Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shot" into Latvian language

Vārda "šāviens" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Shot

[Šāviens]
/ʃɑt/

noun

1. The act of firing a projectile

 • "His shooting was slow but accurate"
  synonym:
 • shooting
 • ,
 • shot

1. Šāviņa izšaušanas akts

 • "Viņa šaušana bija lēna, bet precīza"
  sinonīms:
 • šaušana
 • ,
 • šāvienu

2. A solid missile discharged from a firearm

 • "The shot buzzed past his ear"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • pellet

2. Cieta raķete, kas izlādēta no šaujamieroča

 • "Šāviens atskanēja viņam garām ausij"
  sinonīms:
 • šāvienu
 • ,
 • granulu

3. (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand

 • "It took two strokes to get out of the bunker"
 • "A good shot requires good balance and tempo"
 • "He left me an almost impossible shot"
  synonym:
 • stroke
 • ,
 • shot

3. (sports) šūpošanās vai sitiens pa bumbu ar nūju, raketi, nūju, signālu vai roku

 • "Bija nepieciešami divi sitieni, lai izkļūtu no bunkura"
 • "Labs kadrs prasa labu līdzsvaru un tempu"
 • "Viņš man atstāja gandrīz neiespējamu šāvienu"
  sinonīms:
 • insults
 • ,
 • šāvienu

4. A chance to do something

 • "He wanted a shot at the champion"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • crack

4. Iespēja kaut ko darīt

 • "Viņš gribēja sitienu uz čempionu"
  sinonīms:
 • šāvienu
 • ,
 • kreka

5. A person who shoots (usually with respect to their ability to shoot)

 • "He is a crack shot"
 • "A poor shooter"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shooter

5. Persona, kas šauj (parasti attiecībā uz spēju šaut)

 • "Viņš ir kreka šāviens"
 • "Nabaga šāvējs"
  sinonīms:
 • šāvienu
 • ,
 • šāvēja

6. A consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film

  synonym:
 • scene
 • ,
 • shot

6. Secīga attēlu sērija, kas veido darbības vienību filmā

  sinonīms:
 • aina
 • ,
 • šāvienu

7. The act of putting a liquid into the body by means of a syringe

 • "The nurse gave him a flu shot"
  synonym:
 • injection
 • ,
 • shot

7. Šķidruma ievietošana organismā ar šļirces palīdzību

 • "Medmāsa viņam iedeva gripas injekciju"
  sinonīms:
 • injekcija
 • ,
 • šāvienu

8. A small drink of liquor

 • "He poured a shot of whiskey"
  synonym:
 • nip
 • ,
 • shot

8. Neliels dzēriens dzēriena

 • "Viņš ielēja viskija šāvienu"
  sinonīms:
 • nip
 • ,
 • šāvienu

9. An aggressive remark directed at a person like a missile and intended to have a telling effect

 • "His parting shot was `drop dead'"
 • "She threw shafts of sarcasm"
 • "She takes a dig at me every chance she gets"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shaft
 • ,
 • slam
 • ,
 • dig
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

9. Agresīva piezīme, kas vērsta pret cilvēku kā raķete un kuras mērķis ir radīt izteiksmīgu efektu

 • "Viņa šķiršanās šāviens bija `drop dead'"
 • "Viņa meta sarkasma vārpstas"
 • "Viņa meklē mani katru iespēju"
  sinonīms:
 • šāvienu
 • ,
 • vārpsta
 • ,
 • slam
 • ,
 • izrakt
 • ,
 • barb
 • ,
 • jibe
 • ,
 • gibe

10. An estimate based on little or no information

  synonym:
 • guess
 • ,
 • guesswork
 • ,
 • guessing
 • ,
 • shot
 • ,
 • dead reckoning

10. Aprēķins, kas balstīts uz nelielu informāciju vai bez tās

  sinonīms:
 • uzminēt
 • ,
 • minējumi
 • ,
 • minējot
 • ,
 • šāvienu
 • ,
 • mirušā izrēķināšanās

11. An informal photograph

 • Usually made with a small hand-held camera
 • "My snapshots haven't been developed yet"
 • "He tried to get unposed shots of his friends"
  synonym:
 • snapshot
 • ,
 • snap
 • ,
 • shot

11. Neformāla fotogrāfija

 • Parasti tiek izgatavots ar nelielu rokas kameru
 • "Mani momentuzņēmumi vēl nav izstrādāti"
 • "Viņš mēģināja iegūt nepozicionētus kadrus no saviem draugiem"
  sinonīms:
 • momentuzņēmums
 • ,
 • snap
 • ,
 • šāvienu

12. Sports equipment consisting of a heavy metal ball used in the shot put

 • "He trained at putting the shot"
  synonym:
 • shot

12. Sporta inventārs, kas sastāv no lodes grūšanā izmantotas smagā metāla bumbas

 • "Viņš trenējās izdarīt šāvienu"
  sinonīms:
 • šāvienu

13. An explosive charge used in blasting

  synonym:
 • shot

13. Sprādzienbīstams lādiņš, ko izmanto spridzināšanā

  sinonīms:
 • šāvienu

14. A blow hard enough to cause injury

 • "He is still recovering from a shot to his leg"
 • "I caught him with a solid shot to the chin"
  synonym:
 • shot

14. Pietiekami smags sitiens, lai radītu savainojumu

 • "Viņš joprojām atgūstas no šāviena kājā"
 • "Es viņu noķēru ar stabilu šāvienu zodā"
  sinonīms:
 • šāvienu

15. An attempt to score in a game

  synonym:
 • shot

15. Mēģinājums gūt vārtus spēlē

  sinonīms:
 • šāvienu

16. Informal words for any attempt or effort

 • "He gave it his best shot"
 • "He took a stab at forecasting"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • stab

16. Neformāli vārdi jebkuram mēģinājumam vai pūlēm

 • "Viņš to izdarīja vislabākajā veidā"
 • "Viņš iedzina prognozēšanu"
  sinonīms:
 • šāvienu
 • ,
 • sadurt

17. The launching of a missile or spacecraft to a specified destination

  synonym:
 • blastoff
 • ,
 • shot

17. Raķetes vai kosmosa kuģa palaišana uz noteiktu galamērķi

  sinonīms:
 • blastoff
 • ,
 • šāvienu

adjective

1. Varying in color when seen in different lights or from different angles

 • "Changeable taffeta"
 • "Chatoyant (or shot) silk"
 • "A dragonfly hovered, vibrating and iridescent"
  synonym:
 • changeable
 • ,
 • chatoyant
 • ,
 • iridescent
 • ,
 • shot

1. Dažādas krāsas, ja to redz dažādās gaismās vai no dažādiem leņķiem

 • "Maināms tafts"
 • "Pļāpīgs (vai nošauts) zīds"
 • "Spāre lidinājās, vibrējoša un zaigojoša"
  sinonīms:
 • maināms
 • ,
 • pļāpīgs
 • ,
 • zaigojošs
 • ,
 • šāvienu

Examples of using

Mary pulled out a pistol and shot Tom.
Marija izvilka pistoli un nošāva Tomu.
She was shot in her sleep.
Viņa tika nošauta miegā.
In a world where political and cultural divisions still cause so much hardship, maybe it's actually time that we gave Esperanto a real shot.
Pasaulē, kur politiskā un kultūras šķelšanās joprojām rada tik daudz grūtību, varbūt patiesībā ir pienācis laiks esperanto valodai dot īstu iespēju.