Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pit" into Latvian language

Vārda "bedre" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Pit

[Bed]
/pɪt/

noun

1. A sizeable hole (usually in the ground)

 • "They dug a pit to bury the body"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • cavity

1. Ievērojams caurums (parasti zemē)

 • "Viņi izraka bedri, lai apglabātu ķermeni"
  sinonīms:
 • bedre
 • ,
 • dobums

2. A concavity in a surface (especially an anatomical depression)

  synonym:
 • pit
 • ,
 • fossa

2. Ieliekums virsmā (īpaši anatomiska ieplaka)

  sinonīms:
 • bedre
 • ,
 • fossa

3. The hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that contains the seed

 • "You should remove the stones from prunes before cooking"
  synonym:
 • stone
 • ,
 • pit
 • ,
 • endocarp

3. Dažu augļu (kā persiku vai plūmju vai ķiršu vai olīvu) perikarpa cietais iekšējais (parasti koksnes) slānis, kas satur sēklas

 • "Pirms vārīšanas jums vajadzētu noņemt akmeņus no žāvētām plūmēm"
  sinonīms:
 • akmens
 • ,
 • bedre
 • ,
 • endokarps

4. (christianity) the abode of satan and the forces of evil

 • Where sinners suffer eternal punishment
 • "Hurl'd headlong...to bottomless perdition, there to dwell"- john milton
 • "A demon from the depths of the pit"
 • "Hell is paved with good intentions"-dr. johnson
  synonym:
 • Hell
 • ,
 • perdition
 • ,
 • Inferno
 • ,
 • infernal region
 • ,
 • nether region
 • ,
 • pit

4. (kristietība) sātana mājvieta un ļaunuma spēki

 • Kur grēcinieki cieš mūžīgu sodu
 • "Satraukts...bezdibenīgai pazušanai, tur dzīvot" - džons miltons
 • "Dēmons no bedres dziļumiem"
 • "Elle ir bruģēta ar labiem nodomiem"-dr. džonsons
  sinonīms:
 • Ellē
 • ,
 • pazušana
 • ,
 • Inferno
 • ,
 • infernālais reģions
 • ,
 • nīderlandes reģions
 • ,
 • bedre

5. An enclosure in which animals are made to fight

  synonym:
 • pit

5. Iežogojums, kurā dzīvniekiem liek cīnīties

  sinonīms:
 • bedre

6. (commodity exchange) the part of the floor of a commodity exchange where trading in a particular commodity is carried on

  synonym:
 • pit

6. (preču birža) preču biržas grīdas daļa, kurā tiek veikta tirdzniecība ar konkrētu preci

  sinonīms:
 • bedre

7. (auto racing) an area at the side of a racetrack where the race cars are serviced and refueled

  synonym:
 • pit

7. (autosacīkstes) zona hipodroma malā, kur tiek apkalpotas un uzpildītas sacīkšu automašīnas

  sinonīms:
 • bedre

8. A trap in the form of a concealed hole

  synonym:
 • pit
 • ,
 • pitfall

8. Slazds slēpta cauruma veidā

  sinonīms:
 • bedre
 • ,
 • slazds

9. A surface excavation for extracting stone or slate

 • "A british term for `quarry' is `stone pit'"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • quarry
 • ,
 • stone pit

9. Virsmas rakšana akmens vai šīfera ieguvei

 • "Britu termins `karjers' ir `akmens bedre'"
  sinonīms:
 • bedre
 • ,
 • karjers
 • ,
 • akmens bedre

10. Lowered area in front of a stage where an orchestra accompanies the performers

  synonym:
 • orchestra pit
 • ,
 • pit

10. Nolaists laukums skatuves priekšā, kur izpildītājus pavada orķestris

  sinonīms:
 • orķestra bedre
 • ,
 • bedre

11. A workplace consisting of a coal mine plus all the buildings and equipment connected with it

  synonym:
 • colliery
 • ,
 • pit

11. Darba vieta, kas sastāv no ogļraktuvēm un visām ar to saistītajām ēkām un iekārtām

  sinonīms:
 • colliery
 • ,
 • bedre

verb

1. Set into opposition or rivalry

 • "Let them match their best athletes against ours"
 • "Pit a chess player against the russian champion"
 • "He plays his two children off against each other"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • oppose
 • ,
 • match
 • ,
 • play off

1. Set opozīcijā vai sāncensībā

 • "Ļaujiet viņiem saskaņot savus labākos sportistus ar mūsējiem"
 • "Šahists pret krievijas čempionu"
 • "Viņš apspēlē savus divus bērnus viens pret otru"
  sinonīms:
 • bedre
 • ,
 • iebilst
 • ,
 • mačs
 • ,
 • play off

2. Mark with a scar

 • "The skin disease scarred his face permanently"
  synonym:
 • scar
 • ,
 • mark
 • ,
 • pock
 • ,
 • pit

2. Atzīmējiet ar rētu

 • "Ādas slimība neatgriezeniski rēja viņa seju"
  sinonīms:
 • rēta
 • ,
 • atzīmēt
 • ,
 • pock
 • ,
 • bedre

3. Remove the pits from

 • "Pit plums and cherries"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • stone

3. Izņemiet bedres no

 • "Bedres plūmes un ķirši"
  sinonīms:
 • bedre
 • ,
 • akmens

Examples of using

"Father! What happened?" "I saved Hyrule from Ganon's pit!" "Well done, Your Majesty... but father, what about Link?"
"Tēvs! Kas notika?" "Es izglābu Hairulu no Ganona bedres!" "Nu izdarīts, Jūsu Majestāte... bet tēvs, kā ar Linku?"
Be careful not to swallow the pit.
Esiet uzmanīgi, lai nenorītu bedri.
I dug a pit.
Es izraku bedri.