Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "steady" into Latvian language

Vārda "vienmērīgs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Steady

[Līkumains]
/stɛdi/

noun

1. A person loved by another person

  synonym:
 • sweetheart
 • ,
 • sweetie
 • ,
 • steady
 • ,
 • truelove

1. Cilvēks, kuru mīl cita persona

  sinonīms:
 • mīļotā
 • ,
 • mīļumiņ
 • ,
 • vienmērīgi
 • ,
 • trielove

verb

1. Make steady

 • "Steady yourself"
  synonym:
 • steady
 • ,
 • calm
 • ,
 • becalm

1. Padarīt vienmērīgu

 • "Tiec pats"
  sinonīms:
 • vienmērīgi
 • ,
 • mierīgs
 • ,
 • bekalms

2. Support or hold steady and make steadfast, with or as if with a brace

 • "Brace your elbows while working on the potter's wheel"
  synonym:
 • brace
 • ,
 • steady
 • ,
 • stabilize
 • ,
 • stabilise

2. Atbalsts vai noturīgs un nelokāms, ar vai it kā ar stiprinājumu

 • "Salieciet elkoņus, strādājot pie podnieka stūres"
  sinonīms:
 • lente
 • ,
 • vienmērīgi
 • ,
 • stabilizēt

adjective

1. Not subject to change or variation especially in behavior

 • "A steady beat"
 • "A steady job"
 • "A steady breeze"
 • "A steady increase"
 • "A good steady ballplayer"
  synonym:
 • steady

1. Nav pakļauti izmaiņām vai variācijām, jo īpaši uzvedībai

 • "Sabojāts sitiens"
 • "Sabojāts darbs"
 • "Līdzīga vēsma"
 • "Līdzvērtīgs pieaugums"
 • "Labs vienmērīgs balspēlētājs"
  sinonīms:
 • vienmērīgi

2. Not liable to fluctuate or especially to fall

 • "Stocks are still firm"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • steady
 • ,
 • unfluctuating

2. Nevar svārstīties vai it īpaši nokrist

 • "Stokas joprojām ir stingras"
  sinonīms:
 • stingri
 • ,
 • vienmērīgi
 • ,
 • neatbilstošs

3. Securely in position

 • Not shaky
 • "Held the ladder steady"
  synonym:
 • steady

3. Droši stāvoklī

 • Nav satricinošs
 • "Turēja kāpnes vienmērīgi"
  sinonīms:
 • vienmērīgi

4. Marked by firm determination or resolution

 • Not shakable
 • "Firm convictions"
 • "A firm mouth"
 • "Steadfast resolve"
 • "A man of unbendable perseverence"
 • "Unwavering loyalty"
  synonym:
 • firm
 • ,
 • steadfast
 • ,
 • steady
 • ,
 • stiff
 • ,
 • unbendable
 • ,
 • unfaltering
 • ,
 • unshakable
 • ,
 • unwavering

4. Marķēts ar stingru apņēmību vai izšķirtspēju

 • Nav skakāms
 • "Sapultā pārliecība"
 • "Firma mute"
 • "Palikt ātri atrisināt"
 • "Nebaidāmas neatlaidības cilvēks"
 • "Nemazgā lojalitāte"
  sinonīms:
 • stingri
 • ,
 • nelokāms
 • ,
 • vienmērīgi
 • ,
 • stīvs
 • ,
 • nepiepildāms
 • ,
 • neierobežošana
 • ,
 • nesatricināms

5. Relating to a person who does something regularly

 • "A regular customer"
 • "A steady drinker"
  synonym:
 • regular
 • ,
 • steady

5. Attiecas uz personu, kura kaut ko regulāri dara

 • "Parasts klients"
 • "Sabojāts dzērājs"
  sinonīms:
 • regulāri
 • ,
 • vienmērīgi

6. Not easily excited or upset

 • "Steady nerves"
  synonym:
 • steady

6. Nav viegli satraukts vai sajukums

 • "Tiešie nervi"
  sinonīms:
 • vienmērīgi

adverb

1. In a steady manner

 • "He could still walk steadily"
  synonym:
 • steadily
 • ,
 • steady

1. Vienmērīgā veidā

 • "Viņš joprojām varēja vienmērīgi staigāt"
  sinonīms:
 • vienmērīgi

Examples of using

There was a steady increase in population.
Iedzīvotāju skaits pastāvīgi palielinājās.
This table isn't steady.
Šī tabula nav vienmērīga.
There was a steady increase in population.
Iedzīvotāju skaits pastāvīgi palielinājās.