Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smell" into Latvian language

Vārda "smell" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Smell

[Smarža]
/smɛl/

noun

1. The sensation that results when olfactory receptors in the nose are stimulated by particular chemicals in gaseous form

 • "She loved the smell of roses"
  synonym:
 • smell
 • ,
 • odor
 • ,
 • odour
 • ,
 • olfactory sensation
 • ,
 • olfactory perception

1. Sensācija, kas rodas, ja ožas receptorus degunā stimulē noteiktas ķīmiskas vielas gāzveida formā

 • "Viņa mīlēja rožu smaržu"
  sinonīms:
 • smarža
 • ,
 • smaka
 • ,
 • ožas sajūta
 • ,
 • ožas uztvere

2. Any property detected by the olfactory system

  synonym:
 • olfactory property
 • ,
 • smell
 • ,
 • aroma
 • ,
 • odor
 • ,
 • odour
 • ,
 • scent

2. Jebkurš īpašums, ko noteikusi ožas sistēma

  sinonīms:
 • ožas īpašums
 • ,
 • smarža
 • ,
 • aromāts
 • ,
 • smaka

3. The general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people

 • "The feel of the city excited him"
 • "A clergyman improved the tone of the meeting"
 • "It had the smell of treason"
  synonym:
 • spirit
 • ,
 • tone
 • ,
 • feel
 • ,
 • feeling
 • ,
 • flavor
 • ,
 • flavour
 • ,
 • look
 • ,
 • smell

3. Vietas vai situācijas vispārējā atmosfēra un tās ietekme uz cilvēkiem

 • "Pilsētas sajūta viņu uzbudināja"
 • "Garīdzinieks uzlaboja sanāksmes toni"
 • "Tas bija nodevības smarža"
  sinonīms:
 • gars
 • ,
 • tonis
 • ,
 • jūties
 • ,
 • sajūta
 • ,
 • aromāts
 • ,
 • paskaties
 • ,
 • smarža

4. The faculty that enables us to distinguish scents

  synonym:
 • smell
 • ,
 • sense of smell
 • ,
 • olfaction
 • ,
 • olfactory modality

4. Fakultāte, kas mums ļauj atšķirt smaržas

  sinonīms:
 • smarža
 • ,
 • smaržas izjūta
 • ,
 • oļošana
 • ,
 • ožas modalitāte

5. The act of perceiving the odor of something

  synonym:
 • smell
 • ,
 • smelling

5. Kaut kā smakas uztveršanas akts

  sinonīms:
 • smarža
 • ,
 • smaržojot

verb

1. Inhale the odor of

 • Perceive by the olfactory sense
  synonym:
 • smell

1. Ieelpojiet smaku

 • Uztver ožas sajūta
  sinonīms:
 • smarža

2. Emit an odor

 • "The soup smells good"
  synonym:
 • smell

2. Izstarot smaku

 • "Zupa smaržo labi"
  sinonīms:
 • smarža

3. Smell bad

 • "He rarely washes, and he smells"
  synonym:
 • smell

3. Smaržo slikti

 • "Viņš reti mazgā, un viņš smaržo"
  sinonīms:
 • smarža

4. Have an element suggestive (of something)

 • "His speeches smacked of racism"
 • "This passage smells of plagiarism"
  synonym:
 • smack
 • ,
 • reek
 • ,
 • smell

4. Ir elements, kas liek domāt par ( kaut ko )

 • "Viņa runas, kas iesmērētas rasismā"
 • "Šis fragments smaržo pēc plaģiāta"
  sinonīms:
 • smaka
 • ,
 • reek
 • ,
 • smarža

5. Become aware of not through the senses but instinctively

 • "I sense his hostility"
 • "I smell trouble"
 • "Smell out corruption"
  synonym:
 • smell
 • ,
 • smell out
 • ,
 • sense

5. Apzināties ne caur maņām, bet instinktīvi

 • "Es jūtu viņa naidīgumu"
 • "Es smaržoju nepatikšanas"
 • "Izmēģina korupciju"
  sinonīms:
 • smarža
 • ,
 • smaržo
 • ,
 • jēga

Examples of using

I like the smell of fresh bread.
Man patīk svaigas maizes smarža.
Don't touch fish in order that your arms didn't smell like fish.
Neaiztieciet zivis, lai rokas nesmirdētu kā zivis.
I've lost my sense of smell.
Esmu zaudējusi savu smakas sajūtu.