Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "professional" into Latvian language

Vārda "profesionāls" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Professional

[Profesionāls]
/prəfɛʃənəl/

noun

1. A person engaged in one of the learned professions

  synonym:
 • professional
 • ,
 • professional person

1. Persona, kas nodarbojas ar kādu no apgūtajām profesijām

  sinonīms:
 • profesionāls
 • ,
 • profesionāla persona

2. An athlete who plays for pay

  synonym:
 • professional
 • ,
 • pro

2. Sportists, kurš spēlē par samaksu

  sinonīms:
 • profesionāls
 • ,
 • pro

3. An authority qualified to teach apprentices

  synonym:
 • master
 • ,
 • professional

3. Iestāde, kas ir kvalificēta mācekļu mācīšanai

  sinonīms:
 • meistars
 • ,
 • profesionāls

adjective

1. Engaged in a profession or engaging in as a profession or means of livelihood

 • "The professional man or woman possesses distinctive qualifications"
 • "Began her professional career after the olympics"
 • "Professional theater"
 • "Professional football"
 • "A professional cook"
 • "Professional actors and athletes"
  synonym:
 • professional

1. Nodarbojies ar profesiju vai iesaistījies kā profesija vai iztikas līdzeklis

 • "Profesionālam vīrietim vai sievietei ir atšķirīga kvalifikācija"
 • "Sāka savu profesionālo karjeru pēc olimpiskajām spēlēm"
 • "Profesionālais teātris"
 • "Profesionālais futbols"
 • "Profesionāls pavārs"
 • "Profesionāli aktieri un sportisti"
  sinonīms:
 • profesionāls

2. Of or relating to or suitable as a profession

 • "Professional organizations"
 • "A professional field such as law"
  synonym:
 • professional

2. Profesijai vai saistībā ar to vai piemērota kā profesija

 • "Profesionālās organizācijas"
 • "Profesionāla joma, piemēram, tiesības"
  sinonīms:
 • profesionāls

3. Characteristic of or befitting a profession or one engaged in a profession

 • "Professional conduct"
 • "Professional ethics"
 • "A thoroughly professional performance"
  synonym:
 • professional

3. Profesijai vai profesijai, kas nodarbojas ar profesiju, raksturīga vai piemērota

 • "Profesionāla rīcība"
 • "Profesionālā ētika"
 • "Pilnīgi profesionāls sniegums"
  sinonīms:
 • profesionāls

4. Of or relating to a profession

 • "We need professional advice"
 • "Professional training"
 • "Professional equipment for his new office"
  synonym:
 • professional

4. Par profesiju vai saistībā ar to

 • "Mums ir nepieciešams profesionāls padoms"
 • "Profesionālā apmācība"
 • "Profesionāls aprīkojums viņa jaunajam birojam"
  sinonīms:
 • profesionāls

5. Engaged in by members of a profession

 • "Professional occupations include medicine and the law and teaching"
  synonym:
 • professional

5. Nodarbina profesijas pārstāvji

 • "Profesionālās profesijas ietver medicīnu un jurisprudenci un mācīšanu"
  sinonīms:
 • profesionāls

Examples of using

You might need professional help.
Jums var būt nepieciešama profesionāla palīdzība.
Tom was a professional magician.
Toms bija profesionāls burvis.
I'm a professional photographer.
Esmu profesionāls fotogrāfs.