Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "place" into Latvian language

Vārda "vieta" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Place

[Vieta]
/ples/

noun

1. A point located with respect to surface features of some region

 • "This is a nice place for a picnic"
 • "A bright spot on a planet"
  synonym:
 • topographic point
 • ,
 • place
 • ,
 • spot

1. Punkts, kas atrodas attiecībā uz kāda reģiona virsmas īpašībām

 • "Šī ir jauka vieta piknikam"
 • "Spilgta vieta uz planētas"
  sinonīms:
 • topogrāfiskais punkts
 • ,
 • vieta

2. Any area set aside for a particular purpose

 • "Who owns this place?"
 • "The president was concerned about the property across from the white house"
  synonym:
 • place
 • ,
 • property

2. Jebkura teritorija, kas noteikta konkrētam mērķim

 • "Kuram pieder šī vieta?"
 • "Prezidents bija nobažījies par īpašumu visā baltajā namā"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • īpašums

3. An abstract mental location

 • "He has a special place in my thoughts"
 • "A place in my heart"
 • "A political system with no place for the less prominent groups"
  synonym:
 • place

3. Abstrakts garīgais atrašanās vieta

 • "Viņam ir īpaša vieta manās domās"
 • "Vieta manā sirdī"
 • "Politiska sistēma, kurai nav vietas mazāk pamanāmām grupām"
  sinonīms:
 • vieta

4. A general vicinity

 • "He comes from a place near chicago"
  synonym:
 • place

4. Vispārējs apkārtne

 • "Viņš nāk no vietas netālu no čikāgas"
  sinonīms:
 • vieta

5. The post or function properly or customarily occupied or served by another

 • "Can you go in my stead?"
 • "Took his place"
 • "In lieu of"
  synonym:
 • stead
 • ,
 • position
 • ,
 • place
 • ,
 • lieu

5. Pastu vai funkciju pareizi vai parasti aizņem vai apkalpo cits

 • "Vai jūs varat iet manā vietā?"
 • "Izspēlēja viņa vietu"
 • "Muļļa"
  sinonīms:
 • noturēt
 • ,
 • pozīcija
 • ,
 • vieta
 • ,
 • meli

6. A particular situation

 • "If you were in my place what would you do?"
  synonym:
 • place
 • ,
 • shoes

6. Īpaša situācija

 • "Ja jūs būtu manā vietā, ko jūs darītu?"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • kurpes

7. Where you live at a particular time

 • "Deliver the package to my home"
 • "He doesn't have a home to go to"
 • "Your place or mine?"
  synonym:
 • home
 • ,
 • place

7. Kur jūs dzīvojat noteiktā laikā

 • "Piesniedziet paketi manām mājām"
 • "Viņam nav mājas, kur doties"
 • "Jūsu vieta vai mana?"
  sinonīms:
 • mājas
 • ,
 • vieta

8. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

8. Darbs organizācijā

 • "Viņš ieņēma amatu kasē"
  sinonīms:
 • pozīcija
 • ,
 • pasts
 • ,
 • piestātne
 • ,
 • birojs
 • ,
 • vieta
 • ,
 • bilance
 • ,
 • situācija

9. The particular portion of space occupied by something

 • "He put the lamp back in its place"
  synonym:
 • position
 • ,
 • place

9. Konkrētā telpas daļa, ko aizņem kaut kas

 • "Viņš nolika lampu atpakaļ savā vietā"
  sinonīms:
 • pozīcija
 • ,
 • vieta

10. Proper or designated social situation

 • "He overstepped his place"
 • "The responsibilities of a man in his station"
 • "Married above her station"
  synonym:
 • place
 • ,
 • station

10. Pareiza vai noteikta sociālā situācija

 • "Viņš pārspēja savu vietu"
 • "Cilvēka pienākumi viņa stacijā"
 • "Precējies virs viņas stacijas"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • stacija

11. A space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane)

 • "He booked their seats in advance"
 • "He sat in someone else's place"
  synonym:
 • seat
 • ,
 • place

11. Telpa, kas paredzēta sēdēšanai ( kā teātrī vai vilcienā vai lidmašīnā )

 • "Viņš iepriekš rezervēja savas vietas"
 • "Viņš sēdēja kāda cita vietā"
  sinonīms:
 • sēdeklis
 • ,
 • vieta

12. The passage that is being read

 • "He lost his place on the page"
  synonym:
 • place

12. Lasāmais fragments

 • "Viņš zaudēja vietu lapā"
  sinonīms:
 • vieta

13. Proper or appropriate position or location

 • "A woman's place is no longer in the kitchen"
  synonym:
 • place

13. Pareiza vai piemērota pozīcija vai atrašanās vieta

 • "Sievietes vieta vairs nav virtuvē"
  sinonīms:
 • vieta

14. A public square with room for pedestrians

 • "They met at elm plaza"
 • "Grosvenor place"
  synonym:
 • plaza
 • ,
 • place
 • ,
 • piazza

14. Publisks laukums ar vietu gājējiem

 • "Viņi tikās elm plaza"
 • "Grosvenor place"
  sinonīms:
 • plazma
 • ,
 • vieta
 • ,
 • piazza

15. An item on a list or in a sequence

 • "In the second place"
 • "Moved from third to fifth position"
  synonym:
 • place
 • ,
 • position

15. Postenis sarakstā vai secībā

 • "Otrā vietā"
 • "Mīļots no trešās uz piekto pozīciju"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • pozīcija

16. A blank area

 • "Write your name in the space provided"
  synonym:
 • space
 • ,
 • blank space
 • ,
 • place

