Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sound" into Latvian language

Vārda "skaņa" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sound

[Skaņa]
/saʊnd/

noun

1. The particular auditory effect produced by a given cause

 • "The sound of rain on the roof"
 • "The beautiful sound of music"
  synonym:
 • sound

1. Konkrētā dzirdes ietekme, ko rada konkrēts cēlonis

 • "Lietus skaņa uz jumta"
 • "Skaistā mūzikas skaņa"
  sinonīms:
 • skaņu

2. The subjective sensation of hearing something

 • "He strained to hear the faint sounds"
  synonym:
 • sound
 • ,
 • auditory sensation

2. Subjektīvā sajūta, dzirdot kaut ko

 • "Viņš sasprindzinājās dzirdēt vājās skaņas"
  sinonīms:
 • skaņu
 • ,
 • dzirdes sajūta

3. Mechanical vibrations transmitted by an elastic medium

 • "Falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them"
  synonym:
 • sound

3. Mehāniskās vibrācijas, ko pārraida elastīga vide

 • "Krītošie koki rada skaņu mežā pat tad, ja neviens tos nedzird"
  sinonīms:
 • skaņu

4. The sudden occurrence of an audible event

 • "The sound awakened them"
  synonym:
 • sound

4. Pēkšņa dzirdama notikuma rašanās

 • "Skaņa viņus pamodināja"
  sinonīms:
 • skaņu

5. The audible part of a transmitted signal

 • "They always raise the audio for commercials"
  synonym:
 • audio
 • ,
 • sound

5. Pārraidītā signāla dzirdamā daļa

 • "Viņi vienmēr paaugstina reklāmu audio"
  sinonīms:
 • audio
 • ,
 • skaņu

6. (phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language

  synonym:
 • phone
 • ,
 • speech sound
 • ,
 • sound

6. (fonētika) atsevišķa runas skaņas vienība, neuztraucoties par to, vai tā ir kādas valodas fonēma

