Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pull" into Latvian language

Vārda "pull" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Pull

[Velciet]
/pʊl/

noun

1. The act of pulling

 • Applying force to move something toward or with you
 • "The pull up the hill had him breathing harder"
 • "His strenuous pulling strained his back"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • pulling

1. Vilkšanas akts

 • Spēka pielietošana, lai kaut ko virzītu uz vai kopā ar jums
 • "Vilkšana kalnā lika viņam elpot stiprāk"
 • "Viņa spraigā vilkšana sasprindzināja muguru"
  sinonīms:
 • velciet
 • ,
 • vilkšana

2. The force used in pulling

 • "The pull of the moon"
 • "The pull of the current"
  synonym:
 • pull

2. Vilkšanā izmantotais spēks

 • "Mēness vilkšana"
 • "Strāvas vilkšana"
  sinonīms:
 • velciet

3. Special advantage or influence

 • "The chairman's nephew has a lot of pull"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • clout

3. Īpaša priekšrocība vai ietekme

 • "Priekšsēdētāja brāļadēlam ir liela pievilcība"
  sinonīms:
 • velciet
 • ,
 • clout

4. A device used for pulling something

 • "He grabbed the pull and opened the drawer"
  synonym:
 • pull

4. Ierīce, ko izmanto kaut kā vilkšanai

 • "Viņš satvēra vilkšanu un atvēra atvilktni"
  sinonīms:
 • velciet

5. A sharp strain on muscles or ligaments

 • "The wrench to his knee occurred as he fell"
 • "He was sidelined with a hamstring pull"
  synonym:
 • wrench
 • ,
 • twist
 • ,
 • pull

5. Asa muskuļu vai saišu slodze

 • "Uzgriežņu atslēga uz viņa ceļgala radās, kad viņš nokrita"
 • "Viņš bija malā ar paceles cīpslas vilkšanu"
  sinonīms:
 • uzgriežņu atslēga
 • ,
 • pagriezt
 • ,
 • velciet

6. A slow inhalation (as of tobacco smoke)

 • "He took a puff on his pipe"
 • "He took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly"
  synonym:
 • puff
 • ,
 • drag
 • ,
 • pull

6. Lēna ieelpošana (kā tabakas dūmi)

 • "Viņš uzvilka pīpi"
 • "Viņš ievilka cigareti un lēnām izdzina dūmus"
  sinonīms:
 • puff
 • ,
 • velciet

7. A sustained effort

 • "It was a long pull but we made it"
  synonym:
 • pull

7. Noturīgas pūles

 • "Tā bija ilga vilkšana, bet mēs to panācām"
  sinonīms:
 • velciet

verb

1. Cause to move by pulling

 • "Draw a wagon"
 • "Pull a sled"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • draw
 • ,
 • force

1. Cēlonis pārvietoties velkot

 • "Uzzīmējiet vagonu"
 • "Velciet ragavas"
  sinonīms:
 • velciet
 • ,
 • zīmēt
 • ,
 • spēks

2. Direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes

 • "Her good looks attract the stares of many men"
 • "The ad pulled in many potential customers"
 • "This pianist pulls huge crowds"
 • "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
  synonym:
 • attract
 • ,
 • pull
 • ,
 • pull in
 • ,
 • draw
 • ,
 • draw in

2. Virzieties uz sevi vai sevi, izmantojot kādu psiholoģisku spēku vai fiziskas īpašības

 • "Viņas labais izskats piesaista daudzu vīriešu skatienus"
 • "Reklāma piesaistīja daudzus potenciālos klientus"
 • "Šis pianists pull milzīgu pūļus"
 • "Veikala īpašnieks priecājās, ka reklāma piesaistīja daudzus jaunus klientus"
  sinonīms:
 • piesaistīt
 • ,
 • velciet
 • ,
 • ievelciet
 • ,
 • zīmēt

3. Move into a certain direction

 • "The car pulls to the right"
  synonym:
 • pull

3. Pāriet noteiktā virzienā

 • "Mašīna velk pa labi"
  sinonīms:
 • velciet

4. Apply force so as to cause motion towards the source of the motion

 • "Pull the rope"
 • "Pull the handle towards you"
 • "Pull the string gently"
 • "Pull the trigger of the gun"
 • "Pull your knees towards your chin"
  synonym:
 • pull

4. Pieliek spēku, lai izraisītu kustību kustības avota virzienā

 • "Velciet virvi"
 • "Velciet rokturi pret sevi"
 • "Velciet auklu maigi"
 • "Velciet pistoles sprūdu"
 • "Velciet ceļus pret zodu"
  sinonīms:
 • velciet

5. Perform an act, usually with a negative connotation

 • "Perpetrate a crime"
 • "Pull a bank robbery"
  synonym:
 • perpetrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • pull

5. Veiciet darbību, parasti ar negatīvu konotāciju

 • "Veikt noziegumu"
 • "Izvelciet bankas aplaupīšanu"
  sinonīms:
 • izdarīt
 • ,
 • apņemties
 • ,
 • velciet

6. Bring, take, or pull out of a container or from under a cover

 • "Draw a weapon"
 • "Pull out a gun"
 • "The mugger pulled a knife on his victim"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • pull
 • ,
 • pull out
 • ,
 • get out
 • ,
 • take out