16. Tukša zona

 • "Rakstiet savu vārdu norādītajā telpā"
  sinonīms:
 • telpa
 • ,
 • tukša vieta
 • ,
 • vieta

verb

1. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

1. Ievietot noteiktā vietā vai abstraktā vietā

 • "Lieciet šeit savas lietas"
 • "Set paplāti uz leju"
 • "Set suņus uz pazudušo bērnu smaržas"
 • "Spēlē uzsvars uz noteiktu punktu"
  sinonīms:
 • safasēts
 • ,
 • komplekts
 • ,
 • vieta
 • ,
 • poza
 • ,
 • pozīcija
 • ,
 • gulēt

2. Place somebody in a particular situation or location

 • "He was placed on probation"
  synonym:
 • place

2. Novietot kādu noteiktā situācijā vai vietā

 • "Viņš tika ievietots probācijas laikā"
  sinonīms:
 • vieta

3. Assign a rank or rating to

 • "How would you rank these students?"
 • "The restaurant is rated highly in the food guide"
  synonym:
 • rate
 • ,
 • rank
 • ,
 • range
 • ,
 • order
 • ,
 • grade
 • ,
 • place

3. Piešķirt rangu vai reitingu

 • "Kā jūs ierindotu šos studentus?"
 • "Reģistrāts ir augstu novērtēts pārtikas ceļvedī"
  sinonīms:
 • likme
 • ,
 • rangs
 • ,
 • diapazons
 • ,
 • pasūtījums
 • ,
 • klase
 • ,
 • vieta

4. Assign a location to

 • "The company located some of their agents in los angeles"
  synonym:
 • locate
 • ,
 • place
 • ,
 • site

4. Piešķirt atrašanās vietu

 • "Sabiedrība atradās daži viņu aģenti losandželosā"
  sinonīms:
 • atrast
 • ,
 • vieta
 • ,
 • vietne

5. To arrange for

 • "Place a phone call"
 • "Place a bet"
  synonym:
 • place

5. Organizēt

 • "Vietot tālruņa zvanu"
 • "Vietot likmi"
  sinonīms:
 • vieta

6. Take a place in a competition

 • Often followed by an ordinal
 • "Jerry came in third in the marathon"
  synonym:
 • place
 • ,
 • come in
 • ,
 • come out

6. Ieņem vietu konkursā

 • Bieži seko ordināls
 • "Džerijs maratonā ienāca trešajā vietā"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • ienāc
 • ,
 • iznāk

7. Intend (something) to move towards a certain goal

 • "He aimed his fists towards his opponent's face"
 • "Criticism directed at her superior"
 • "Direct your anger towards others, not towards yourself"
  synonym:
 • target
 • ,
 • aim
 • ,
 • place
 • ,
 • direct
 • ,
 • point

7. Plāno ( kaut ko ) virzīties uz noteiktu mērķi

 • "Viņš vērsa dūres pret pret pretinieka seju"
 • "Kritika vērsta uz viņas priekšnieku"
 • "Izvirziet savas dusmas uz citiem, nevis uz sevi"
  sinonīms:
 • mērķis
 • ,
 • vieta
 • ,
 • tiešs
 • ,
 • punkts

8. Recognize as being

 • Establish the identity of someone or something
 • "She identified the man on the 'wanted' poster"
  synonym:
 • identify
 • ,
 • place

8. Atzīt par tādu

 • Izveido kāda vai kaut kā identitāti
 • "Viņa identificēja cilvēku uz" vēlamo " plakātu"
  sinonīms:
 • identificēt
 • ,
 • vieta

9. Assign to (a job or a home)

  synonym:
 • place

9. Piešķir ( darbu vai māju )

  sinonīms:
 • vieta

10. Locate

 • "The film is set in africa"
  synonym:
 • set
 • ,
 • localize
 • ,
 • localise
 • ,
 • place

10. Atrast

 • "Filma ir iestatīta āfrikā"
  sinonīms:
 • komplekts
 • ,
 • lokalizēt
 • ,
 • lokalizācija
 • ,
 • vieta

11. Estimate

 • "We put the time of arrival at 8 p.m."
  synonym:
 • place
 • ,
 • put
 • ,
 • set

11. Aprēķins

 • "Mēs ievietojām ierašanās laiku pulksten 8 p.m."
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • safasēts
 • ,
 • komplekts

12. Identify the location or place of

 • "We localized the source of the infection"
  synonym:
 • place
 • ,
 • localize
 • ,
 • localise

12. Identificē atrašanās vietu vai vietu

 • "Mēs lokalizējām infekcijas avotu"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • lokalizēt
 • ,
 • lokalizācija

13. Make an investment

 • "Put money into bonds"
  synonym:
 • invest
 • ,
 • put
 • ,
 • commit
 • ,
 • place

13. Veikt ieguldījumu

 • "Ieļaut naudu obligācijām"
  sinonīms:
 • ieguldīt
 • ,
 • safasēts
 • ,
 • apņemties
 • ,
 • vieta

14. Assign to a station

  synonym:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • send
 • ,
 • place

14. Piešķirt stacijai

  sinonīms:
 • stacija
 • ,
 • pasts
 • ,
 • sūtīt
 • ,
 • vieta

15. Finish second or better in a horse or dog race

 • "He bet $2 on number six to place"
  synonym:
 • place

15. Zirga vai suņu sacīkstēs finišējiet otrajā vai labāk

 • "Viņš derēja $ 2 par sesto numuru"
  sinonīms:
 • vieta

16. Sing a note with the correct pitch

  synonym:
 • place

16. Nodziediet piezīmi ar pareizo soli

  sinonīms:
 • vieta

Examples of using

This place is very dirty.
Šī vieta ir ļoti netīra.
We're in a safe place now.
Mēs tagad atrodamies drošā vietā.
I don't want to work at a fast-food place forever.
Es nevēlos mūžīgi strādāt ātrās ēdināšanas vietā.