Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "raise" into Latvian language

Vārda "raise" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Raise

[Paaugstināt]
/rez/

noun

1. The amount a salary is increased

 • "He got a 3% raise"
 • "He got a wage hike"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • rise
 • ,
 • wage hike
 • ,
 • hike
 • ,
 • wage increase
 • ,
 • salary increase

1. Tiek palielināta alga

 • "Viņš ieguva 3% paaugstinājumu"
 • "Viņš ieguva algu pārgājienu"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • algu pārgājiens
 • ,
 • pārgājiens
 • ,
 • algu pieaugums
 • ,
 • algas pieaugums

2. An upward slope or grade (as in a road)

 • "The car couldn't make it up the rise"
  synonym:
 • ascent
 • ,
 • acclivity
 • ,
 • rise
 • ,
 • raise
 • ,
 • climb
 • ,
 • upgrade

2. Augšupvērsts slīpums vai pakāpe ( kā ceļā )

 • "Autobra nevarēja to palielināt"
  sinonīms:
 • pacelšanās
 • ,
 • aklivitāte
 • ,
 • celšanās
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • kāpšana
 • ,
 • jaunināt

3. Increasing the size of a bet (as in poker)

 • "I'll see your raise and double it"
  synonym:
 • raise

3. Palielinot likmes lielumu ( kā pokerā )

 • "Es redzēšu tavu paaugstinājumu un divkāršosim"
  sinonīms:
 • paaugstināt

4. The act of raising something

 • "He responded with a lift of his eyebrow"
 • "Fireman learn several different raises for getting ladders up"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • heave

4. Kaut kā pacelšanas akts

 • "Viņš atbildēja ar uzacu pacelšanu"
 • "Firemens iemācās vairākus dažādus paaugstinājumus, lai paceltu kāpnes"
  sinonīms:
 • lifts
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • ala

verb

1. Raise the level or amount of something

 • "Raise my salary"
 • "Raise the price of bread"
  synonym:
 • raise

1. Paaugstināt kaut ko līmeni vai summu

 • "Saglabāt manu algu"
 • "Saglabāt maizes cenu"
  sinonīms:
 • paaugstināt

2. Raise from a lower to a higher position

 • "Raise your hands"
 • "Lift a load"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift
 • ,
 • elevate
 • ,
 • get up
 • ,
 • bring up

2. Paaugstina no zemākas līdz augstākai pozīcijai

 • "Slāpējiet rokas"
 • "Sadalīt kravu"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • lifts
 • ,
 • paaugstināties
 • ,
 • piecelties
 • ,
 • audzināt

3. Cause to be heard or known

 • Express or utter
 • "Raise a shout"
 • "Raise a protest"
 • "Raise a sad cry"
  synonym:
 • raise

3. Iemesls dzirdēt vai zināt

 • Ekspresis vai izteicīgs
 • "Sagatavojiet kliegt"
 • "Sagatavot protestu"
 • "Slāpēt skumju saucienu"
  sinonīms:
 • paaugstināt

4. Collect funds for a specific purpose

 • "The president raised several million dollars for his college"
  synonym:
 • raise

4. Savākt līdzekļus konkrētam mērķim

 • "Priekšsēdētājs paaugstināja vairākus miljonus dolāru savai koledžai"
  sinonīms:
 • paaugstināt

5. Cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques

 • "The bordeaux region produces great red wines"
 • "They produce good ham in parma"
 • "We grow wheat here"
 • "We raise hogs here"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • raise
 • ,
 • farm
 • ,
 • produce

5. Kultivē, augot, bieži iesaistot uzlabojumus, izmantojot lauksaimniecības paņēmienus

 • "Bordo reģions ražo lieliskus sarkanvīnus"
 • "Viņi ražo labu šķiņķi parmā"
 • "Mēs šeit audzējam kviešus"
 • "Mēs šeit audzinām latviešus"
  sinonīms:
 • aug
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • saimniecība
 • ,
 • ražot

6. Bring up

 • "Raise a family"
 • "Bring up children"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • raise
 • ,
 • bring up
 • ,
 • nurture
 • ,
 • parent

