Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sign" into Latvian language

Vārda "zīme" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sign

[Zīme]
/saɪn/

noun

1. A perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened)

 • "He showed signs of strain"
 • "They welcomed the signs of spring"
  synonym:
 • sign
 • ,
 • mark

1. Jūtama norāde uz kaut ko, kas nav uzreiz redzams (kā redzams pavediens, ka kaut kas ir noticis)

 • "Viņam bija spriedzes pazīmes"
 • "Viņi atzinīgi novērtēja pavasara zīmes"
  sinonīms:
 • zīme
 • ,
 • atzīmēt

2. A public display of a message

 • "He posted signs in all the shop windows"
  synonym:
 • sign

2. Ziņojuma publiska demonstrēšana

 • "Viņš izlika izkārtnes visos skatlogos"
  sinonīms:
 • zīme

3. Any nonverbal action or gesture that encodes a message

 • "Signals from the boat suddenly stopped"
  synonym:
 • signal
 • ,
 • signaling
 • ,
 • sign

3. Jebkura neverbāla darbība vai žests, kas kodē ziņojumu

 • "Signāli no laivas pēkšņi apstājās"
  sinonīms:
 • signāls
 • ,
 • signalizācija
 • ,
 • zīme

4. Structure displaying a board on which advertisements can be posted

 • "The highway was lined with signboards"
  synonym:
 • signboard
 • ,
 • sign

4. Struktūra, kurā tiek rādīts dēlis, uz kura var ievietot reklāmas

 • "Šoseja bija izklāta ar izkārtnēm"
  sinonīms:
 • izkārtne
 • ,
 • zīme

5. (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided

  synonym:
 • sign of the zodiac
 • ,
 • star sign
 • ,
 • sign
 • ,
 • mansion
 • ,
 • house
 • ,
 • planetary house

5. (astroloģija) viena no 12 vienādām zonām, kurās ir sadalīts zodiaks

  sinonīms:
 • zodiaka zīme
 • ,
 • zvaigžņu zīme
 • ,
 • zīme
 • ,
 • savrupmāja
 • ,
 • māja
 • ,
 • planetārā māja

6. (medicine) any objective evidence of the presence of a disorder or disease

 • "There were no signs of asphyxiation"
  synonym:
 • sign

6. (zāles) jebkuri objektīvi pierādījumi par traucējumu vai slimības klātbūtni

 • "Nebija nosmakšanas pazīmju"
  sinonīms:
 • zīme

7. Having an indicated pole (as the distinction between positive and negative electric charges)

 • "He got the polarity of the battery reversed"
 • "Charges of opposite sign"
  synonym:
 • polarity
 • ,
 • sign

7. Ar norādītu polu (kā atšķirību starp pozitīvajiem un negatīvajiem elektriskajiem lādiņiem)

 • "Viņš mainīja akumulatora polaritāti"
 • "Pretējas zīmes lādiņi"
  sinonīms:
 • polaritāte
 • ,
 • zīme

8. An event that is experienced as indicating important things to come

 • "He hoped it was an augury"
 • "It was a sign from god"
  synonym:
 • augury
 • ,
 • sign
 • ,
 • foretoken
 • ,
 • preindication

8. Notikums, kas tiek piedzīvots kā norāde uz svarīgām gaidāmajām lietām

 • "Viņš cerēja, ka tas ir zīlēšana"
 • "Tā bija dieva zīme"
  sinonīms:
 • augury
 • ,
 • zīme
 • ,
 • pareģots
 • ,
 • iepriekšēja norāde

9. A gesture that is part of a sign language

  synonym:
 • sign

9. Žests, kas ir daļa no zīmju valodas

  sinonīms:
 • zīme

10. A fundamental linguistic unit linking a signifier to that which is signified

 • "The bond between the signifier and the signified is arbitrary"--de saussure
  synonym:
 • sign

10. Lingvistiskā pamatvienība, kas saista apzīmētāju ar apzīmēto

 • "Saikne starp apzīmētāju un apzīmēto ir patvaļīga" - de saussure
  sinonīms:
 • zīme

