Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "part" into Latvian language

Vārda "daļa" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Part

[Daļa]
/pɑrt/

noun

1. Something determined in relation to something that includes it

 • "He wanted to feel a part of something bigger than himself"
 • "I read a portion of the manuscript"
 • "The smaller component is hard to reach"
 • "The animal constituent of plankton"
  synonym:
 • part
 • ,
 • portion
 • ,
 • component part
 • ,
 • component
 • ,
 • constituent

1. Kaut kas noteikts saistībā ar kaut ko, kas to ietver

 • "Viņš gribēja sajust daļu no kaut kā lielāka par sevi"
 • "Es izlasīju daļu no manuskripta"
 • "Mazāko komponentu ir grūti sasniegt"
 • "Planktona dzīvnieku sastāvdaļa"
  sinonīms:
 • daļa
 • ,
 • sastāvdaļa daļa
 • ,
 • sastāvdaļa

2. Something less than the whole of a human artifact

 • "The rear part of the house"
 • "Glue the two parts together"
  synonym:
 • part
 • ,
 • portion

2. Kaut kas mazāks par visu cilvēka artefaktu

 • "Mājas aizmugurējā daļa"
 • "Salīmējiet abas daļas kopā"
  sinonīms:
 • daļa

3. A portion of a natural object

 • "They analyzed the river into three parts"
 • "He needed a piece of granite"
  synonym:
 • part
 • ,
 • piece

3. Dabas objekta daļa

 • "Viņi analizēja upi trīs daļās"
 • "Viņam vajadzēja granīta gabalu"
  sinonīms:
 • daļa
 • ,
 • gabals

4. That which concerns a person with regard to a particular role or situation

 • "It requires vigilance on our part"
 • "They resisted every effort on his part"
  synonym:
 • part

4. Tas, kas attiecas uz personu saistībā ar konkrētu lomu vai situāciju

 • "Tas prasa modrību no mūsu puses"
 • "Viņi pretojās visām viņa pūlēm"
  sinonīms:
 • daļa

5. The extended spatial location of something

 • "The farming regions of france"
 • "Religions in all parts of the world"
 • "Regions of outer space"
  synonym:
 • region
 • ,
 • part

5. Kaut kā paplašinātā telpiskā atrašanās vieta

 • "Francijas lauksaimniecības reģioni"
 • "Reliģijas visās pasaules daļās"
 • "Kosmosa reģioni"
  sinonīms:
 • reģions
 • ,
 • daļa

6. The actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

 • "The function of a teacher"
 • "The government must do its part"
 • "Play its role"
  synonym:
 • function
 • ,
 • office
 • ,
 • part
 • ,
 • role

6. Darbības un darbības, kas piešķirtas personai vai grupai vai kas no tās pieprasītas vai sagaidāmas

 • "Skolotāja funkcija"
 • "Valdībai ir jādara savs darbs"
 • "Spēlēt tās lomu"
  sinonīms:
 • funkcija
 • ,
 • birojs
 • ,
 • daļa
 • ,
 • loma

7. An actor's portrayal of someone in a play

 • "She played the part of desdemona"
  synonym:
 • character
 • ,
 • role
 • ,
 • theatrical role
 • ,
 • part
 • ,
 • persona

7. Aktiera tēlojums par kādu lugā

 • "Viņa spēlēja dezdemonas lomu"
  sinonīms:
 • raksturs
 • ,
 • loma
 • ,
 • teātra loma
 • ,
 • daļa
 • ,
 • persona

8. Assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group

 • "He wanted his share in cash"
  synonym:
 • share
 • ,
 • portion
 • ,
 • part
 • ,
 • percentage

8. Aktīvi, kas pieder atsevišķai personai vai grupai vai ir tās pienākas vai ko tā ir iemaksājusi

 • "Viņš gribēja savu daļu skaidrā naudā"
  sinonīms:
 • dalīties
 • ,
 • daļa
 • ,
 • procentuālā daļa

9. One of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole

 • "The written part of the exam"
 • "The finance section of the company"
 • "The bbc's engineering division"
  synonym:
 • part
 • ,
 • section
 • ,
 • division

9. Viena no daļām, kurā kaut kas tiek uzskatīts par sadalītu un kas kopā veido veselumu

 • "Eksāmena rakstiskā daļa"
 • "Uzņēmuma finanšu sadaļa"
 • "Bbc inženierzinātņu nodaļa"
  sinonīms:
 • daļa
 • ,
 • sadaļa
 • ,
 • iedalījums

