Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "principle" into Latvian language

Vārda "princips" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Principle

[Princips]
/prɪnsəpəl/

noun

1. A basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct

 • "Their principles of composition characterized all their works"
  synonym:
 • principle
 • ,
 • rule

1. Pamata vispārinājums, kas tiek pieņemts kā patiess un ko var izmantot par pamatu argumentācijai vai rīcībai

 • "Viņu kompozīcijas principi raksturoja visus viņu darbus"
  sinonīms:
 • princips
 • ,
 • noteikums

2. A rule or standard especially of good behavior

 • "A man of principle"
 • "He will not violate his principles"
  synonym:
 • principle

2. Noteikums vai standarts, īpaši labas uzvedības gadījumā

 • "Principāls cilvēks"
 • "Viņš nepārkāps savus principus"
  sinonīms:
 • princips

3. A basic truth or law or assumption

 • "The principles of democracy"
  synonym:
 • principle

3. Pamatpatiesība vai likums vai pieņēmums

 • "Demokrātijas principi"
  sinonīms:
 • princips

4. A rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system

 • "The principle of the conservation of mass"
 • "The principle of jet propulsion"
 • "The right-hand rule for inductive fields"
  synonym:
 • principle
 • ,
 • rule

4. Noteikums vai likums, kas attiecas uz dabas parādību vai sarežģītas sistēmas darbību

 • "Masas saglabāšanas princips"
 • "Strūklas piedziņas princips"
 • "Labās puses noteikums induktīvajiem laukiem"
  sinonīms:
 • princips
 • ,
 • noteikums

5. Rule of personal conduct

  synonym:
 • principle
 • ,
 • precept

5. Personiskās uzvedības noteikums

  sinonīms:
 • princips
 • ,
 • priekšraksts

6. (law) an explanation of the fundamental reasons (especially an explanation of the working of some device in terms of laws of nature)

 • "The rationale for capital punishment"
 • "The principles of internal-combustion engines"
  synonym:
 • rationale
 • ,
 • principle

6. (likums) pamatcēloņu skaidrojums (īpaši kādas ierīces darbības skaidrojums dabas likumu izteiksmē)

 • "Nāvessoda pamatojums"
 • "Iekšdedzes dzinēju principi"
  sinonīms:
 • pamatojums
 • ,
 • princips

Examples of using

Anybody who once proclaimed violence to be his method, must inexorably choose lie as his principle.
Ikvienam, kurš reiz pasludināja vardarbību par savu metodi, par savu principu ir nepielūdzami jāizvēlas meli.
Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.
Cerība, nevis bailes ir radošais princips cilvēku lietās.
I agree to the proposal in principle.
Es principā piekrītu priekšlikumam.