Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "political" into Latvian language

Vārda "politiskā" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Political

[Politiskā]
/pəlɪtəkəl/

adjective

1. Involving or characteristic of politics or parties or politicians

 • "Calling a meeting is a political act in itself"- daniel goleman
 • "Political pressure"
 • "A political machine"
 • "Political office"
 • "Political policy"
  synonym:
 • political

1. Politikas vai partiju vai politiķu iesaistīšana vai raksturojums

 • "Sanāksmes sasaukšana pati par sevi ir politisks akts" - daniels golemans
 • "Politiskais spiediens"
 • "Politiskā mašīna"
 • "Politiskais birojs"
 • "Politiskā politika"
  sinonīms:
 • politiskā

2. Of or relating to your views about social relationships involving authority or power

 • "Political opinions"
  synonym:
 • political

2. Par vai saistībā ar jūsu uzskatiem par sociālajām attiecībām, kas saistītas ar autoritāti vai varu

 • "Politiskie viedokļi"
  sinonīms:
 • politiskā

3. Of or relating to the profession of governing

 • "Political career"
  synonym:
 • political

3. Par vai saistībā ar valdnieka profesiju

 • "Politiskā karjera"
  sinonīms:
 • politiskā

Examples of using

In a world where political and cultural divisions still cause so much hardship, maybe it's actually time that we gave Esperanto a real shot.
Pasaulē, kur politiskā un kultūras šķelšanās joprojām rada tik daudz grūtību, varbūt patiesībā ir pienācis laiks esperanto valodai dot īstu iespēju.
The most essential for our people are unity, interethnic consent, and political stability.
Mūsu tautai vissvarīgākā ir vienotība, starpetniskā piekrišana un politiskā stabilitāte.
Now it is true that I believe this country is following a dangerous trend when it permits too great a degree of centralization of governmental functions. I oppose this — in some instances the fight is a rather desperate one. But to attain any success it is quite clear that the Federal government cannot avoid or escape responsibilities which the mass of the people firmly believe should be undertaken by it. The political processes of our country are such that if a rule of reason is not applied in this effort,
Tagad tā ir taisnība, ka es uzskatu, ka šī valsts ievēro bīstamu tendenci, ja tā pieļauj pārāk lielu valdības funkciju centralizāciju. Es iebilstu pret šo —, dažos gadījumos cīņa ir diezgan izmisīga. Taču, lai gūtu panākumus, ir pilnīgi skaidrs, ka federālā valdība nevar izvairīties no pienākumiem, kas, pēc cilvēku masas, tai ir stingri jāuzņem, vai izvairīties no tiem. Mūsu valsts politiskie procesi ir tādi, ka, ja šajos centienos netiek piemērots saprāta noteikums,