Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spill" into Latvian language

Vārda "spill" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Spill

[Izšļakstīšanās]
/spɪl/

noun

1. Liquid that is spilled

 • "Clean up the spills"
  synonym:
 • spill

1. Šķidrums, kas ir izlijis

 • "Attīriet noplūdes"
  sinonīms:
 • noplūde

2. A channel that carries excess water over or around a dam or other obstruction

  synonym:
 • spillway
 • ,
 • spill
 • ,
 • wasteweir

2. Kanāls, kas ved lieko ūdeni pāri vai ap aizsprostu vai citu šķērsli

  sinonīms:
 • pārplūdes ceļš
 • ,
 • noplūde
 • ,
 • atkritumu aizsprosts

3. The act of allowing a fluid to escape

  synonym:
 • spill
 • ,
 • spillage
 • ,
 • release

3. Šķidruma izplūšanas darbība

  sinonīms:
 • noplūde
 • ,
 • izšļakstīšanās
 • ,
 • atbrīvot

4. A sudden drop from an upright position

 • "He had a nasty spill on the ice"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • tumble
 • ,
 • fall

4. Pēkšņs kritums no vertikālā stāvokļa

 • "Viņam bija nepatīkama noplūde uz ledus"
  sinonīms:
 • noplūde
 • ,
 • kūst
 • ,
 • kritums

verb

1. Cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a container

 • "Spill the milk"
 • "Splatter water"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • slop
 • ,
 • splatter

1. Izraisīt vai ļaut (šķidrai vielai) darboties vai plūst no tvertnes

 • "Izlej pienu"
 • "Šķielēt ūdeni"
  sinonīms:
 • noplūde
 • ,
 • slops
 • ,
 • šļakatas

2. Flow, run or fall out and become lost

 • "The milk spilled across the floor"
 • "The wine spilled onto the table"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • run out

2. Plūst, skrien vai izkrīt un pazūd

 • "Piens izlija pa grīdu"
 • "Vīns izlija uz galda"
  sinonīms:
 • noplūde
 • ,
 • izskrējis

3. Cause or allow (a solid substance) to flow or run out or over

 • "Spill the beans all over the table"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • disgorge

3. Izraisīt vai ļaut (cietai vielai) plūst vai beigties vai beigties

 • "Izlejiet pupiņas pa visu galdu"
  sinonīms:
 • noplūde
 • ,
 • šķūnis
 • ,
 • disgorge

4. Pour out in drops or small quantities or as if in drops or small quantities

 • "Shed tears"
 • "Spill blood"
 • "God shed his grace on thee"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • shed
 • ,
 • pour forth

4. Izlej pilienos vai nelielos daudzumos vai it kā pilienos vai nelielos daudzumos

 • "Izšķūnis asaras"
 • "Izlej asinis"
 • "Dievs izlēja savu žēlastību pār tevi"
  sinonīms:
 • noplūde
 • ,
 • šķūnis
 • ,
 • izlej

5. Reveal information

 • "If you don't oblige me, i'll talk!"
 • "The former employee spilled all the details"
  synonym:
 • spill
 • ,
 • talk

5. Atklāt informāciju

 • "Ja tu man neuzliksi pienākumu, es runāšu!"
 • "Bijušais darbinieks izlēja visas detaļas"
  sinonīms:
 • noplūde
 • ,
 • runāt

6. Reduce the pressure of wind on (a sail)

  synonym:
 • spill

6. Samaziniet vēja spiedienu uz (buru)

  sinonīms:
 • noplūde

Examples of using

Don't spill the beans.
Neizlejiet pupiņas.
She may spill the beans.
Viņa var izliet pupiņas.