Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "second" into Latvian language

Vārda "otrais" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Second

[Otrais]
/sɛkənd/

noun

1. 1/60 of a minute

 • The basic unit of time adopted under the systeme international d'unites
  synonym:
 • second
 • ,
 • sec
 • ,
 • s

1. 1/60 minūtes

 • Laika pamatvienība, kas pieņemta saskaņā ar systeme international d'unites
  sinonīms:
 • otrais
 • ,
 • sec
 • ,
 • s

2. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

2. Nenoteiktu laiku

 • "Gaidiet tikai mirkli"
 • "Mū"
 • "Tas prasa tikai minūti"
 • "Tikai mazliet"
  sinonīms:
 • brīdis
 • ,
 • mo
 • ,
 • minūte
 • ,
 • otrais
 • ,
 • mazliet

3. The fielding position of the player on a baseball team who is stationed near the second of the bases in the infield

  synonym:
 • second base
 • ,
 • second

3. Spēlētāja lauka pozīcija beisbola komandā, kas atrodas netālu no otrā no bāzes attiecīgajā laukā

  sinonīms:
 • otrā bāze
 • ,
 • otrais

4. A particular point in time

 • "The moment he arrived the party began"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • instant

4. Konkrēts laika punkts

 • "Nāca brīdis, kad viņš ieradās ballītē"
  sinonīms:
 • brīdis
 • ,
 • minūte
 • ,
 • otrais
 • ,
 • tūlīt

5. Following the first in an ordering or series

 • "He came in a close second"
  synonym:
 • second

5. Sekojot pirmajam pasūtījumā vai sērijā

 • "Viņš ienāca tuvu sekundē"
  sinonīms:
 • otrais

6. A 60th part of a minute of arc

 • "The treasure is 2 minutes and 45 seconds south of here"
  synonym:
 • second
 • ,
 • arcsecond

6. Loka minūtes 60. daļa

 • "Garums ir 2 minūtes un 45 sekundes uz dienvidiem no šejienes"
  sinonīms:
 • otrais
 • ,
 • loka otrais

7. The official attendant of a contestant in a duel or boxing match

  synonym:
 • second

7. Oficiālais konkursa dalībnieks duelī vai boksa mačā

  sinonīms:
 • otrais

8. A speech seconding a motion

 • "Do i hear a second?"
  synonym:
 • second
 • ,
 • secondment
 • ,
 • endorsement
 • ,
 • indorsement

8. Runa, kas norīko priekšlikumu

 • "Vai es dzirdu sekundi?"
  sinonīms:
 • otrais
 • ,
 • norīkojums
 • ,
 • apstiprinājums

9. The gear that has the second lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle

 • "He had to shift down into second to make the hill"
  synonym:
 • second gear
 • ,
 • second

9. Pārnesums, kam ir otrā zemākā priekšējo pārnesumu attiecība mehāniskā transportlīdzekļa pārnesumu kastē

 • "Viņam bija jāpāriet uz leju otrajā vietā, lai izveidotu kalnu"
  sinonīms:
 • otrais pārnesums
 • ,
 • otrais

10. Merchandise that has imperfections

 • Usually sold at a reduced price without the brand name
  synonym:
 • irregular
 • ,
 • second

10. Preces, kurām ir nepilnības

 • Parasti pārdod par samazinātu cenu bez zīmola nosaukuma
  sinonīms:
 • neregulārs
 • ,
 • otrais

verb

1. Give support or one's approval to

 • "I'll second that motion"
 • "I can't back this plan"
 • "Endorse a new project"
  synonym:
 • second
 • ,
 • back
 • ,
 • endorse
 • ,
 • indorse

1. Sniegt atbalstu vai apstiprinājumu

 • "Es norīkošu šo priekšlikumu"
 • "Es nevaru atbalstīt šo plānu"
 • "Soda jaunu projektu"
  sinonīms:
 • otrais
 • ,
 • atpakaļ
 • ,
 • apstiprināt
 • ,
 • nožēlojums

2. Transfer an employee to a different, temporary assignment

 • "The officer was seconded for duty overseas"
  synonym:
 • second

2. Pārcelt darbinieku uz citu, pagaidu norīkojumu

 • "Kārsts tika norīkots uz pienākumiem aizjūras zemēs"
  sinonīms:
 • otrais

adjective

1. Coming next after the first in position in space or time or degree or magnitude

  synonym:
 • second
 • ,
 • 2nd
 • ,
 • 2d

1. Nākamie pēc pirmās pozīcijas telpā vai laikā vai grādā vai apjomā

  sinonīms:
 • otrais
 • ,
 • 2.
 • ,
 • 2d

2. A part or voice or instrument or orchestra section lower in pitch than or subordinate to the first

 • "Second flute"
 • "The second violins"
  synonym:
 • second

2. Daļa vai balss vai instruments vai orķestra sadaļa, kas ir zemāka laukumā nekā vai pakārtota pirmajam

 • "Otrais flauta"
 • "Otrās vijoles"
  sinonīms:
 • otrais

adverb

1. In the second place

 • "Second, we must consider the economy"
  synonym:
 • second
 • ,
 • secondly

1. Otrajā vietā

 • "Otrkārt, mums jāapsver ekonomika"
  sinonīms:
 • otrais
 • ,
 • otrkārt

Examples of using

By second grade, students are expected to have basic reading and writing skills.
Paredzams, ka studentiem būs pamata lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
Are you having second thoughts?
Vai jums ir otrās domas?
This is the third scene of the second act.
Šī ir otrā akta trešā aina.