Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pragmatic" into Latvian language

Vārda "pragmatisks" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Pragmatic

[Pragmatisks]
/prægmætɪk/

noun

1. An imperial decree that becomes part of the fundamental law of the land

  synonym:
 • pragmatic sanction
 • ,
 • pragmatic

1. Imperatora dekrēts, kas kļūst par daļu no zemes pamatlikuma

  sinonīms:
 • pragmatiska sankcija
 • ,
 • pragmatisks

adjective

1. Concerned with practical matters

 • "A matter-of-fact (or pragmatic) approach to the problem"
 • "A matter-of-fact account of the trip"
  synonym:
 • matter-of-fact
 • ,
 • pragmatic
 • ,
 • pragmatical

1. Nodarbojas ar praktiskiem jautājumiem

 • "Faktiska (vai pragmatiska) pieeja problēmai"
 • "Faktisks ceļojuma pārskats"
  sinonīms:
 • lietišķa lieta
 • ,
 • pragmatisks

2. Of or concerning the theory of pragmatism

  synonym:
 • pragmatic
 • ,
 • pragmatical

2. Par pragmatisma teoriju vai par to

  sinonīms:
 • pragmatisks

3. Guided by practical experience and observation rather than theory

 • "A hardheaded appraisal of our position"
 • "A hard-nosed labor leader"
 • "Completely practical in his approach to business"
 • "Not ideology but pragmatic politics"
  synonym:
 • hardheaded
 • ,
 • hard-nosed
 • ,
 • practical
 • ,
 • pragmatic

3. Vadoties pēc praktiskās pieredzes un novērojumiem, nevis teorijas

 • "Mūsu nostājas stingrs novērtējums"
 • "Stingrs darba vadītājs"
 • "Pilnīgi praktisks savā pieejā biznesam"
 • "Nevis ideoloģija, bet pragmatiska politika"
  sinonīms:
 • cietgalvis
 • ,
 • ciets deguns
 • ,
 • praktiskā
 • ,
 • pragmatisks

Examples of using

I agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.
Es piekrītu emocionālajam līmenim, bet pragmatiskajā līmenī es nepiekrītu.
I have been told that I am pragmatic, and I am.
Man ir teikts, ka esmu pragmatisks, un es esmu.