Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pluck" into Latvian language

Vārda "plūkt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Pluck

[Izraut]
/plək/

noun

1. The trait of showing courage and determination in spite of possible loss or injury

  synonym:
 • gutsiness
 • ,
 • pluck
 • ,
 • pluckiness

1. Drosmes un apņēmības izrādīšanas iezīme, neskatoties uz iespējamiem zaudējumiem vai ievainojumiem

  sinonīms:
 • iekšīgums
 • ,
 • noplūkt
 • ,
 • plūkums

2. The act of pulling and releasing a taut cord

  synonym:
 • pluck

2. Nostieptas auklas vilkšana un atlaišana

  sinonīms:
 • noplūkt

verb

1. Pull or pull out sharply

 • "Pluck the flowers off the bush"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • tweak
 • ,
 • pull off
 • ,
 • pick off

1. Strauji velciet vai izvelciet

 • "Noplūkt ziedus no krūma"
  sinonīms:
 • noplūkt
 • ,
 • tweak
 • ,
 • novelciet
 • ,
 • pacelties

2. Sell something to or obtain something from by energetic and especially underhanded activity

  synonym:
 • hustle
 • ,
 • pluck
 • ,
 • roll

2. Pārdot kaut ko vai iegūt kaut ko no enerģiskas un īpaši nepietiekamas darbības

  sinonīms:
 • steigties
 • ,
 • noplūkt
 • ,
 • roll

3. Rip off

 • Ask an unreasonable price
  synonym:
 • overcharge
 • ,
 • soak
 • ,
 • surcharge
 • ,
 • gazump
 • ,
 • fleece
 • ,
 • plume
 • ,
 • pluck
 • ,
 • rob
 • ,
 • hook

3. Noraut

 • Jautājiet nepamatotu cenu
  sinonīms:
 • pārmaksa
 • ,
 • mērcēt
 • ,
 • piemaksa
 • ,
 • gazump
 • ,
 • flīss
 • ,
 • plūme
 • ,
 • noplūkt
 • ,
 • rob
 • ,
 • āķis

4. Pull lightly but sharply with a plucking motion

 • "He plucked the strings of his mandolin"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • plunk
 • ,
 • pick

4. Viegli, bet asi velciet ar plūkšanas kustību

 • "Viņš noplūka mandolīnas stīgas"
  sinonīms:
 • noplūkt
 • ,
 • plunks
 • ,
 • pick

5. Strip of feathers

 • "Pull a chicken"
 • "Pluck the capon"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • pull
 • ,
 • tear
 • ,
 • deplume
 • ,
 • deplumate
 • ,
 • displume

5. Spalvu sloksne

 • "Velciet vistu"
 • "Noplūkt kaponu"
  sinonīms:
 • noplūkt
 • ,
 • velciet
 • ,
 • asarot
 • ,
 • nožēlot
 • ,
 • izspiest

6. Look for and gather

 • "Pick mushrooms"
 • "Pick flowers"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • pluck
 • ,
 • cull

6. Meklēt un pulcēties

 • "Izlasīt sēnes"
 • "Izvēliet ziedus"
  sinonīms:
 • pick
 • ,
 • noplūkt
 • ,
 • izkaut

Examples of using

Where did you pluck them?
Kur tu tās noplūki?
Or would I were a little burnish'd apple For you to pluck me, gliding by so cold, While sun and shade your robe of lawn will dapple, Your robe of lawn, and your hair's spun gold.
Vai arī es būtu mazs, grezns ābols, lai tu mani noplūktu, slīdot tik auksti, kamēr saule un ēna tavs zāliena halāts raibs, tavs zāliena halāts un tavi mati ir sagriezti zeltā.