  sinonīms:
 • tālrunis
 • ,
 • runas skaņa
 • ,
 • skaņu

7. A narrow channel of the sea joining two larger bodies of water

  synonym:
 • strait
 • ,
 • sound

7. Šaurs jūras kanāls, kas savieno divas lielākas ūdenstilpes

  sinonīms:
 • šaurums
 • ,
 • skaņu

8. A large ocean inlet or deep bay

 • "The main body of the sound ran parallel to the coast"
  synonym:
 • sound

8. Liela okeāna ieteka vai dziļais līcis

 • "Skaņas galvenais korpuss skrēja paralēli krastam"
  sinonīms:
 • skaņu

verb

1. Appear in a certain way

 • "This sounds interesting"
  synonym:
 • sound

1. Parādās noteiktā veidā

 • "Tas izklausās interesanti"
  sinonīms:
 • skaņu

2. Make a certain noise or sound

 • "She went `mmmmm'"
 • "The gun went `bang'"
  synonym:
 • sound
 • ,
 • go

2. Radīt noteiktu troksni vai skaņu

 • "Viņa gāja `mmmmm'"
 • "Ierocis gāja `bang'"
  sinonīms:
 • skaņu
 • ,
 • ej

3. Give off a certain sound or sounds

 • "This record sounds scratchy"
  synonym:
 • sound

3. Izdaliet noteiktu skaņu vai skaņas

 • "Šis ieraksts izklausās skrāpēts"
  sinonīms:
 • skaņu

4. Announce by means of a sound

 • "Sound the alarm"
  synonym:
 • sound

4. Paziņot ar skaņas palīdzību

 • "Izskan modinātājs"
  sinonīms:
 • skaņu

5. Utter with vibrating vocal chords

  synonym:
 • voice
 • ,
 • sound
 • ,
 • vocalize
 • ,
 • vocalise

5. Izrunā ar vibrējošiem balss akordiem

  sinonīms:
 • balss
 • ,
 • skaņu
 • ,
 • vokalizēt

6. Cause to sound

 • "Sound the bell"
 • "Sound a certain note"
  synonym:
 • sound

6. Iemesls skanēt

 • "Skan zvans"
 • "Izklausās noteikta piezīme"
  sinonīms:
 • skaņu

7. Measure the depth of (a body of water) with a sounding line

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • sound

7. Izmēriet (ūdenstilpes) dziļumu ar skaņas līniju

  sinonīms:
 • aptvert
 • ,
 • skaņu

adjective

1. Financially secure and safe

 • "Sound investments"
 • "A sound economy"
  synonym:
 • sound

1. Finansiāli drošs un drošs

 • "Skaņas investīcijas"
 • "Laba ekonomika"
  sinonīms:
 • skaņu

2. Exercising or showing good judgment

 • "Healthy scepticism"
 • "A healthy fear of rattlesnakes"
 • "The healthy attitude of french laws"
 • "Healthy relations between labor and management"
 • "An intelligent solution"
 • "A sound approach to the problem"
 • "Sound advice"
 • "No sound explanation for his decision"
  synonym:
 • healthy
 • ,
 • intelligent
 • ,
 • levelheaded
 • ,
 • level-headed
 • ,
 • sound

2. Laba sprieduma īstenošana vai izrādīšana

 • "Veselīgs skepticisms"
 • "Veselīgas bailes no klaburčūskām"
 • "Francijas likumu veselīgā attieksme"
 • "Veselīgas attiecības starp darbaspēku un vadību"
 • "Inteliģents risinājums"
 • "Laba pieeja problēmai"
 • "Skaņas padoms"
 • "Viņa lēmumam nav pamatota izskaidrojuma"
  sinonīms:
 • veselīgs
 • ,
 • inteliģents
 • ,
 • nolīdzināts
 • ,
 • skaņu

3. In good condition

 • Free from defect or damage or decay
 • "A sound timber"
 • "The wall is sound"
 • "A sound foundation"
  synonym:
 • sound

3. Labā stāvoklī

 • Bez defektiem vai bojājumiem vai sabrukšanas
 • "Skaņas kokmateriāli"
 • "Siena ir vesela"
 • "Labs pamats"
  sinonīms:
 • skaņu

4. In excellent physical condition

 • "Good teeth"
 • "I still have one good leg"
 • "A sound mind in a sound body"
  synonym:
 • good
 • ,
 • sound

4. Lieliskā fiziskā stāvoklī

 • "Labi zobi"
 • "Man joprojām ir viena laba kāja"
 • "Labs prāts veselā ķermenī"
  sinonīms:
 • labi
 • ,
 • skaņu

5. Logically valid

 • "A sound argument"
  synonym:
 • reasoned
 • ,
 • sound
 • ,
 • well-grounded

5. Loģiski derīgs

 • "Pamatots arguments"
  sinonīms:
 • argumentēts
 • ,
 • skaņu
 • ,
 • labi iezemēts

6. Having legal efficacy or force

 • "A sound title to the property"
  synonym:
 • legal
 • ,
 • sound
 • ,
 • effectual

6. Kam ir juridiska efektivitāte vai spēks

 • "Īpašuma skaņas nosaukums"
  sinonīms:
 • juridiskās
 • ,
 • skaņu
 • ,
 • efektīgs

7. Free from moral defect

 • "A man of sound character"
  synonym:
 • sound

7. Brīvs no morāla defekta

 • "Cilvēks ar skaņu raksturu"
  sinonīms:
 • skaņu

8. (of sleep) deep and complete

 • "A heavy sleep"
 • "Fell into a profound sleep"
 • "A sound sleeper"
 • "Deep wakeless sleep"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • profound
 • ,
 • sound
 • ,
 • wakeless

8. (miega) dziļi un pilnīgi

 • "Smags miegs"
 • "Iekrita dziļā miegā"
 • "Skaņas gulētājs"
 • "Dziļi bez nomoda miegs"
  sinonīms:
 • smags
 • ,
 • dziļi
 • ,
 • skaņu
 • ,
 • bez nomoda

9. Thorough

 • "A sound thrashing"
  synonym:
 • sound

9. Pamatīgs

 • "Skaņas dauzīšana"
  sinonīms:
 • skaņu

Examples of using

One's own name is the sweetest and the most important sound in the world for anybody.
Savs vārds ir mīļākā un vissvarīgākā skaņa pasaulē ikvienam.
What sound does a giraffe make?
Kādu skaņu rada žirafe?
When I entered the plane and counted eight infants, I understandably felt worse, and my hope for sound sleep winced and hid in the corner of my subconsciousness.
Kad es iegāju lidmašīnā un saskaitīju astoņus zīdaiņus, es, saprotams, jutos sliktāk, un mana cerība uz veselīgu miegu saviļņojās un paslēpās manas zemapziņas stūrī.