Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "press" into Latvian language

Vārda "prese" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Press

[Nospiediet]
/prɛs/

noun

1. The state of demanding notice or attention

 • "The insistence of their hunger"
 • "The press of business matters"
  synonym:
 • imperativeness
 • ,
 • insistence
 • ,
 • insistency
 • ,
 • press
 • ,
 • pressure

1. Paziņojuma vai uzmanības pieprasīšanas stāvoklis

 • "Viņu bada uzstājība"
 • "Biznesa presei ir nozīme"
  sinonīms:
 • necaurlaidība
 • ,
 • uzstājība
 • ,
 • nospiediet
 • ,
 • spiediens

2. The print media responsible for gathering and publishing news in the form of newspapers or magazines

  synonym:
 • press
 • ,
 • public press

2. Drukātie mediji, kas ir atbildīgi par ziņu vākšanu un publicēšanu laikrakstu vai žurnālu veidā

  sinonīms:
 • nospiediet
 • ,
 • sabiedriskā prese

3. A machine used for printing

  synonym:
 • press
 • ,
 • printing press

3. Mašīna, ko izmanto drukāšanai

  sinonīms:
 • nospiediet
 • ,
 • iespiedmašīna

4. A dense crowd of people

  synonym:
 • crush
 • ,
 • jam
 • ,
 • press

4. Blīvs cilvēku pūlis

  sinonīms:
 • sasmalcināt
 • ,
 • ievārījums
 • ,
 • nospiediet

5. A tall piece of furniture that provides storage space for clothes

 • Has a door and rails or hooks for hanging clothes
  synonym:
 • wardrobe
 • ,
 • closet
 • ,
 • press

5. Augsta mēbele, kas nodrošina drēbju uzglabāšanas vietu

 • Ir durvis un sliedes vai āķi drēbju pakarināšanai
  sinonīms:
 • garderobe
 • ,
 • skapis
 • ,
 • nospiediet

6. Clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use

  synonym:
 • press

6. Skava, lai novērstu koka rakešu deformāciju, kad tās netiek izmantotas

  sinonīms:
 • nospiediet

7. Any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids

  synonym:
 • press
 • ,
 • mechanical press

7. Jebkura iekārta, kas izdara spiedienu, lai veidotu vai veidotu vai grieztu materiālus vai ekstrahētu šķidrumus vai saspiestu cietās vielas

  sinonīms:
 • nospiediet
 • ,
 • mehāniskā prese

8. A weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead

  synonym:
 • press
 • ,
 • military press

8. Svarcelšana, kurā stienis tiek pacelts līdz plecu augstumam un pēc tam vienmērīgi pacelts virs galvas

  sinonīms:
 • nospiediet
 • ,
 • militārā prese

9. The act of pressing

 • The exertion of pressure
 • "He gave the button a press"
 • "He used pressure to stop the bleeding"
 • "At the pressing of a button"
  synonym:
 • press
 • ,
 • pressure
 • ,
 • pressing

9. Nospiešanas akts

 • Spiediena izdarīšana
 • "Viņš nospieda pogu"
 • "Viņš izmantoja spiedienu, lai apturētu asiņošanu"
 • "Pogas nospiešanas brīdī"
  sinonīms:
 • nospiediet
 • ,
 • spiediens
 • ,
 • nospiežot

verb

1. Exert pressure or force to or upon

 • "He pressed down on the boards"
 • "Press your thumb on this spot"
  synonym:
 • press

1. Izdarīt spiedienu vai spēku uz vai uz

 • "Viņš nospieda dēļus"
 • "Nospiediet īkšķi šajā vietā"
  sinonīms:
 • nospiediet

2. Force or impel in an indicated direction

 • "I urged him to finish his studies"
  synonym:
 • urge
 • ,
 • urge on
 • ,
 • press
 • ,
 • exhort

2. Piespiediet vai piespiediet norādītajā virzienā

 • "Es mudināju viņu pabeigt studijas"
  sinonīms:
 • mudināt
 • ,
 • mudināt uz
 • ,
 • nospiediet
 • ,
 • pamudināt

3. To be oppressive or burdensome

 • "Weigh heavily on the mind", "something pressed on his mind"
  synonym:
 • weigh
 • ,
 • press

3. Būt nomācošam vai apgrūtinošam

 • "Smagi nosver prātu", "kaut kas spieda viņa prātā"
  sinonīms:
 • nosvērt
 • ,
 • nospiediet

