Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "setting" into Latvian language

Vārda "iestatījums" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Setting

[Iestatījums]
/sɛtɪŋ/

noun

1. The context and environment in which something is set

 • "The perfect setting for a ghost story"
  synonym:
 • setting
 • ,
 • scene

1. Konteksts un vide, kurā kaut kas ir iestatīts

 • "Ideāls uzstādījums spoku stāstam"
  sinonīms:
 • iestatījums
 • ,
 • aina

2. The state of the environment in which a situation exists

 • "You can't do that in a university setting"
  synonym:
 • setting
 • ,
 • background
 • ,
 • scope

2. Vides stāvoklis, kurā pastāv situācija

 • "Jūs to nevarat izdarīt universitātes vidē"
  sinonīms:
 • iestatījums
 • ,
 • fons
 • ,
 • darbības joma

3. Arrangement of scenery and properties to represent the place where a play or movie is enacted

  synonym:
 • mise en scene
 • ,
 • stage setting
 • ,
 • setting

3. Dekorāciju un īpašumu izkārtojums, lai attēlotu vietu, kur tiek iestudēta luga vai filma

  sinonīms:
 • mise en aina
 • ,
 • skatuves iestatīšana
 • ,
 • iestatījums

4. The set of facts or circumstances that surround a situation or event

 • "The historical context"
  synonym:
 • context
 • ,
 • circumstance
 • ,
 • setting

4. Faktu vai apstākļu kopums, kas ieskauj situāciju vai notikumu

 • "Vēsturiskais konteksts"
  sinonīms:
 • konteksts
 • ,
 • apstāklis
 • ,
 • iestatījums

5. The physical position of something

 • "He changed the setting on the thermostat"
  synonym:
 • setting

5. Kaut kā fiziskā pozīcija

 • "Viņš mainīja iestatījumu uz termostata"
  sinonīms:
 • iestatījums

6. A table service for one person

 • "A place setting of sterling flatware"
  synonym:
 • place setting
 • ,
 • setting

6. Galda pakalpojums vienai personai

 • "Plakanu trauku vietas iestatījums"
  sinonīms:
 • vietas iestatījums
 • ,
 • iestatījums

7. A mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place

 • "The diamond was in a plain gold mount"
  synonym:
 • mount
 • ,
 • setting

7. Stiprinājums, kas sastāv no metāla gabala (kā gredzenā vai citās rotaslietās), kas notur dārgakmeni vietā

 • "Dimants bija vienkāršā zelta stiprinājumā"
  sinonīms:
 • mount
 • ,
 • iestatījums

Examples of using

Look the setting of the sun.
Paskaties saules rietam.
The sun is setting.
Saule riet.
I'm setting off tonight.
Šovakar dodos ceļā.