Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "particle" into Latvian language

Vārda "daļiņa" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Particle

[Daļiņa]
/pɑrtəkəl/

noun

1. (nontechnical usage) a tiny piece of anything

  synonym:
 • atom
 • ,
 • molecule
 • ,
 • particle
 • ,
 • corpuscle
 • ,
 • mote
 • ,
 • speck

1. ( netehnisks lietojums ) niecīgs kaut kas

  sinonīms:
 • atoms
 • ,
 • molekula
 • ,
 • daļiņa
 • ,
 • korpuslis
 • ,
 • citēt
 • ,
 • plankums

2. A body having finite mass and internal structure but negligible dimensions

  synonym:
 • particle
 • ,
 • subatomic particle

2. Ķermenis, kam ir ierobežota masa un iekšējā struktūra, bet nenozīmīgi izmēri

  sinonīms:
 • daļiņa
 • ,
 • subatomiskā daļiņa

3. A function word that can be used in english to form phrasal verbs

  synonym:
 • particle

3. Funkcijas vārds, ko angļu valodā var lietot, lai veidotu frasālas darbības vārdus

  sinonīms:
 • daļiņa

Examples of using

History is like Quantum Physics, the observer affects the event observed. Is the Kennedy assasination a particle or a wave?
Vēsture ir kā kvantu fizika, novērotājs ietekmē novēroto notikumu. Vai Kenedija nominālvērtība ir daļiņa vai vilnis?