Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "program" into Latvian language

Vārda "programma" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Program

[Programma]
/proʊgræm/

noun

1. A series of steps to be carried out or goals to be accomplished

 • "They drew up a six-step plan"
 • "They discussed plans for a new bond issue"
  synonym:
 • plan
 • ,
 • program
 • ,
 • programme

1. Veicamo darbību sērija vai sasniedzamie mērķi

 • "Viņi sastādīja sešu soļu plānu"
 • "Viņi apsprieda jauna obligāciju emisijas plānus"
  sinonīms:
 • plāns
 • ,
 • programma

2. A system of projects or services intended to meet a public need

 • "He proposed an elaborate program of public works"
 • "Working mothers rely on the day care program"
  synonym:
 • program
 • ,
 • programme

2. Projektu vai pakalpojumu sistēma, kas paredzēta sabiedrības vajadzību apmierināšanai

 • "Viņš ierosināja sarežģītu sabiedrisko darbu programmu"
 • "Strādājošās mātes paļaujas uz dienas aprūpes programmu"
  sinonīms:
 • programma

3. A radio or television show

 • "Did you see his program last night?"
  synonym:
 • broadcast
 • ,
 • program
 • ,
 • programme

3. Radio vai televīzijas šovs

 • "Vai jūs vakar redzējāt viņa programmu?"
  sinonīms:
 • pārraidīt
 • ,
 • programma

4. A document stating the aims and principles of a political party

 • "Their candidate simply ignored the party platform"
 • "They won the election even though they offered no positive program"
  synonym:
 • platform
 • ,
 • political platform
 • ,
 • political program
 • ,
 • program

4. Dokuments, kurā norādīti politiskās partijas mērķi un principi

 • "Viņu kandidāts vienkārši ignorēja partijas platformu"
 • "Viņi uzvarēja vēlēšanās, kaut arī viņi nepiedāvāja pozitīvu programmu"
  sinonīms:
 • platforma
 • ,
 • politiskā platforma
 • ,
 • politiskā programma
 • ,
 • programma

5. An announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event

 • "You can't tell the players without a program"
  synonym:
 • program
 • ,
 • programme

5. Paziņojums par notikumiem, kas notiks kā daļa no teātra vai sporta pasākuma

 • "Jūs nevarat pateikt spēlētājiem bez programmas"
  sinonīms:
 • programma

6. An integrated course of academic studies

 • "He was admitted to a new program at the university"
  synonym:
 • course of study
 • ,
 • program
 • ,
 • programme
 • ,
 • curriculum
 • ,
 • syllabus

6. Integrēts akadēmisko pētījumu kurss

 • "Viņš tika uzņemts jaunā programmā universitātē"
  sinonīms:
 • studiju kurss
 • ,
 • programma
 • ,
 • mācību programma

7. (computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute

 • "The program required several hundred lines of code"
  synonym:
 • program
 • ,
 • programme
 • ,
 • computer program
 • ,
 • computer programme

7. ( datorzinātne ) instrukciju secība, ko dators var interpretēt un izpildīt

 • "Programmai bija nepieciešami vairāki simti koda rindu"
  sinonīms:
 • programma
 • ,
 • datorprogramma

8. A performance (or series of performances) at a public presentation

 • "The program lasted more than two hours"
  synonym:
 • program
 • ,
 • programme

8. Izrāde ( vai izrādes sērija ) publiskā prezentācijā

 • "Programma ilga vairāk nekā divas stundas"
  sinonīms:
 • programma

verb

1. Arrange a program of or for

 • "Program the 80th birthday party"
  synonym:
 • program
 • ,
 • programme

1. Organizēt programmu vai par to

 • "Programmējiet 80. dzimšanas dienas ballīti"
  sinonīms:
 • programma

2. Write a computer program

  synonym:
 • program
 • ,
 • programme

2. Rakstīt datorprogrammu

  sinonīms:
 • programma

Examples of using

These projects are part of the regional development program.
Šie projekti ir daļa no reģionālās attīstības programmas.
This TV program seems to be very entertaining.
Šķiet, ka šī TV programma ir ļoti izklaidējoša.
I once read an interesting anthology of poetry generated by a computer program in 100.
Reiz lasīju interesantu dzejas antoloģiju, ko 100. gadā radīja datorprogramma.