6. Audzināt

 • "Slāpēt ģimeni"
 • "Bērnu audzināšana"
  sinonīms:
 • aizmugurē
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • kopšana
 • ,
 • vecāks

7. Summon into action or bring into existence, often as if by magic

 • "Raise the specter of unemployment"
 • "He conjured wild birds in the air"
 • "Call down the spirits from the mountain"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • conjure
 • ,
 • conjure up
 • ,
 • invoke
 • ,
 • evoke
 • ,
 • stir
 • ,
 • call down
 • ,
 • arouse
 • ,
 • bring up
 • ,
 • put forward
 • ,
 • call forth

7. Uzaicināt darbībā vai ieviest eksistenci, bieži vien it kā ar maģiju

 • "Slāpēt bezdarba spektru"
 • "Viņš gaisā uzburis savvaļas putnus"
 • "Sauc garus no kalna"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • konjutūra
 • ,
 • uzburt
 • ,
 • atsaukties
 • ,
 • izsauc
 • ,
 • maisa
 • ,
 • piezvanīt
 • ,
 • auss
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • izvirzīts
 • ,
 • izsaukt

8. Move upwards

 • "Lift one's eyes"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise

8. Kusties uz augšu

 • "Pacelti acis"
  sinonīms:
 • lifts
 • ,
 • paaugstināt

9. Construct, build, or erect

 • "Raise a barn"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • erect
 • ,
 • rear
 • ,
 • set up
 • ,
 • put up

9. Konstrukcija, celtniecība vai uzcelšana

 • "Raise šķūnis"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • uzcelt
 • ,
 • aizmugurē
 • ,
 • iestatīts
 • ,
 • safasēts

10. Call forth (emotions, feelings, and responses)

 • "Arouse pity"
 • "Raise a smile"
 • "Evoke sympathy"
  synonym:
 • arouse
 • ,
 • elicit
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • kindle
 • ,
 • evoke
 • ,
 • fire
 • ,
 • raise
 • ,
 • provoke

10. Izsauciet ( emocijas, jūtas un atbildes )

 • "Bailenes žēl"
 • "Slāpēt smaidu"
 • "Izteic līdzjūtību"
  sinonīms:
 • auss
 • ,
 • elis
 • ,
 • enkindle
 • ,
 • šūpulis
 • ,
 • izsauc
 • ,
 • uguns
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • provocē

11. Create a disturbance, especially by making a great noise

 • "Raise hell"
 • "Raise the roof"
 • "Raise cain"
  synonym:
 • raise

11. Radīt traucējumus, it īpaši radot lielu troksni

 • "Slāpe ellē"
 • "Saglabāt jumtu"
 • "Slimības ķēde"
  sinonīms:
 • paaugstināt

12. Raise in rank or condition

 • "The new law lifted many people from poverty"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

12. Paaugstināt rangā vai stāvoklī

 • "Jaunais likums daudzus cilvēkus atcēla no nabadzības"
  sinonīms:
 • lifts
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • paaugstināties

13. Increase

 • "This will enhance your enjoyment"
 • "Heighten the tension"
  synonym:
 • enhance
 • ,
 • heighten
 • ,
 • raise

13. Pieaugums

 • "Tas uzlabos jūsu baudījumu"
 • "Noaugstināt spriedzi"
  sinonīms:
 • uzlabot
 • ,
 • augums
 • ,
 • paaugstināt

14. Give a promotion to or assign to a higher position

 • "John was kicked upstairs when a replacement was hired"
 • "Women tend not to advance in the major law firms"
 • "I got promoted after many years of hard work"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • upgrade
 • ,
 • advance
 • ,
 • kick upstairs
 • ,
 • raise
 • ,
 • elevate

14. Dot paaugstinājumu augstākai amatam vai piešķirt to

 • "Jānis tika iesists augšstāvā, kad tika pieņemts darbā aizvietotājs"
 • "Sievietes mēdz nevirzīties uz priekšu lielākajos advokātu birojos"
 • "Es tiku paaugstināts amatā pēc daudzu gadu smaga darba"
  sinonīms:
 • veicināt
 • ,
 • jaunināt
 • ,
 • avanss
 • ,
 • sitiens augšā
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • paaugstināties

