Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pause" into Latvian language

Vārda "pauze" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Pause

[Pauzēt]
/pɔz/

noun

1. A time interval during which there is a temporary cessation of something

  synonym:
 • pause
 • ,
 • intermission
 • ,
 • break
 • ,
 • interruption
 • ,
 • suspension

1. Laika intervāls, kura laikā kaut kas tiek īslaicīgi pārtraukts

  sinonīms:
 • pauze
 • ,
 • pārtraukums
 • ,
 • apturēšana

2. Temporary inactivity

  synonym:
 • pause

2. Pagaidu neaktivitāte

  sinonīms:
 • pauze

verb

1. Interrupt temporarily an activity before continuing

 • "The speaker paused"
  synonym:
 • hesitate
 • ,
 • pause

1. Pirms turpināt, īslaicīgi pārtrauciet darbību

 • "Skaļrunis apstājās"
  sinonīms:
 • vilcināties
 • ,
 • pauze

2. Cease an action temporarily

 • "We pause for station identification"
 • "Let's break for lunch"
  synonym:
 • pause
 • ,
 • intermit
 • ,
 • break

2. Uz laiku pārtraukt darbību

 • "Mēs apstājamies stacijas identifikācijai"
 • "Pārtrauksim pusdienas"
  sinonīms:
 • pauze
 • ,
 • pārtraukt
 • ,
 • pārtraukums

Examples of using

There was a brief pause and then the music began.
Bija īsa pauze un tad sākās mūzika.
The Greeks invented the comma, not for their literature but for their actors, to warn them to take a deep breath in preparation of an upcoming long phrase; thus a comma represents a pause.
Grieķi izgudroja komatu nevis savai literatūrai, bet gan aktieriem, lai brīdinātu viņus dziļi ievilkt elpu, gatavojot gaidāmo garo frāzi; tādējādi komats apzīmē pauzi.
There was a momentary pause in the talk.
Sarunā bija īslaicīga pauze.