Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remit" into Latvian language

Vārda "atraidīt" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Remit

[Noņemt]
/rimɪt/

noun

1. The topic that a person, committee, or piece of research is expected to deal with or has authority to deal with

 • "They set up a group with a remit to suggest ways for strengthening family life"
  synonym:
 • remit

1. Tēma, ar kuru tiek gaidīts, ka persona, komiteja vai pētniecības darbs tiks galā vai tai ir pilnvaras tikt galā ar

 • "Viņi izveidoja grupu ar uzdevumu ieteikt veidus ģimenes dzīves stiprināšanai"
  sinonīms:
 • remit

2. (law) the act of remitting (especially the referral of a law case to another court)

  synonym:
 • remission
 • ,
 • remitment
 • ,
 • remit

2. ( likums ) pilnvaras (, it īpaši likuma lietas nodošana citai tiesai )

  sinonīms:
 • remisija
 • ,
 • pārcelšana
 • ,
 • remit

verb

1. Send (money) in payment

 • "Remit $25"
  synonym:
 • remit

1. Nosūtīt ( naudu )

 • "Atkārtot $ 25"
  sinonīms:
 • remit

2. Hold back to a later time

 • "Let's postpone the exam"
  synonym:
 • postpone
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • hold over
 • ,
 • put over
 • ,
 • table
 • ,
 • shelve
 • ,
 • set back
 • ,
 • defer
 • ,
 • remit
 • ,
 • put off

2. Turieties atpakaļ vēlāk

 • "Atliksim eksāmenu"
  sinonīms:
 • atlikt
 • ,
 • prorogēns
 • ,
 • turies pāri
 • ,
 • noliecies
 • ,
 • galds
 • ,
 • plaukti
 • ,
 • iestatīts atpakaļ
 • ,
 • remit

3. Release from (claims, debts, or taxes)

 • "The taxes were remitted"
  synonym:
 • remit

3. Atbrīvošana no ( prasījumiem, parādiem vai nodokļiem )

 • "Maksājumi tika pārskaitīti"
  sinonīms:
 • remit

4. Refer (a matter or legal case) to another committee or authority or court for decision

  synonym:
 • remit
 • ,
 • remand
 • ,
 • send back

4. Nodot ( lietu vai juridisko lietu ) citai komitejai vai iestādei vai tiesai lēmumu

  sinonīms:
 • remit
 • ,
 • remandēt
 • ,
 • sūtīt atpakaļ

5. Forgive

 • "God will remit their sins"
  synonym:
 • remit

5. Piedod

 • "Dievs piedos savus grēkus"
  sinonīms:
 • remit

6. Make slack as by lessening tension or firmness

  synonym:
 • slacken
 • ,
 • remit

6. Padarīt ļenganu, jo pazeminot spriedzi vai stingrību

  sinonīms:
 • slacken
 • ,
 • remit

7. Diminish or abate

 • "The pain finally remitted"
  synonym:
 • remit

7. Mazinās vai abate

 • "Sāpes beidzot tika noņemtas"
  sinonīms:
 • remit

Examples of using

I won't be able to remit the balance until the first of the month.
Līdz mēneša pirmajam es nevarēšu pārveidot līdzsvaru.