15. Cause to puff up with a leaven

 • "Unleavened bread"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • leaven
 • ,
 • prove

15. Iemesls uzpūst ar raugu

 • "Neaudzināta maize"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • raugs
 • ,
 • pierādīt

16. Bid (one's partner's suit) at a higher level

  synonym:
 • raise

16. Solījums ( viena partnera uzvalks ) augstākā līmenī

  sinonīms:
 • paaugstināt

17. Bet more than the previous player

  synonym:
 • raise

17. Der vairāk nekā iepriekšējais spēlētājs

  sinonīms:
 • paaugstināt

18. Cause to assemble or enlist in the military

 • "Raise an army"
 • "Recruit new soldiers"
  synonym:
 • recruit
 • ,
 • levy
 • ,
 • raise

18. Iemesls pulcēties vai iesaistīties armijā

 • "Slāpēt armiju"
 • "Ieviet jaunus karavīrus"
  sinonīms:
 • pieņemt darbā
 • ,
 • nodeva
 • ,
 • paaugstināt

19. Put forward for consideration or discussion

 • "Raise the question of promotions"
 • "Bring up an unpleasant topic"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • bring up

19. Iesniegts izskatīšanai vai diskusijai

 • "Saglabāt veicināšanas jautājumu"
 • "Izsaist nepatīkamu tēmu"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • audzināt

20. Pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth

 • "Raise your `o'"
  synonym:
 • raise

20. Izrunājiet ( vowels ), tuvinot mēli mutes jumtam

 • "Slavējiet savu" o'"
  sinonīms:
 • paaugstināt

21. Activate or stir up

 • "Raise a mutiny"
  synonym:
 • raise

21. Aktivizēt vai maisīt

 • "Izraisīt sacelšanos"
  sinonīms:
 • paaugstināt

22. Establish radio communications with

 • "They managed to raise hanoi last night"
  synonym:
 • raise

22. Nodibināt radiosakarus ar

 • "Viņiem vakar izdevās pacelt hanoju"
  sinonīms:
 • paaugstināt

23. Multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3

  synonym:
 • raise

23. Reizināt ( numuru ) pats par sevi noteikts reižu skaits: 8 ir 2 pacelti pie jaudas 3

  sinonīms:
 • paaugstināt

24. Bring (a surface or a design) into relief and cause to project

 • "Raised edges"
  synonym:
 • raise

24. Reljefā ienesiet ( virsmu vai dizainu ) un rada projektu

 • "Izraisītas malas"
  sinonīms:
 • paaugstināt

25. Invigorate or heighten

 • "Lift my spirits"
 • "Lift his ego"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • lift

25. Uzmundrinājums vai augums

 • "Paaugstini manus garus"
 • "Paaugstini viņa ego"
  sinonīms:
 • paaugstināt
 • ,
 • lifts

26. Put an end to

 • "Lift a ban"
 • "Raise a siege"
  synonym:
 • lift
 • ,
 • raise

26. Izbeigt

 • "Pacelties aizliegumu"
 • "Slimības aplenkums"
  sinonīms:
 • lifts
 • ,
 • paaugstināt

27. Cause to become alive again

 • "Raise from the dead"
 • "Slavery is already dead, and cannot be resurrected"
 • "Upraising ghosts"
  synonym:
 • resurrect
 • ,
 • raise
 • ,
 • upraise

27. Iemesls atkal kļūt dzīvam

 • "Slāpe no mirušajiem"
 • "Veldzība jau ir mirusi, un to nevar augšāmcelt"
 • "Uzaudzināšanas spoki"
  sinonīms:
 • augšāmcelties
 • ,
 • paaugstināt
 • ,
 • sacelšanās

Examples of using

Don't raise your voice above a whisper.
Neuzaudziniet savu balsi virs čuksta.
How large а sum did they raise?
Cik lielu summu viņi paaugstināja?
If you want a ticket, please raise your hand.
Ja vēlaties biļeti, lūdzu, paceliet roku.