6. Atnesiet, paņemiet vai izvelciet no konteinera vai no zem vāka

 • "Uzzīmējiet ieroci"
 • "Izvelciet ieroci"
 • "Laupītājs uzvilka nazi savam upurim"
  sinonīms:
 • zīmēt
 • ,
 • velciet
 • ,
 • izvelciet
 • ,
 • izkāpiet
 • ,
 • izņemt

7. Steer into a certain direction

 • "Pull one's horse to a stand"
 • "Pull the car over"
  synonym:
 • pull

7. Stūrējiet noteiktā virzienā

 • "Velciet zirgu pie stenda"
 • "Velciet automašīnu pāri"
  sinonīms:
 • velciet

8. Strain abnormally

 • "I pulled a muscle in my leg when i jumped up"
 • "The athlete pulled a tendon in the competition"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • overstretch

8. Nenormāli sasprindzināt

 • "Lecot uz augšu, es ievilku muskuli kājā"
 • "Sacensībās sportists izvilka cīpslu"
  sinonīms:
 • velciet
 • ,
 • pārstiepties

9. Cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense

 • "A declining dollar pulled down the export figures for the last quarter"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • draw

9. Izraisīt kustību noteiktā virzienā, iedarbinot spēku fiziski vai abstraktā nozīmē

 • "Dolāra kritums samazināja eksporta rādītājus pēdējā ceturksnī"
  sinonīms:
 • velciet
 • ,
 • zīmēt

10. Operate when rowing a boat

 • "Pull the oars"
  synonym:
 • pull

10. Darboties, airējot laivu

 • "Velciet airus"
  sinonīms:
 • velciet

11. Rein in to keep from winning a race

 • "Pull a horse"
  synonym:
 • pull

11. Ievelciet, lai neuzvarētu sacīkstēs

 • "Velciet zirgu"
  sinonīms:
 • velciet

12. Tear or be torn violently

 • "The curtain ripped from top to bottom"
 • "Pull the cooked chicken into strips"
  synonym:
 • rend
 • ,
 • rip
 • ,
 • rive
 • ,
 • pull

12. Saplēst vai tikt saplēstam vardarbīgi

 • "Aizkars pārplīsa no augšas uz leju"
 • "Pavelciet vārītu vistu sloksnēs"
  sinonīms:
 • rend
 • ,
 • rip
 • ,
 • kniede
 • ,
 • velciet

13. Hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing

 • "Pull the ball"
  synonym:
 • pull

13. Hit virzienā, ka spēlētājs saskaras, veicot caur šūpoles

 • "Velciet bumbu"
  sinonīms:
 • velciet

14. Strip of feathers

 • "Pull a chicken"
 • "Pluck the capon"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • pull
 • ,
 • tear
 • ,
 • deplume
 • ,
 • deplumate
 • ,
 • displume

14. Spalvu sloksne

 • "Velciet vistu"
 • "Noplūkt kaponu"
  sinonīms:
 • noplūkt
 • ,
 • velciet
 • ,
 • asarot
 • ,
 • nožēlot
 • ,
 • izspiest

15. Remove, usually with some force or effort

 • Also used in an abstract sense
 • "Pull weeds"
 • "Extract a bad tooth"
 • "Take out a splinter"
 • "Extract information from the telegram"
  synonym:
 • extract
 • ,
 • pull out
 • ,
 • pull
 • ,
 • pull up
 • ,
 • take out
 • ,
 • draw out

15. Noņemiet, parasti ar kādu spēku vai piepūli

 • Lietots arī abstraktā nozīmē
 • "Velciet nezāles"
 • "Izvelciet sliktu zobu"
 • "Izņemiet šķembu"
 • "Izvilkt informāciju no telegrammas"
  sinonīms:
 • ekstrakts
 • ,
 • izvelciet
 • ,
 • velciet
 • ,
 • pavelciet
 • ,
 • izņemt
 • ,
 • izvilkt

16. Take sides with

 • Align oneself with
 • Show strong sympathy for
 • "We all rooted for the home team"
 • "I'm pulling for the underdog"
 • "Are you siding with the defender of the title?"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • root for

16. Nostāties vienā pusē ar

 • Saskaņojiet sevi ar
 • Izrādiet spēcīgu līdzjūtību
 • "Mēs visi sakņojamies mājiniekiem"
 • "Es velku uz neveiksminieku"
 • "Vai jūs esat titula aizstāvja pusē?"
  sinonīms:
 • velciet
 • ,
 • sakne par

17. Take away

 • "Pull the old soup cans from the supermarket shelf"
  synonym:
 • pull

17. Atņemt

 • "Izvelciet vecās zupas kannas no lielveikala plaukta"
  sinonīms:
 • velciet

Examples of using

In times like this, we should all pull together.
Šādos laikos mums visiem vajadzētu apvienoties.
Don't pull, or you'll tangle the threads.
Nevelciet, pretējā gadījumā jūs sapināsit pavedienus.
The unicorn ran at the tree with all his might and penetrated the trunk so deeply with his horn, that he couldn't pull it out and was thus stuck.
Vienradzis no visa spēka skrēja pie koka un ar ragu tik dziļi iedūrās stumbrā, ka nevarēja to izvilkt un tā iestrēga.