4. Place between two surfaces and apply weight or pressure

 • "Pressed flowers"
  synonym:
 • press

4. Novietojiet starp divām virsmām un uzklājiet svaru vai spiedienu

 • "Presēti ziedi"
  sinonīms:
 • nospiediet

5. Squeeze or press together

 • "She compressed her lips"
 • "The spasm contracted the muscle"
  synonym:
 • compress
 • ,
 • constrict
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • compact
 • ,
 • contract
 • ,
 • press

5. Saspiediet vai nospiediet kopā

 • "Viņa saspieda lūpas"
 • "Spazma sarāva muskuļus"
  sinonīms:
 • saspiest
 • ,
 • sašaurināt
 • ,
 • kompakts
 • ,
 • līgums
 • ,
 • nospiediet

6. Crowd closely

 • "The crowds pressed along the street"
  synonym:
 • press

6. Cieši drūzmējieties

 • "Pūlis spiedās pa ielu"
  sinonīms:
 • nospiediet

7. Create by pressing

 • "Press little holes into the soft clay"
  synonym:
 • press

7. Izveidot nospiežot

 • "Iespiediet mazos caurumus mīkstajā mālā"
  sinonīms:
 • nospiediet

8. Be urgent

 • "This is a pressing problem"
  synonym:
 • press

8. Esiet steidzams

 • "Šī ir aktuāla problēma"
  sinonīms:
 • nospiediet

9. Exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person

 • Be an advocate for
 • "The liberal party pushed for reforms"
 • "She is crusading for women's rights"
 • "The dean is pushing for his favorite candidate"
  synonym:
 • crusade
 • ,
 • fight
 • ,
 • press
 • ,
 • campaign
 • ,
 • push
 • ,
 • agitate

9. Nepārtraukti, enerģiski vai uzmācīgi piepūlieties, lai iegūtu punktu vai iesaistītos krusta karā noteikta iemesla vai personas labā

 • Esiet aizstāvis par
 • "Liberālā partija uzstāja uz reformām"
 • "Viņa cīnās par sieviešu tiesībām"
 • "Dekāns uzstāj uz savu iecienītāko kandidātu"
  sinonīms:
 • krusta karš
 • ,
 • cīnīties
 • ,
 • nospiediet
 • ,
 • kampaņa
 • ,
 • spiediet
 • ,
 • uzbudināt

10. Press from a plastic

 • "Press a record"
  synonym:
 • press
 • ,
 • press out

10. Nospiediet no plastmasas

 • "Nospiediet ierakstu"
  sinonīms:
 • nospiediet
 • ,
 • nospiediet ārā

11. Make strenuous pushing movements during birth to expel the baby

 • "`now push hard,' said the doctor to the woman"
  synonym:
 • press
 • ,
 • push

11. Dzimšanas laikā veiciet smagas stumšanas kustības, lai izraidītu bērnu

 • "Tagad smagi spiediet, sacīja ārsts sievietei"
  sinonīms:
 • nospiediet
 • ,
 • spiediet

12. Press and smooth with a heated iron

 • "Press your shirts"
 • "She stood there ironing"
  synonym:
 • iron
 • ,
 • iron out
 • ,
 • press

12. Nospiediet un izlīdziniet ar sakarsētu gludekli

 • "Nospiediet savus kreklus"
 • "Viņa stāvēja gludinot"
  sinonīms:
 • dzelzs
 • ,
 • gludināt ārā
 • ,
 • nospiediet

13. Lift weights

 • "This guy can press 300 pounds"
  synonym:
 • weight-lift
 • ,
 • weightlift
 • ,
 • press

13. Paceliet svarus

 • "Šis puisis var nospiest 300 mārciņas"
  sinonīms:
 • svara pacelšana
 • ,
 • svarcelšana
 • ,
 • nospiediet

14. Ask for or request earnestly

 • "The prophet bid all people to become good persons"
  synonym:
 • bid
 • ,
 • beseech
 • ,
 • entreat
 • ,
 • adjure
 • ,
 • press
 • ,
 • conjure

14. Lūdziet vai pieprasiet nopietni

 • "Pravietis lūdza visus cilvēkus kļūt par labiem cilvēkiem"
  sinonīms:
 • solīt
 • ,
 • lūdzieties
 • ,
 • lūgt
 • ,
 • tiesa
 • ,
 • nospiediet
 • ,
 • uzburt

Examples of using

This book is ready to go to press.
Šī grāmata ir gatava nodošanai presē.
This play was well received by the press.
Prese šo lugu uzņēma labi.
I wouldn't press the matter any further, if I were you.
Es nespiestu šo lietu tālāk, ja es būtu tavā vietā.