Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sincerity" into Latvian language

Vārda "sirsnība" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sincerity

[Sinceritāte]
/sɪnsɛrəti/

noun

1. An earnest and sincere feeling

  synonym:
 • earnestness
 • ,
 • seriousness
 • ,
 • sincerity

1. Nopietna un sirsnīga sajūta

  sinonīms:
 • nopietnība
 • ,
 • sirsnība

2. The quality of being open and truthful

 • Not deceitful or hypocritical
 • "His sincerity inspired belief"
 • "They demanded some proof of my sincerity"
  synonym:
 • sincerity

2. Kvalitāte būt atvērtai un patiesai

 • Nevis maldinoši vai liekulīgi
 • "Viņa sirsnība iedvesmoja pārliecību"
 • "Viņi pieprasīja zināmu manas sirsnības pierādījumu"
  sinonīms:
 • sirsnība

3. A quality of naturalness and simplicity

 • "The simple sincerity of folk songs"
  synonym:
 • sincerity
 • ,
 • unassumingness

3. Dabiskuma un vienkāršības kvalitāte

 • "Vienkārša tautas dziesmu sirsnība"
  sinonīms:
 • sirsnība
 • ,
 • nepieļaujamība

4. The trait of being serious

 • "A lack of solemnity is not necessarily a lack of seriousness"- robert rice
  synonym:
 • seriousness
 • ,
 • earnestness
 • ,
 • serious-mindedness
 • ,
 • sincerity

4. Nopietnas iezīmes

 • "Svinības trūkums nebūt nav nopietnības trūkums" - roberts rīss
  sinonīms:
 • nopietnība
 • ,
 • nopietna domāšana
 • ,
 • sirsnība

Examples of using

I question the sincerity of Tom's speech.
Es apšaubu Toma runas sirsnību.
Nancy seems to lack sincerity.
Nansijai šķiet sirsnība.