Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "operative" into Latvian language

Vārda "operatīvs" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Operative

[Operatīvs]
/ɑpərətɪv/

noun

1. A person secretly employed in espionage for a government

  synonym:
 • secret agent
 • ,
 • intelligence officer
 • ,
 • intelligence agent
 • ,
 • operative

1. Persona, kas slepeni nodarbināta spiegošanā valdības labā

  sinonīms:
 • slepenais aģents
 • ,
 • izlūkošanas virsnieks
 • ,
 • izlūkošanas aģents
 • ,
 • operatīvs

2. Someone who can be employed as a detective to collect information

  synonym:
 • private detective
 • ,
 • PI
 • ,
 • private eye
 • ,
 • private investigator
 • ,
 • operative
 • ,
 • shamus
 • ,
 • sherlock

2. Kāds, kuru var nodarbināt par detektīvu informācijas vākšanai

  sinonīms:
 • privātdetektīvs
 • ,
 • PI
 • ,
 • privātā acs
 • ,
 • operatīvs
 • ,
 • šams
 • ,
 • šerloks

adjective

1. Being in force or having or exerting force

 • "Operative regulations"
 • "The major tendencies operative in the american political system"
  synonym:
 • operative

1. Būt spēkā vai būt vai pielikt spēku

 • "Operatīvie noteikumi"
 • "Lielākās tendences, kas darbojas amerikas politiskajā sistēmā"
  sinonīms:
 • operatīvs

2. Relating to or requiring or amenable to treatment by surgery especially as opposed to medicine

 • "A surgical appendix"
 • "A surgical procedure"
 • "Operative dentistry"
  synonym:
 • surgical
 • ,
 • operative

2. Kas attiecas uz ārstēšanu ar operāciju vai ir nepieciešama vai ir pakļauta tai, īpaši pretstatā medicīnai

 • "Ķirurģisks pielikums"
 • "Ķirurģiska procedūra"
 • "Operatīvā zobārstniecība"
  sinonīms:
 • ķirurģiska
 • ,
 • operatīvs

3. Effective

 • Producing a desired effect
 • "The operative word"
  synonym:
 • operative

3. Efektīva

 • Radot vēlamo efektu
 • "Operatīvais vārds"
  sinonīms:
 • operatīvs

4. (of e.g. a machine) performing or capable of performing

 • "In running (or working) order"
 • "A functional set of brakes"
  synonym:
 • running(a)
 • ,
 • operative
 • ,
 • functional
 • ,
 • working(a)

4. (piemēram, mašīna), kas veic vai spēj veikt

 • "Darbojošā (vai strādājošā) kārtībā"
 • "Funkcionāls bremžu komplekts"
  sinonīms:
 • skriešana(a)
 • ,
 • operatīvs
 • ,
 • funkcionāls
 • ,
 • strādā(a)