Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rat" into Latvian language

Vārda "žurka" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Rat

[Žurka]
/ræt/

noun

1. Any of various long-tailed rodents similar to but larger than a mouse

  synonym:
 • rat

1. Jebkurš no dažādiem garastes grauzējiem, kas ir līdzīgs pelei, bet lielāks par to

  sinonīms:
 • žurka

2. Someone who works (or provides workers) during a strike

  synonym:
 • scab
 • ,
 • strikebreaker
 • ,
 • blackleg
 • ,
 • rat

2. Kāds, kurš strādā (vai nodrošina darbiniekus) streika laikā

  sinonīms:
 • kraupis
 • ,
 • streikotājs
 • ,
 • blackleg
 • ,
 • žurka

3. A person who is deemed to be despicable or contemptible

 • "Only a rotter would do that"
 • "Kill the rat"
 • "Throw the bum out"
 • "You cowardly little pukes!"
 • "The british call a contemptible person a `git'"
  synonym:
 • rotter
 • ,
 • dirty dog
 • ,
 • rat
 • ,
 • skunk
 • ,
 • stinker
 • ,
 • stinkpot
 • ,
 • bum
 • ,
 • puke
 • ,
 • crumb
 • ,
 • lowlife
 • ,
 • scum bag
 • ,
 • so-and-so
 • ,
 • git

3. Persona, kas tiek uzskatīta par nicināmu vai nicināmu

 • "To darītu tikai roters"
 • "Nogalini žurku"
 • "Izmetiet bomzi"
 • "Tu gļēvulīgie mazie pīķi!"
 • "Briti nicināmu cilvēku sauc par `git'"
  sinonīms:
 • rotter
 • ,
 • netīrs suns
 • ,
 • žurka
 • ,
 • skunkss
 • ,
 • smirdētājs
 • ,
 • smirdpot
 • ,
 • bum
 • ,
 • vemšana
 • ,
 • drupatas
 • ,
 • lowlife
 • ,
 • smuku maisiņš
 • ,
 • tā-un-tā
 • ,
 • git

4. One who reveals confidential information in return for money

  synonym:
 • informer
 • ,
 • betrayer
 • ,
 • rat
 • ,
 • squealer
 • ,
 • blabber

4. Tāds, kurš atklāj konfidenciālu informāciju apmaiņā pret naudu

  sinonīms:
 • informators
 • ,
 • nodevējs
 • ,
 • žurka
 • ,
 • squealer
 • ,
 • pļāpāšana

5. A pad (usually made of hair) worn as part of a woman's coiffure

  synonym:
 • rat

5. Spilventiņš (parasti izgatavots no matiem), ko valkā kā daļu no sievietes koifūras

  sinonīms:
 • žurka

verb

1. Desert one's party or group of friends, for example, for one's personal advantage

  synonym:
 • rat

1. Pametiet savu ballīti vai draugu grupu, piemēram, personiskā labā

  sinonīms:
 • žurka

2. Employ scabs or strike breakers in

  synonym:
 • rat

2. Izmantojiet kreveles vai streiku lauzējus

  sinonīms:
 • žurka

3. Take the place of work of someone on strike

  synonym:
 • fink
 • ,
 • scab
 • ,
 • rat
 • ,
 • blackleg

3. Ieņemiet streikojoša cilvēka darba vietu

  sinonīms:
 • fink
 • ,
 • kraupis
 • ,
 • žurka
 • ,
 • blackleg

4. Give (hair) the appearance of being fuller by using a rat

  synonym:
 • rat

4. Izmantojot žurku, piešķiriet (matiem) pilnīgāku izskatu

  sinonīms:
 • žurka

5. Catch rats, especially with dogs

  synonym:
 • rat

5. Ķeriet žurkas, īpaši ar suņiem

  sinonīms:
 • žurka

6. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

6. Sniedziet informāciju par kādu

 • "Viņš pastāstīja savam klasesbiedram, kurš bija krāpies eksāmenā"
  sinonīms:
 • denonsēt
 • ,
 • pastāsti tālāk
 • ,
 • nodot
 • ,
 • atdot
 • ,
 • žurka
 • ,
 • zāle
 • ,
 • sūds
 • ,
 • veikals
 • ,
 • snitch
 • ,
 • briedis

Examples of using

Tom accidentally ate some rat poison.
Toms nejauši apēda žurku indi.
Is the rat alive or dead?
Vai žurka ir dzīva vai mirusi?
A rat chewed a hole in the wall.
Žurka sakošļāja caurumu sienā.