Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "patch" into Latvian language

Vārda "plāksteris" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Patch

[Patch]
/pæʧ/

noun

1. A small contrasting part of something

 • "A bald spot"
 • "A leopard's spots"
 • "A patch of clouds"
 • "Patches of thin ice"
 • "A fleck of red"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • speckle
 • ,
 • dapple
 • ,
 • patch
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculation

1. Neliela kontrastējoša daļa no kaut kā

 • "Plikpauraina vieta"
 • "Leoparda plankumi"
 • "Mākoņu pleķītis"
 • "Plāna ledus plankumi"
 • "Sarkans plankums"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • plankums
 • ,
 • dapple
 • ,
 • plāksteris
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculācija

2. A small area of ground covered by specific vegetation

 • "A bean plot"
 • "A cabbage patch"
 • "A briar patch"
  synonym:
 • plot
 • ,
 • plot of land
 • ,
 • plot of ground
 • ,
 • patch

2. Neliela zemes platība, ko klāj specifiska veģetācija

 • "Pupas sižets"
 • "Kāpostu plāksteris"
 • "Briāra plāksteris"
  sinonīms:
 • sižets
 • ,
 • zemes gabals
 • ,
 • plāksteris

3. A piece of cloth used as decoration or to mend or cover a hole

  synonym:
 • patch

3. Auduma gabals, ko izmanto kā rotājumu vai lai salabotu vai pārklātu caurumu

  sinonīms:
 • plāksteris

4. A period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition

 • "He was here for a little while"
 • "I need to rest for a piece"
 • "A spell of good weather"
 • "A patch of bad weather"
  synonym:
 • while
 • ,
 • piece
 • ,
 • spell
 • ,
 • patch

4. Nenoteikta garuma periods (parasti īss), ko raksturo kāda darbība vai stāvoklis

 • "Viņš bija šeit kādu laiku"
 • "Man vajag atpūsties gabalam"
 • "Labu laikapstākļu burvība"
 • "Sliktu laikapstākļu plāksteris"
  sinonīms:
 • kamēr
 • ,
 • gabals
 • ,
 • burvestība
 • ,
 • plāksteris

5. A short set of commands to correct a bug in a computer program

  synonym:
 • patch

5. Īss komandu komplekts, lai labotu kļūdu datorprogrammā

  sinonīms:
 • plāksteris

6. A connection intended to be used for a limited time

  synonym:
 • temporary hookup
 • ,
 • patch

6. Savienojums, ko paredzēts izmantot ierobežotu laiku

  sinonīms:
 • pagaidu hookup
 • ,
 • plāksteris

7. Sewing that repairs a worn or torn hole (especially in a garment)

 • "Her stockings had several mends"
  synonym:
 • mend
 • ,
 • patch
 • ,
 • darn

7. Šūšana, kas salabo nolietotu vai saplēstu caurumu (īpaši apģērbā)

 • "Viņas zeķēm bija vairāki labojumi"
  sinonīms:
 • salabot
 • ,
 • plāksteris
 • ,
 • sasodīts

8. A protective cloth covering for an injured eye

  synonym:
 • eyepatch
 • ,
 • patch

8. Aizsargauduma pārklājums ievainotai acij

  sinonīms:
 • acu plāksteris
 • ,
 • plāksteris

9. A piece of soft material that covers and protects an injured part of the body

  synonym:
 • bandage
 • ,
 • patch

9. Mīksta materiāla gabals, kas nosedz un aizsargā ievainotu ķermeņa daļu

  sinonīms:
 • pārsējs
 • ,
 • plāksteris

verb

1. To join or unite the pieces of

 • "Patch the skirt"
  synonym:
 • patch
 • ,
 • piece

1. Lai pievienotos vai apvienotu gabalus

 • "Ielāpiet svārkus"
  sinonīms:
 • plāksteris
 • ,
 • gabals

2. Provide with a patch

 • Also used metaphorically
 • "The field was patched with snow"
  synonym:
 • patch

2. Nodrošiniet ar plāksteri

 • Metaforiski lietots arī
 • "Lauks bija aplāpīts ar sniegu"
  sinonīms:
 • plāksteris

3. Mend by putting a patch on

 • "Patch a hole"
  synonym:
 • patch
 • ,
 • patch up

3. Salabot, uzliekot plāksteri

 • "Ielāpiet caurumu"
  sinonīms:
 • plāksteris
 • ,
 • aizlāpīt

4. Repair by adding pieces

 • "She pieced the china cup"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • patch

4. Remonts, pievienojot gabalus

 • "Viņa sagrieza ķīnas kausu"
  sinonīms:
 • gabals
 • ,
 • plāksteris

Examples of using

He's not a patch on him.
Viņš nav plāksteris uz viņa.
My mother had to patch my pants.
Manai mātei bija jālāpa bikses.
Tom has a patch of gray in his hair.
Tomam matos ir pelēks plankums.