Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "representative" into Latvian language

Vārda "pārstāvis" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Representative

[Pārstāvis]
/rɛprəzɛntətɪv/

noun

1. A person who represents others

  synonym:
 • representative

1. Cilvēks, kurš pārstāv citus

  sinonīms:
 • pārstāvis

2. An advocate who represents someone else's policy or purpose

 • "The meeting was attended by spokespersons for all the major organs of government"
  synonym:
 • spokesperson
 • ,
 • interpreter
 • ,
 • representative
 • ,
 • voice

2. Aizstāvis, kurš pārstāv kāda cita politiku vai mērķi

 • "Sekundē piedalījās pārstāvji no visām galvenajām valdības struktūrām"
  sinonīms:
 • pārstāvis
 • ,
 • tulks
 • ,
 • balss

3. A member of the united states house of representatives

  synonym:
 • congressman
 • ,
 • congresswoman
 • ,
 • representative

3. Amerikas savienoto valstu pārstāvju palātas loceklis

  sinonīms:
 • kongresa dalībnieks
 • ,
 • kongresa sieviete
 • ,
 • pārstāvis

4. An item of information that is typical of a class or group

 • "This patient provides a typical example of the syndrome"
 • "There is an example on page 10"
  synonym:
 • example
 • ,
 • illustration
 • ,
 • instance
 • ,
 • representative

4. Informācijas postenis, kas raksturīgs klasei vai grupai

 • "Šis pacients sniedz tipisku sindroma piemēru"
 • "10. lappusē ir piemērs"
  sinonīms:
 • piemērs
 • ,
 • ilustrācija
 • ,
 • piemēram
 • ,
 • pārstāvis

adjective

1. Serving to represent or typify

 • "Representative moviegoers"
 • "A representative modern play"
  synonym:
 • representative

1. Kalpošana, lai attēlotu vai ierakstītu

 • "Pārstāvošie filmu veidotāji"
 • "Izrādītāja mūsdienu luga"
  sinonīms:
 • pārstāvis

2. Standing for something else

 • "The bald eagle is representative of the united states"
  synonym:
 • representative

2. Stāvam kaut kam citam

 • "Pliks ērglis ir amerikas savienoto valstu pārstāvis"
  sinonīms:
 • pārstāvis

3. Being or characteristic of government by representation in which citizens exercise power through elected officers and representatives

 • "Representative government as defined by abraham lincoln is government of the people, by the people, for the people"
  synonym:
 • representative

3. Būt vai raksturīgi valdībai ar pārstāvību, kurā pilsoņi izmanto varu ar ievēlētu virsnieku un pārstāvju starpniecību

 • "Pārstāvošā valdība, kā noteikusi ābrahams linkolns, ir cilvēku valdība, cilvēki, cilvēki"
  sinonīms:
 • pārstāvis

Examples of using

This sketch is representative of Tom's style.
Šī skice atspoguļo Toma stilu.
Tom has always favored representative government.
Toms vienmēr ir atbalstījis pārstāvības valdību.
Who's the representative from your district?
Kas ir pārstāvis no jūsu rajona?