Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spot" into Latvian language

Vārda "vieta" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Spot

[Spot]
/spɑt/

noun

1. A point located with respect to surface features of some region

 • "This is a nice place for a picnic"
 • "A bright spot on a planet"
  synonym:
 • topographic point
 • ,
 • place
 • ,
 • spot

1. Punkts, kas atrodas attiecībā uz kāda reģiona virsmas īpašībām

 • "Šī ir jauka vieta piknikam"
 • "Spilgta vieta uz planētas"
  sinonīms:
 • topogrāfiskais punkts
 • ,
 • vieta

2. A short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising

  synonym:
 • spot

2. Īsa sadaļa vai ilustrācija ( starp radio vai tv programmām vai žurnālā ), ko bieži izmanto reklāmai

  sinonīms:
 • vieta

3. An outstanding characteristic

 • "His acting was one of the high points of the movie"
  synonym:
 • point
 • ,
 • spot

3. Izcila īpašība

 • "Viņa aktiermeistarība bija viens no galvenajiem filmas punktiem"
  sinonīms:
 • punkts
 • ,
 • vieta

4. A blemish made by dirt

 • "He had a smudge on his cheek"
  synonym:
 • smudge
 • ,
 • spot
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slur

4. Vainas dēļ, ko izgatavojuši netīrumi

 • "Viņam bija smudže uz viņa vaiga"
  sinonīms:
 • iesmērēt
 • ,
 • vieta
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • uztriepes
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slūža

5. A small contrasting part of something

 • "A bald spot"
 • "A leopard's spots"
 • "A patch of clouds"
 • "Patches of thin ice"
 • "A fleck of red"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • speckle
 • ,
 • dapple
 • ,
 • patch
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculation

5. Neliela kontrastējoša kaut kā daļa

 • "Plika vieta"
 • "Leoparda plankumi"
 • "Mākoņu plāksteris"
 • "Plāna ledus patches"
 • "Sarkanas krusis"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • šķēps
 • ,
 • dapple
 • ,
 • plāksteris
 • ,
 • blāve
 • ,
 • makulēšana

6. A section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance

 • "They changed his spot on the program"
  synonym:
 • spot

6. Izklaides sadaļa, kas piešķirta konkrētam izpildītājam vai izpildījumam

 • "Viņi mainīja savu vietu programmā"
  sinonīms:
 • vieta

7. A business establishment for entertainment

 • "Night spot"
  synonym:
 • spot

7. Biznesa uzņēmums izklaidei

 • "Nakts vieta"
  sinonīms:
 • vieta

8. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

8. Darbs organizācijā

 • "Viņš ieņēma amatu kasē"
  sinonīms:
 • pozīcija
 • ,
 • pasts
 • ,
 • piestātne
 • ,
 • birojs
 • ,
 • vieta
 • ,
 • bilance
 • ,
 • situācija

9. A slight attack of illness

 • "He has a touch of rheumatism"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • spot

9. Neliels slimības uzbrukums

 • "Viņam ir reimatisma pieskāriens"
  sinonīms:
 • pieskarties
 • ,
 • vieta

10. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

10. Mazs gabals vai kaut kas tāds daudzums

 • "Tējas vieta"
 • "Mazliet papīra"
 • "Mazliet pinti"
 • "Es viņam mazliet atdevu prātu"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • mazliet

11. A mark on a die or on a playing card (shape depending on the suit)

  synonym:
 • spot
 • ,
 • pip

11. Zīme uz nāves vai uz spēles kartes ( formas atkarībā no uzvalka )

  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • pip

12. A lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area

 • Used to focus attention of a stage performer
  synonym:
 • spotlight
 • ,
 • spot

12. Lampa, kas rada spēcīgu gaismas staru, lai apgaismotu ierobežotu zonu

 • Mēdza pievērst skatuves izpildītāja uzmanību
  sinonīms:
 • uzmanības centrā
 • ,
 • vieta

13. A playing card with a specified number of pips on it to indicate its value

 • "An eight-spot"
  synonym:
 • spot

13. Spēlēšanas karte ar noteiktu skaitu kauliņu uz tā, lai norādītu tā vērtību

 • "Asis punkts"
  sinonīms:
 • vieta

14. An act that brings discredit to the person who does it

 • "He made a huge blot on his copybook"
  synonym:
 • blot
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • spot
 • ,
 • stain

14. Akts, kas diskreditē personu, kas to dara

 • "Viņš savā kopgrāmatā izgatavoja milzīgu blotu"
  sinonīms:
 • blot
 • ,
 • uztriepes
 • ,
 • smirch
 • ,
 • vieta
 • ,
 • traips

verb

1. Catch sight of

  synonym:
 • descry
 • ,
 • spot
 • ,
 • espy
 • ,
 • spy

1. Nozvejas redze

  sinonīms:
 • dilst
 • ,
 • vieta
 • ,
 • espija
 • ,
 • spiegs

2. Detect with the senses

 • "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"
 • "I can't make out the faces in this photograph"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • discern
 • ,
 • pick out
 • ,
 • make out
 • ,
 • tell apart

2. Atklāt ar sajūtām

 • "Bēgojošos notiesātos no tumsas izvēlējās uzmanīgie cietuma apsargi"
 • "Es nevaru izdomāt sejas šajā fotoattēlā"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • atpazīt
 • ,
 • atzīt
 • ,
 • atšķirt
 • ,
 • saskata
 • ,
 • izvēlēties
 • ,
 • izdomāt
 • ,
 • pateikt atsevišķi

3. Mar or impair with a flaw

 • "Her face was blemished"
  synonym:
 • blemish
 • ,
 • spot

3. Mar vai pasliktināt ar trūkumu

 • "Viņas seja bija drūma"
  sinonīms:
 • vainas dēļ
 • ,
 • vieta

4. Make a spot or mark onto

 • "The wine spotted the tablecloth"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • fleck
 • ,
 • blob
 • ,
 • blot

4. Uzvelkot vietu vai atzīmējiet

 • "Vīns pamanīja galdautu"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • blāve
 • ,
 • lāse
 • ,
 • blot

5. Become spotted

 • "This dress spots quickly"
  synonym:
 • spot

5. Kļūst plankumains

 • "Šī kleita ātri plankumaina"
  sinonīms:
 • vieta

6. Mark with a spot or spots so as to allow easy recognition

 • "Spot the areas that one should clearly identify"
  synonym:
 • spot

6. Marķējums ar vietu vai plankumiem, lai ļautu viegli atpazīt

 • "Uzspiest apgabalus, kas skaidri jāidentificē"
  sinonīms:
 • vieta

Examples of using

Have you ever been to Tom's restaurant? It's a nice little spot.
Vai jūs kādreiz esat bijis Toma restorānā? Tā ir jauka maza vieta.
That's his weak spot.
Tā ir viņa vājā vieta.
Tom has a bald spot.
Tomam ir pliks vieta.