "Stop the busy road"
  synonym:
 • barricade
 • ,
 • block
 • ,
 • blockade
 • ,
 • stop
 • ,
 • block off
 • ,
 • block up
 • ,
 • bar

10. Padarīt nepiemērotu caurbraukšanai

 • "Bloķējiet ceļu"
 • "Barikādes ar ielām"
 • "Apturiet noslogoto ceļu"
  sinonīms:
 • barikāde
 • ,
 • bloķēt
 • ,
 • blokāde
 • ,
 • apstāties
 • ,
 • bloķēt off
 • ,
 • bloķēt augšu
 • ,
 • bārs

11. Stop and wait, as if awaiting further instructions or developments

 • "Hold on a moment!"
  synonym:
 • hold on
 • ,
 • stop

11. Apstājieties un gaidiet, it kā gaidot turpmākus norādījumus vai notikumus

 • "Pagaidi mirkli!"
  sinonīms:
 • turies
 • ,
 • apstāties

Examples of using

The police car skidded to a stop.
Policijas automašīna noslīdēja līdz pieturai.
The patrol car skidded to a stop.
Patruļmašīna noslīdēja līdz pieturai.
They've realized they should stop discrimination against gays.
Viņi ir sapratuši, ka viņiem vajadzētu pārtraukt geju diskrimināciju.