Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pose" into Latvian language

Vārda "pose" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Pose

[Pozēt]
/poʊz/

noun

1. Affected manners intended to impress others

 • "Don't put on airs with me"
  synonym:
 • airs
 • ,
 • pose

1. Ietekmētās manieres, kuru mērķis ir atstāt iespaidu uz citiem

 • "Neuzvelciet ēteru ar mani"
  sinonīms:
 • gaiss
 • ,
 • pozēt

2. A posture assumed by models for photographic or artistic purposes

  synonym:
 • pose

2. Poza, ko modeļi ieņem fotogrāfiskiem vai mākslinieciskiem nolūkiem

  sinonīms:
 • pozēt

3. A deliberate pretense or exaggerated display

  synonym:
 • affectation
 • ,
 • mannerism
 • ,
 • pose
 • ,
 • affectedness

3. Apzināta izlikšanās vai pārspīlēta demonstrēšana

  sinonīms:
 • afektācija
 • ,
 • manierisms
 • ,
 • pozēt
 • ,
 • ietekmētība

verb

1. Introduce

 • "This poses an interesting question"
  synonym:
 • present
 • ,
 • pose

1. Ieviest

 • "Tas rada interesantu jautājumu"
  sinonīms:
 • klāt
 • ,
 • pozēt

2. Assume a posture as for artistic purposes

 • "We don't know the woman who posed for leonardo so often"
  synonym:
 • model
 • ,
 • pose
 • ,
 • sit
 • ,
 • posture

2. Ieņemiet stāju kā mākslinieciskiem nolūkiem

 • "Mēs nezinām sievieti, kura tik bieži pozēja leonardo"
  sinonīms:
 • modelis
 • ,
 • pozēt
 • ,
 • sēdēt
 • ,
 • stāja

3. Pretend to be someone you are not

 • Sometimes with fraudulent intentions
 • "She posed as the czar's daughter"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • impersonate
 • ,
 • personate

3. Izliekies par kādu, kas neesi

 • Dažreiz ar krāpnieciskiem nodomiem
 • "Viņa pozēja kā cara meita"
  sinonīms:
 • pozēt
 • ,
 • uzdoties
 • ,
 • personāžs

4. Behave affectedly or unnaturally in order to impress others

 • "Don't pay any attention to him--he is always posing to impress his peers!"
 • "She postured and made a total fool of herself"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • posture

4. Uzvedieties ietekmīgi vai nedabiski, lai atstātu iespaidu uz citiem

 • "Nepievērsiet viņam nekādu uzmanību - viņš vienmēr pozē, lai atstātu iespaidu uz saviem vienaudžiem!"
 • "Viņa pozēja un padarīja sevi par muļķi"
  sinonīms:
 • pozēt
 • ,
 • stāja

5. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

5. Ievietojiet noteiktā vietā vai abstraktā vietā

 • "Liec savas lietas šeit"
 • "Nolieciet paplāti"
 • "Uzstādiet suņus uz pazudušo bērnu smaržas"
 • "Uzlieciet uzsvaru uz noteiktu punktu"
  sinonīms:
 • ielieciet
 • ,
 • iestatīt
 • ,
 • vieta
 • ,
 • pozēt
 • ,
 • pozīcija
 • ,
 • gulēja

6. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

6. Esiet noslēpums vai mulsinošs

 • "Tas mani pārspēj!"
 • "Sapratu mani - es nezinu atbildi!"
 • "Satraucoša problēma"
 • "Šis jautājums mani patiešām iestrēga"
  sinonīms:
 • apmulsis
 • ,
 • vex
 • ,
 • nūja
 • ,
 • iegūt
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mistificēt
 • ,
 • deflektors
 • ,
 • pārspēt
 • ,
 • pozēt
 • ,
 • flummox
 • ,
 • apdullinātas
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • grants
 • ,
 • izbrīns
 • ,
 • stulbs

Examples of using

Tom wanted Mary to pose in the nude for his painting, but she refused to do so.
Toms gribēja, lai Marija pozē kailā viņa gleznai, taču viņa atteicās to darīt.
When you pose a question, you expect an answer.
Uzdodot jautājumu, jūs sagaidāt atbildi.
In Ankara, I made clear that America is not – and never will be – at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security.
Ankarā es skaidri norādīju, ka Amerika nav – un nekad nekaros ar islāmu. Tomēr mēs nerimstoši stāsies pretī vardarbīgiem ekstrēmistiem, kas nopietni apdraud mūsu drošību.