Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reform" into Latvian language

Vārda "reforma" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Reform

[Reformēt]
/rəfɔrm/

noun

1. A change for the better as a result of correcting abuses

 • "Justice was for sale before the reform of the law courts"
  synonym:
 • reform

1. Izmaiņas uz labo pusi ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas rezultātā

 • "Taisnīgums bija pārdošanā pirms tiesu reformas"
  sinonīms:
 • reforma

2. A campaign aimed to correct abuses or malpractices

 • "The reforms he proposed were too radical for the politicians"
  synonym:
 • reform

2. Kampaņas mērķis bija labot ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumus

 • "Viņa ierosinātās reformas politiķiem bija pārāk radikālas"
  sinonīms:
 • reforma

3. Self-improvement in behavior or morals by abandoning some vice

 • "The family rejoiced in the drunkard's reform"
  synonym:
 • reform

3. Sevis pilnveidošana uzvedībā vai morālē, atsakoties no kāda netikuma

 • "Ģimene priecājās par dzērāja reformu"
  sinonīms:
 • reforma

verb

1. Make changes for improvement in order to remove abuse and injustices

 • "Reform a political system"
  synonym:
 • reform

1. Veiciet izmaiņas uzlabojumiem, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un netaisnību

 • "Reformēt politisko sistēmu"
  sinonīms:
 • reforma

2. Bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of life, conduct, and adopt a right one

 • "The church reformed me"
 • "Reform your conduct"
  synonym:
 • reform
 • ,
 • reclaim
 • ,
 • regenerate
 • ,
 • rectify

2. Atvest, vadīt vai piespiest atteikties no nepareizas vai ļaunas dzīves, uzvedības un pieņemt pareizo

 • "Baznīca mani reformēja"
 • "Reformējiet savu rīcību"
  sinonīms:
 • reforma
 • ,
 • atgūt
 • ,
 • reģenerēt
 • ,
 • labot

3. Produce by cracking

 • "Reform gas"
  synonym:
 • reform

3. Ražot plaisājot

 • "Reformas gāze"
  sinonīms:
 • reforma

4. Break up the molecules of

 • "Reform oil"
  synonym:
 • reform

4. Sadaliet molekulas

 • "Reformas eļļa"
  sinonīms:
 • reforma

5. Improve by alteration or correction of errors or defects and put into a better condition

 • "Reform the health system in this country"
  synonym:
 • reform

5. Uzlabojiet, mainot vai labojot kļūdas vai defektus, un novietojiet tos labākā stāvoklī

 • "Reformēt veselības sistēmu šajā valstī"
  sinonīms:
 • reforma

6. Change for the better

 • "The lazy student promised to reform"
 • "The habitual cheater finally saw the light"
  synonym:
 • reform
 • ,
 • straighten out
 • ,
 • see the light

6. Mainīt uz labo pusi

 • "Laiks students solīja reformēties"
 • "Parastais krāpnieks beidzot ieraudzīja gaismu"
  sinonīms:
 • reforma
 • ,
 • iztaisnot
 • ,
 • redzēt gaismu

Examples of using

Don't try to reform everyone you meet.
Nemēģiniet reformēt visus, ko satiekat.
I'm sure Tom will reform.
Esmu pārliecināts, ka Toms reformēsies.
These boys ought to be sent to a reform school.
Šos zēnus vajadzētu nosūtīt uz reformu skolu.