Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plastic" into Latvian language

Vārda "plastmasa" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Plastic

[Plastmasa]
/plæstɪk/

noun

1. Generic name for certain synthetic or semisynthetic materials that can be molded or extruded into objects or films or filaments or used for making e.g. coatings and adhesives

  synonym:
 • plastic

1. Vispārējs nosaukums noteiktiem sintētiskiem vai pussintētiskiem materiāliem, kurus var veidot vai ekstrudēt priekšmetos vai plēvēs vai pavedienos vai izmantot, piemēram, pārklājumu un līmju izgatavošanai

  sinonīms:
 • plastmasa

2. A card (usually plastic) that assures a seller that the person using it has a satisfactory credit rating and that the issuer will see to it that the seller receives payment for the merchandise delivered

 • "Do you take plastic?"
  synonym:
 • credit card
 • ,
 • charge card
 • ,
 • charge plate
 • ,
 • plastic

2. Karte (parasti plastmasas), kas apliecina pārdevējam, ka personai, kas to izmanto, ir apmierinošs kredītreitings un ka emitents parūpēsies, lai pārdevējs saņemtu samaksu par piegādātajām precēm

 • "Vai jūs ņemat plastmasu?"
  sinonīms:
 • kredītkarte
 • ,
 • maksas karte
 • ,
 • lādēšanas plāksne
 • ,
 • plastmasa

adjective

1. Capable of being molded or modeled (especially of earth or clay or other soft material)

 • "Plastic substances such as wax or clay"
  synonym:
 • fictile
 • ,
 • moldable
 • ,
 • plastic

1. Var formēt vai modelēt (īpaši no zemes vai māla vai cita mīksta materiāla)

 • "Plastmasas vielas, piemēram, vasks vai māls"
  sinonīms:
 • fiktīvs
 • ,
 • formējams
 • ,
 • plastmasa

2. Capable of being influenced or formed

 • "The plastic minds of children"
 • "A pliant nature"
  synonym:
 • plastic
 • ,
 • pliant

2. Spēj ietekmēt vai veidot

 • "Bērnu plastiskie prāti"
 • "Plianta daba"
  sinonīms:
 • plastmasa
 • ,
 • elastīgs

3. Forming or capable of forming or molding or fashioning

 • "A formative influence"
 • "A formative experience"
  synonym:
 • formative
 • ,
 • shaping
 • ,
 • plastic

3. Formēšana vai spējīga formēt, formēt vai veidot

 • "Veidojoša ietekme"
 • "Veidojoša pieredze"
  sinonīms:
 • veidojošs
 • ,
 • formēšana
 • ,
 • plastmasa

Examples of using

Tom gave me a dozen cookies in a plastic bag.
Toms man iedeva duci cepumu plastmasas maisiņā.
Tom is a plastic surgeon.
Toms ir plastikas ķirurgs.
No thank you, I don't need a plastic bag.
Nē, paldies, man nevajag plastmasas maisiņu.