Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quarter" into Latvian language

Vārda "ceturksnis" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Quarter

[Ceturksnis]
/kwɔrtər/

noun

1. One of four equal parts

 • "A quarter of a pound"
  synonym:
 • one-fourth
 • ,
 • fourth
 • ,
 • one-quarter
 • ,
 • quarter
 • ,
 • fourth part
 • ,
 • twenty-five percent
 • ,
 • quartern

1. Viena no četrām vienādām daļām

 • "Karba daļa"
  sinonīms:
 • viena ceturtā daļa
 • ,
 • ceturtais
 • ,
 • viena ceturtdaļa
 • ,
 • ceturksnis
 • ,
 • ceturtā daļa
 • ,
 • divdesmit pieci procenti
 • ,
 • karjerai

2. A district of a city having some distinguishing character

 • "The latin quarter"
  synonym:
 • quarter

2. Pilsētas rajons, kam ir kāds atšķirīgs raksturs

 • "Latīņu kvartāls"
  sinonīms:
 • ceturksnis

3. (football, professional basketball) one of four divisions into which some games are divided

 • "Both teams scored in the first quarter"
  synonym:
 • quarter

3. ( futbola bumba, profesionālais basketbols ) viena no četrām divīzijām, kurā dažas spēles ir sadalītas

 • "Abas komandas guva vārtus pirmajā ceturksnī"
  sinonīms:
 • ceturksnis

4. A unit of time equal to 15 minutes or a quarter of an hour

 • "It's a quarter til 4"
 • "A quarter after 4 o'clock"
  synonym:
 • quarter

4. Laika vienība, kas vienāda ar 15 minūtēm vai ceturtdaļu stundas

 • "Tas ir ceturtdaļa līdz 4"
 • "Ceturnīrs pēc pulksten 4"
  sinonīms:
 • ceturksnis

5. One of four periods into which the school year is divided

 • "The fall quarter ends at christmas"
  synonym:
 • quarter

5. Viens no četriem periodiem, kurā sadalīts mācību gads

 • "Kriteņa kvartāls beidzas ziemassvētkos"
  sinonīms:
 • ceturksnis

6. A fourth part of a year

 • Three months
 • "Unemployment fell during the last quarter"
  synonym:
 • quarter

6. Gada ceturtā daļa

 • Trīs mēneši
 • "Pēdējā ceturksnī bezdarbs samazinājās"
  sinonīms:
 • ceturksnis

7. One of the four major division of the compass

 • "The wind is coming from that quarter"
  synonym:
 • quarter

7. Viens no četriem galvenajiem kompasa sadalījumiem

 • "Vējš nāk no šī ceturkšņa"
  sinonīms:
 • ceturksnis

8. A quarter of a hundredweight (25 pounds)

  synonym:
 • quarter

8. Ceturtdaļa simts svara ( 25 mārciņas )

  sinonīms:
 • ceturksnis

9. A quarter of a hundredweight (28 pounds)

  synonym:
 • quarter

9. Ceturtdaļa simts svara ( 28 mārciņas )

  sinonīms:
 • ceturksnis

10. A united states or canadian coin worth one fourth of a dollar

 • "He fed four quarters into the slot machine"
  synonym:
 • quarter

10. Amerikas savienoto valstu vai kanādas monēta viena ceturtā dolāra vērtībā

 • "Viņš četrās ceturtdaļās padevās spēļu automātā"
  sinonīms:
 • ceturksnis

11. An unspecified person

 • "He dropped a word in the right quarter"
  synonym:
 • quarter

11. Nenoteikta persona

 • "Viņš nometa vārdu pareizajā kvartālā"
  sinonīms:
 • ceturksnis

12. The rear part of a ship

  synonym:
 • stern
 • ,
 • after part
 • ,
 • quarter
 • ,
 • poop
 • ,
 • tail

12. Kuģa aizmugurējā daļa

  sinonīms:
 • pakaļgala
 • ,
 • pēc daļas
 • ,
 • ceturksnis
 • ,
 • pākšaugs
 • ,
 • aste

13. Piece of leather that comprises the part of a shoe or boot covering the heel and joining the vamp

  synonym:
 • quarter

13. Ādas gabals, kas sastāv no apavu vai zābaka daļas, kas pārklāj papēdi un pievienojas vampim

  sinonīms:
 • ceturksnis

14. Clemency or mercy shown to a defeated opponent

 • "He surrendered but asked for quarter"
  synonym:
 • quarter

14. Apžēlošana vai žēlsirdība, kas parādīta uzvarētam pretiniekam

 • "Viņš padevās, bet lūdza ceturtdaļu"
  sinonīms:
 • ceturksnis

verb

1. Provide housing for (military personnel)

  synonym:
 • quarter
 • ,
 • billet
 • ,
 • canton

1. Nodrošina mājokli ( militārajam personālam )

  sinonīms:
 • ceturksnis
 • ,
 • bilance
 • ,
 • kantons

2. Pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him

 • "In the old days, people were drawn and quartered for certain crimes"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • quarter
 • ,
 • draw and quarter

2. Velciet ( cilvēku ), izņemot četrus zirgus, kas piesaistīti viņa ekstremitātēm, lai viņu izpildītu

 • "Vecajās dienās cilvēki tika uzzīmēti un sadalīti par noteiktiem noziegumiem"
  sinonīms:
 • izloze
 • ,
 • ceturksnis
 • ,
 • izloze un ceturksnis

3. Divide into quarters

 • "Quarter an apple"
  synonym:
 • quarter

3. Sadalīties telpās

 • "Ceturkšņa ābols"
  sinonīms:
 • ceturksnis

4. Divide by four

 • Divide into quarters
  synonym:
 • quarter

4. Dalījums ar četriem

 • Sadalīties telpās
  sinonīms:
 • ceturksnis

Examples of using

She looked at her cell phone and noticed that it was already a quarter till two.
Viņa paskatījās uz savu mobilo tālruni un pamanīja, ka tas jau bija ceturksnis līdz diviem.
It's a quarter to two.
Tas ir ceturtdaļa līdz divi.
It's a quarter to three.
Tas ir ceturtdaļa līdz trim.