Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stall" into Latvian language

Vārda "stall" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Stall

[Stende]
/stɔl/

noun

1. A compartment in a stable where a single animal is confined and fed

  synonym:
 • stall

1. Nodalījums stallī, kurā tiek norobežots un barots viens dzīvnieks

  sinonīms:
 • stendēties

2. Small area set off by walls for special use

  synonym:
 • booth
 • ,
 • cubicle
 • ,
 • stall
 • ,
 • kiosk

2. Neliela platība, ko sienas atvēl īpašai lietošanai

  sinonīms:
 • kabīne
 • ,
 • stendēties
 • ,
 • kiosks

3. A booth where articles are displayed for sale

  synonym:
 • stall
 • ,
 • stand
 • ,
 • sales booth

3. Kabīne, kurā tiek izstādīti priekšmeti pārdošanai

  sinonīms:
 • stendēties
 • ,
 • stāvēt
 • ,
 • pārdošanas stends

4. A malfunction in the flight of an aircraft in which there is a sudden loss of lift that results in a downward plunge

 • "The plane went into a stall and i couldn't control it"
  synonym:
 • stall

4. Darbības traucējumi gaisa kuģa lidojumā, kurā pēkšņi tiek zaudēts pacēlums, kā rezultātā notiek lejupslīde

 • "Lidmašīna iegāja stendā, un es nevarēju to kontrolēt"
  sinonīms:
 • stendēties

5. Seating in the forward part of the main level of a theater

  synonym:
 • stall

5. Sēdvietas teātra galvenā līmeņa priekšējā daļā

  sinonīms:
 • stendēties

6. Small individual study area in a library

  synonym:
 • carrel
 • ,
 • carrell
 • ,
 • cubicle
 • ,
 • stall

6. Neliela individuāla mācību zona bibliotēkā

  sinonīms:
 • carrel
 • ,
 • carrell
 • ,
 • kabīne
 • ,
 • stendēties

7. A tactic used to mislead or delay

  synonym:
 • stall
 • ,
 • stalling

7. Taktika, ko izmanto, lai maldinātu vai aizkavētu

  sinonīms:
 • stendēties
 • ,
 • apstāšanās

verb

1. Postpone doing what one should be doing

 • "He did not want to write the letter and procrastinated for days"
  synonym:
 • procrastinate
 • ,
 • stall
 • ,
 • drag one's feet
 • ,
 • drag one's heels
 • ,
 • shillyshally
 • ,
 • dilly-dally
 • ,
 • dillydally

1. Atlikt darīt to, kas jādara

 • "Viņš nevēlējās rakstīt vēstuli un dienām vilcinājās"
  sinonīms:
 • vilcināties
 • ,
 • stendēties
 • ,
 • velciet kājas
 • ,
 • velciet papēžus
 • ,
 • šilišalija
 • ,
 • dilly-dally
 • ,
 • dillydally

2. Come to a stop

 • "The car stalled in the driveway"
  synonym:
 • stall
 • ,
 • conk

2. Nāc apstāties

 • "Automašīna apstājās uz piebraucamā ceļa"
  sinonīms:
 • stendēties
 • ,
 • conk

3. Deliberately delay an event or action

 • "She doesn't want to write the report, so she is stalling"
  synonym:
 • stall

3. Apzināti aizkavēt notikumu vai darbību

 • "Viņa nevēlas rakstīt ziņojumu, tāpēc viņa apstājas"
  sinonīms:
 • stendēties

4. Put into, or keep in, a stall

 • "Stall the horse"
  synonym:
 • stall

4. Ielieciet vai turiet stendā

 • "Apstādiniet zirgu"
  sinonīms:
 • stendēties

5. Experience a stall in flight, of airplanes

  synonym:
 • stall

5. Piedzīvojiet lidmašīnu apstāšanos lidojuma laikā

  sinonīms:
 • stendēties

6. Cause an airplane to go into a stall

  synonym:
 • stall

6. Lieciet lidmašīnai iekāpt stendā

  sinonīms:
 • stendēties

7. Cause an engine to stop

 • "The inexperienced driver kept stalling the car"
  synonym:
 • stall

7. Izraisīt dzinēja apstāšanos

 • "Nepieredzējušais vadītājs turpināja apturēt automašīnu"
  sinonīms:
 • stendēties

Examples of using

For years he is at the market every Tuesday morning with his fish stall.
Gadiem ilgi viņš ir tirgū katru otrdienas rītu ar savu zivju stendu.