11. A character indicating a relation between quantities

 • "Don't forget the minus sign"
  synonym:
 • sign

11. Rakstzīme, kas norāda attiecību starp lielumiem

 • "Neaizmirstiet mīnusa zīmi"
  sinonīms:
 • zīme

verb

1. Mark with one's signature

 • Write one's name (on)
 • "She signed the letter and sent it off"
 • "Please sign here"
  synonym:
 • sign
 • ,
 • subscribe

1. Atzīmējiet ar savu parakstu

 • Ierakstiet savu vārdu (ieslēgts)
 • "Viņa parakstīja vēstuli un nosūtīja to"
 • "Lūdzu, parakstieties šeit"
  sinonīms:
 • zīme
 • ,
 • abonēt

2. Approve and express assent, responsibility, or obligation

 • "All parties ratified the peace treaty"
 • "Have you signed your contract yet?"
  synonym:
 • sign
 • ,
 • ratify

2. Apstiprināt un izteikt piekrišanu, atbildību vai pienākumu

 • "Visas puses ratificēja miera līgumu"
 • "Vai esat jau parakstījis līgumu?"
  sinonīms:
 • zīme
 • ,
 • ratificēt

3. Be engaged by a written agreement

 • "He signed to play the casino on dec. 18"
 • "The soprano signed to sing the new opera"
  synonym:
 • sign

3. Esiet iesaistīts ar rakstisku vienošanos

 • "Viņš parakstīja līgumu par kazino spēlēšanu 18. decembrī"
 • "Soprāns parakstīja līgumu par jaunās operas dziedāšanu"
  sinonīms:
 • zīme

4. Engage by written agreement

 • "They signed two new pitchers for the next season"
  synonym:
 • sign
 • ,
 • contract
 • ,
 • sign on
 • ,
 • sign up

4. Iesaistīties, rakstiski vienojoties

 • "Viņi parakstīja līgumus ar diviem jauniem metējiem nākamajai sezonai"
  sinonīms:
 • zīme
 • ,
 • līgums
 • ,
 • pierakstīties

5. Communicate silently and non-verbally by signals or signs

 • "He signed his disapproval with a dismissive hand gesture"
 • "The diner signaled the waiters to bring the menu"
  synonym:
 • sign
 • ,
 • signal
 • ,
 • signalize
 • ,
 • signalise

5. Sazināties klusi un neverbāli ar signāliem vai zīmēm

 • "Viņš parakstīja savu nosodījumu ar noraidošu rokas žestu"
 • "Ēdnīca deva signālu viesmīļiem atnest ēdienkarti"
  sinonīms:
 • zīme
 • ,
 • signāls
 • ,
 • signalizēt

6. Place signs, as along a road

 • "Sign an intersection"
 • "This road has been signed"
  synonym:
 • sign

6. Novietojiet zīmes, kā gar ceļu

 • "Parakstīt krustojumu"
 • "Šis ceļš ir parakstīts"
  sinonīms:
 • zīme

7. Communicate in sign language

 • "I don't know how to sign, so i could not communicate with my deaf cousin"
  synonym:
 • sign

7. Sazināties zīmju valodā

 • "Es nezinu, kā parakstīt, tāpēc es nevarēju sazināties ar savu nedzirdīgo brālēnu"
  sinonīms:
 • zīme

8. Make the sign of the cross over someone in order to call on god for protection

 • Consecrate
  synonym:
 • bless
 • ,
 • sign

8. Lieciet krusta zīmi pār kādu, lai aicinātu dievu pēc aizsardzības

 • Iesvētīt
  sinonīms:
 • svētīt
 • ,
 • zīme

adjective

1. Used of the language of the deaf

  synonym:
 • gestural
 • ,
 • sign(a)
 • ,
 • signed
 • ,
 • sign-language(a)

1. Nedzirdīgo valodas lietojums

  sinonīms:
 • žestu
 • ,
 • zīme(a)
 • ,
 • parakstīta
 • ,
 • zīmju valoda(a)

Examples of using

Please sign this receipt.
Lūdzu, parakstiet šo kvīti.
Gratitude is the sign of noble souls.
Pateicība ir cēlu dvēseļu zīme.
This sign says "do not feed the animals."
Šī zīme saka "nebarojiet dzīvniekus."