10. A line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions

 • "His part was right in the middle"
  synonym:
 • part
 • ,
 • parting

10. Galvas ādas līnija, ko var redzēt, kad matu daļas tiek ķemmētas pretējos virzienos

 • "Viņa daļa bija tieši vidū"
  sinonīms:
 • daļa
 • ,
 • šķiršanās

11. The melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music

 • "He tried to sing the tenor part"
  synonym:
 • part
 • ,
 • voice

11. Melodija, ko polifoniskajā mūzikā nes noteikta balss vai instruments

 • "Viņš mēģināja dziedāt tenora partiju"
  sinonīms:
 • daļa
 • ,
 • balss

12. The part played by a person in bringing about a result

 • "I am proud of my contribution in advancing the project"
 • "They all did their share of the work"
  synonym:
 • contribution
 • ,
 • part
 • ,
 • share

12. Cilvēka loma rezultāta radīšanā

 • "Es lepojos ar savu ieguldījumu projekta virzībā"
 • "Viņi visi veica savu daļu darba"
  sinonīms:
 • ieguldījums
 • ,
 • daļa
 • ,
 • dalīties

verb

1. Go one's own way

 • Move apart
 • "The friends separated after the party"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split

1. Iet savu ceļu

 • Pārvietojieties atsevišķi
 • "Draugi izšķīrās pēc ballītes"
  sinonīms:
 • atsevišķi
 • ,
 • daļa
 • ,
 • sadalīt

2. Discontinue an association or relation

 • Go different ways
 • "The business partners broke over a tax question"
 • "The couple separated after 25 years of marriage"
 • "My friend and i split up"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split up
 • ,
 • split
 • ,
 • break
 • ,
 • break up

2. Pārtrauciet asociāciju vai attiecības

 • Iet dažādos veidos
 • "Biznesa partneri lauza nodokļu jautājumu"
 • "Pāris izšķīrās pēc 25 laulības gadiem"
 • "Mēs ar draugu izšķīrāmies"
  sinonīms:
 • atsevišķi
 • ,
 • daļa
 • ,
 • sadalīties
 • ,
 • sadalīt
 • ,
 • pārtraukums
 • ,
 • šķirties

3. Leave

 • "The family took off for florida"
  synonym:
 • depart
 • ,
 • part
 • ,
 • start
 • ,
 • start out
 • ,
 • set forth
 • ,
 • set off
 • ,
 • set out
 • ,
 • take off

3. Atstāt

 • "Ģimene devās uz floridu"
  sinonīms:
 • izbraukt
 • ,
 • daļa
 • ,
 • sākt
 • ,
 • sāciet
 • ,
 • izklāstīts
 • ,
 • doties ceļā
 • ,
 • pacelties

4. Come apart

 • "The two pieces that we had glued separated"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • divide
 • ,
 • part

4. Saplīst

 • "Divi gabali, kurus bijām salīmējuši, atdalījās"
  sinonīms:
 • atsevišķi
 • ,
 • sadalīt
 • ,
 • daļa

5. Force, take, or pull apart

 • "He separated the fighting children"
 • "Moses parted the red sea"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • disunite
 • ,
 • divide
 • ,
 • part

5. Piespiediet, paņemiet vai atdaliet

 • "Viņš šķīra cīnītājus bērnus"
 • "Mozus šķīrās no sarkanās jūras"
  sinonīms:
 • atsevišķi
 • ,
 • disunite
 • ,
 • sadalīt
 • ,
 • daļa

adverb

1. In part

 • In some degree
 • Not wholly
 • "I felt partly to blame"
 • "He was partially paralyzed"
  synonym:
 • partially
 • ,
 • partly
 • ,
 • part

1. Daļēji

 • Zināmā mērā
 • Ne pilnībā
 • "Es jutos daļēji vainīgs"
 • "Viņš bija daļēji paralizēts"
  sinonīms:
 • daļēji
 • ,
 • daļa

Examples of using

Run over your part again before the rehearsal.
Pirms mēģinājuma vēlreiz pārskrien pāri savai daļai.
They roped off part of the street.
Viņi nobrauca daļu ielas.
These flowers are rare for that part of the country.
Šie ziedi šajā valsts daļā ir reti sastopami.