Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retire" into Latvian language

Vārda "pensionārs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Retire

[Pensijā]
/rɪtaɪr/

verb

1. Go into retirement

 • Stop performing one's work or withdraw from one's position
 • "He retired at age 68"
  synonym:
 • retire

1. Ej pensijā

 • Pārtraukt sava darba veikšanu vai atkāpties no amata
 • "Viņš aizgāja pensijā 68 gadu vecumā"
  sinonīms:
 • pensionēties

2. Withdraw from active participation

 • "He retired from chess"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • withdraw

2. Izstāties no aktīvas līdzdalības

 • "Viņš aizgāja no šaha"
  sinonīms:
 • pensionēties
 • ,
 • atsaukt

3. Pull back or move away or backward

 • "The enemy withdrew"
 • "The limo pulled away from the curb"
  synonym:
 • withdraw
 • ,
 • retreat
 • ,
 • pull away
 • ,
 • draw back
 • ,
 • recede
 • ,
 • pull back
 • ,
 • retire
 • ,
 • move back

3. Atvelciet vai attāliniet vai virzieties atpakaļ

 • "Ienaidnieks atkāpās"
 • "Limuzīns atrāvās no apmales"
  sinonīms:
 • atsaukt
 • ,
 • atkāpties
 • ,
 • velciet prom
 • ,
 • atvilkt atpakaļ
 • ,
 • atvelciet atpakaļ
 • ,
 • pensionēties
 • ,
 • pārvietojieties atpakaļ

4. Withdraw from circulation or from the market, as of bills, shares, and bonds

  synonym:
 • retire

4. Izņemiet no apgrozības vai no tirgus no parādzīmēm, akcijām un obligācijām

  sinonīms:
 • pensionēties

5. Break from a meeting or gathering

 • "We adjourned for lunch"
 • "The men retired to the library"
  synonym:
 • adjourn
 • ,
 • withdraw
 • ,
 • retire

5. Pārtraukums no sapulces vai pulcēšanās

 • "Mēs pārtraucām pusdienas"
 • "Vīrieši aizgāja uz bibliotēku"
  sinonīms:
 • pārtraukt
 • ,
 • atsaukt
 • ,
 • pensionēties

6. Make (someone) retire

 • "The director was retired after the scandal"
  synonym:
 • retire

6. Lieciet (kādam) doties pensijā

 • "Režisors pēc skandāla tika atvaļināts"
  sinonīms:
 • pensionēties

7. Dispose of (something no longer useful or needed)

 • "She finally retired that old coat"
  synonym:
 • retire

7. Atbrīvojieties no (kaut kas vairs nav noderīgs vai vajadzīgs)

 • "Viņa beidzot aizgāja no vecā mēteļa"
  sinonīms:
 • pensionēties

8. Lose interest

 • "He retired from life when his wife died"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • withdraw

8. Zaudēt interesi

 • "Viņš aizgāja no dzīves, kad nomira viņa sieva"
  sinonīms:
 • pensionēties
 • ,
 • atsaukt

9. Cause to be out on a fielding play

  synonym:
 • put out
 • ,
 • retire

9. Iemesls būt laukumā

  sinonīms:
 • izlikt
 • ,
 • pensionēties

10. Cause to get out

 • "The pitcher retired three batters"
 • "The runner was put out at third base"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • strike out

10. Iemesls izkļūt

 • "Krūka atlaida trīs sitienus"
 • "Skrējējs tika izlikts trešajā bāzē"
  sinonīms:
 • pensionēties
 • ,
 • izsvītrot

11. Prepare for sleep

 • "I usually turn in at midnight"
 • "He goes to bed at the crack of dawn"
  synonym:
 • go to bed
 • ,
 • turn in
 • ,
 • bed
 • ,
 • crawl in
 • ,
 • kip down
 • ,
 • hit the hay
 • ,
 • hit the sack
 • ,
 • sack out
 • ,
 • go to sleep
 • ,
 • retire

11. Sagatavojieties miegam

 • "Es parasti iegriežos pusnaktī"
 • "Viņš iet gulēt rītausmas plaisā"
  sinonīms:
 • ej gulēt
 • ,
 • iegriezies
 • ,
 • gulta
 • ,
 • ielīst
 • ,
 • kip lejā
 • ,
 • sit pa sienu
 • ,
 • sit maisu
 • ,
 • maiss ārā
 • ,
 • iet gulēt
 • ,
 • pensionēties

Examples of using

Tom decided to sell his business and retire.
Toms nolēma pārdot savu biznesu un doties pensijā.
Tom refuses to retire in spite of his age.
Toms atsakās doties pensijā, neskatoties uz savu vecumu.
What're you planning to do after you retire?
Ko jūs plānojat darīt pēc aiziešanas pensijā?