Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "signal" into Latvian language

Vārda "signāls" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Signal

[Signāls]
/sɪgnəl/

noun

1. Any nonverbal action or gesture that encodes a message

 • "Signals from the boat suddenly stopped"
  synonym:
 • signal
 • ,
 • signaling
 • ,
 • sign

1. Jebkura neverbāla darbība vai žests, kas kodē ziņojumu

 • "Signāli no laivas pēkšņi apstājās"
  sinonīms:
 • signāls
 • ,
 • signalizācija
 • ,
 • zīme

2. Any incitement to action

 • "He awaited the signal to start"
 • "The victory was a signal for wild celebration"
  synonym:
 • signal

2. Jebkāda kūdīšana uz rīcību

 • "Viņš gaidīja signālu, lai sāktu"
 • "Uzvara bija signāls mežonīgiem svētkiem"
  sinonīms:
 • signāls

3. An electric quantity (voltage or current or field strength) whose modulation represents coded information about the source from which it comes

  synonym:
 • signal

3. Elektriskais lielums (spriegums vai strāva vai lauka intensitāte), kura modulācija atspoguļo kodētu informāciju par avotu, no kura tā nāk

  sinonīms:
 • signāls

verb

1. Communicate silently and non-verbally by signals or signs

 • "He signed his disapproval with a dismissive hand gesture"
 • "The diner signaled the waiters to bring the menu"
  synonym:
 • sign
 • ,
 • signal
 • ,
 • signalize
 • ,
 • signalise

1. Sazināties klusi un neverbāli ar signāliem vai zīmēm

 • "Viņš parakstīja savu nosodījumu ar noraidošu rokas žestu"
 • "Ēdnīca deva signālu viesmīļiem atnest ēdienkarti"
  sinonīms:
 • zīme
 • ,
 • signāls
 • ,
 • signalizēt

2. Be a signal for or a symptom of

 • "These symptoms indicate a serious illness"
 • "Her behavior points to a severe neurosis"
 • "The economic indicators signal that the euro is undervalued"
  synonym:
 • bespeak
 • ,
 • betoken
 • ,
 • indicate
 • ,
 • point
 • ,
 • signal

2. Esiet signāls vai simptoms

 • "Šie simptomi norāda uz nopietnu slimību"
 • "Viņas uzvedība norāda uz smagu neirozi"
 • "Ekonomiskie rādītāji liecina, ka eiro ir nenovērtēts"
  sinonīms:
 • bespeak
 • ,
 • betoken
 • ,
 • norādīt
 • ,
 • punkts
 • ,
 • signāls

adjective

1. Notably out of the ordinary

 • "The year saw one signal triumph for the labour party"
  synonym:
 • signal

1. Īpaši ārpus parastā

 • "Gadā darba partijai bija viens signāls triumfs"
  sinonīms:
 • signāls

Examples of using

Bending the cable too tightly can also adversely affect the signal quality.
Pārāk cieša kabeļa saliekšana var arī negatīvi ietekmēt signāla kvalitāti.
A smile sends a friendship signal.
Smaids sūta draudzības signālu.
Don't cross the road while the signal is red.
Nepārkāp ceļu, kamēr signāls ir sarkans.