Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "split" into Latvian language

Vārda "sadalīt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Split

[Sadalīt]
/splɪt/

noun

1. Extending the legs at right angles to the trunk (one in front and the other in back)

  synonym:
 • split

1. Kāju pagarināšana taisnā leņķī pret stumbru (viena priekšā un otra aizmugurē)

  sinonīms:
 • sadalīt

2. A bottle containing half the usual amount

  synonym:
 • split

2. Pudele, kurā ir puse no parastā daudzuma

  sinonīms:
 • sadalīt

3. A promised or claimed share of loot or money

 • "He demanded his split before they disbanded"
  synonym:
 • split

3. Apsolītā vai pieprasītā laupījuma vai naudas daļa

 • "Viņš pieprasīja savu šķelšanos, pirms viņi izjuka"
  sinonīms:
 • sadalīt

4. A lengthwise crack in wood

 • "He inserted the wedge into a split in the log"
  synonym:
 • split

4. Gareniskā plaisa kokā

 • "Viņš ievietoja ķīli baļķa šķēlumā"
  sinonīms:
 • sadalīt

5. An opening made forcibly as by pulling apart

 • "There was a rip in his pants"
 • "She had snags in her stockings"
  synonym:
 • rip
 • ,
 • rent
 • ,
 • snag
 • ,
 • split
 • ,
 • tear

5. Atvere, kas izveidota piespiedu kārtā, piemēram, atdaloties

 • "Viņa biksēs bija plīsums"
 • "Viņai bija aizķeršanās zeķēs"
  sinonīms:
 • rip
 • ,
 • īre
 • ,
 • aizķerties
 • ,
 • sadalīt
 • ,
 • asarot

6. An old croatian city on the adriatic sea

  synonym:
 • Split

6. Sena horvātijas pilsēta adrijas jūrā

  sinonīms:
 • Sadalīt

7. A dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped cream and cherries and nuts

  synonym:
 • split

7. Deserts no sagrieztiem augļiem un saldējuma, kas pārklāts ar putukrējumu un ķiršiem un riekstiem

  sinonīms:
 • sadalīt

8. (tenpin bowling) a divided formation of pins left standing after the first bowl

 • "He was winning until he got a split in the tenth frame"
  synonym:
 • split

8. (tenpin boulings) sadalīts ķegļu veidojums, kas atstāts stāvam pēc pirmās bļodas

 • "Viņš uzvarēja, līdz ieguva dalījumu desmitajā freimā"
  sinonīms:
 • sadalīt

9. An increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity

 • "They announced a two-for-one split of the common stock"
  synonym:
 • split
 • ,
 • stock split
 • ,
 • split up

9. Sabiedrības apgrozībā esošo akciju skaita palielināšana, nemainot akcionāru pašu kapitālu

 • "Viņi paziņoja par parasto akciju sadalījumu divi pret vienu"
  sinonīms:
 • sadalīt
 • ,
 • akciju sadalījums
 • ,
 • sadalīties

10. The act of rending or ripping or splitting something

 • "He gave the envelope a vigorous rip"
  synonym:
 • rent
 • ,
 • rip
 • ,
 • split

10. Kaut kā saplēšana, saplēšana vai sadalīšana

 • "Viņš enerģiski saplēsa aploksni"
  sinonīms:
 • īre
 • ,
 • rip
 • ,
 • sadalīt

11. Division of a group into opposing factions

 • "Another schism like that and they will wind up in bankruptcy"
  synonym:
 • schism
 • ,
 • split

11. Grupas sadalīšana pretējās frakcijās

 • "Vēl viena tāda šķelšanās, un viņi bankrotēs"
  sinonīms:
 • šķelšanās
 • ,
 • sadalīt

verb

1. Separate into parts or portions

 • "Divide the cake into three equal parts"
 • "The british carved up the ottoman empire after world war i"
  synonym:
 • divide
 • ,
 • split
 • ,
 • split up
 • ,
 • separate
 • ,
 • dissever
 • ,
 • carve up

1. Sadaliet daļās vai daļās

 • "Sadaliet kūku trīs vienādās daļās"
 • "Briti pēc pirmā pasaules kara izveidoja osmaņu impēriju"
  sinonīms:
 • sadalīt
 • ,
 • sadalīties
 • ,
 • atsevišķi
 • ,
 • disever
 • ,
 • izgrebt

2. Separate or cut with a tool, such as a sharp instrument

 • "Cleave the bone"
  synonym:
 • cleave
 • ,
 • split
 • ,
 • rive

2. Atdaliet vai sagrieziet ar instrumentu, piemēram, asu instrumentu

 • "Šķeliet kaulu"
  sinonīms:
 • cleave
 • ,
 • sadalīt
 • ,
 • kniede

3. Discontinue an association or relation

 • Go different ways
 • "The business partners broke over a tax question"
 • "The couple separated after 25 years of marriage"
 • "My friend and i split up"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split up
 • ,
 • split
 • ,
 • break
 • ,
 • break up

3. Pārtrauciet asociāciju vai attiecības

 • Iet dažādos veidos
 • "Biznesa partneri lauza nodokļu jautājumu"
 • "Pāris izšķīrās pēc 25 laulības gadiem"
 • "Mēs ar draugu izšķīrāmies"
  sinonīms:
 • atsevišķi
 • ,
 • daļa
 • ,
 • sadalīties
 • ,
 • sadalīt
 • ,
 • pārtraukums
 • ,
 • šķirties

4. Go one's own way

 • Move apart
 • "The friends separated after the party"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split

4. Iet savu ceļu

 • Pārvietojieties atsevišķi
 • "Draugi izšķīrās pēc ballītes"
  sinonīms:
 • atsevišķi
 • ,
 • daļa
 • ,
 • sadalīt

5. Come open suddenly and violently, as if from internal pressure

 • "The bubble burst"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • split
 • ,
 • break open

5. Atveriet pēkšņi un vardarbīgi, it kā no iekšējā spiediena

 • "Burbulis plīsa"
  sinonīms:
 • pārsprāgt
 • ,
 • sadalīt
 • ,
 • pārtraukums atvērts

adjective

1. Having been divided

 • Having the unity destroyed
 • "Congress...gave the impression of...a confusing sum of disconnected local forces"-samuel lubell
 • "A league of disunited nations"- e.b.white
 • "A fragmented coalition"
 • "A split group"
  synonym:
 • disconnected
 • ,
 • disunited
 • ,
 • fragmented
 • ,
 • split

1. Ir sadalīti

 • Vienotības iznīcināšana
 • "Kongress... radīja iespaidu par... mulsinošu atvienotu vietējo spēku summu" - samuels lubels
 • "Nesavienotu valstu līga" - ebwhite
 • "Sadrumstalota koalīcija"
 • "Sadalīta grupa"
  sinonīms:
 • atvienots
 • ,
 • nesavienots
 • ,
 • sadrumstalots
 • ,
 • sadalīt

2. (especially of wood) cut or ripped longitudinally with the grain

 • "We bought split logs for the fireplace"
  synonym:
 • split

2. (īpaši no koka), kas gareniski sagriezts vai saplēsts ar graudiem

 • "Kamīnam nopirkām sadalītus baļķus"
  sinonīms:
 • sadalīt

Examples of using

I'll split it with you fifty-fifty.
Es to sadalīšu ar tevi piecdesmit piecdesmit.
They split the bill evenly.
Viņi vienmērīgi sadalīja rēķinu.
Tom hit the ball so hard he split the bat.
Toms sita bumbu tik spēcīgi, ka sadalīja nūju.