Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "one" into Latvian language

Vārda "viens" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

One

[Viens]
/wən/

noun

1. The smallest whole number or a numeral representing this number

 • "He has the one but will need a two and three to go with it"
 • "They had lunch at one"
  synonym:
 • one
 • ,
 • 1
 • ,
 • I
 • ,
 • ace
 • ,
 • single
 • ,
 • unity

1. Mazākais veselais skaitlis vai cipars, kas apzīmē šo skaitli

 • "Viņam ir viens, bet viņam būs nepieciešami divi un trīs, lai to pavadītu"
 • "Viņiem bija pusdienas vienā"
  sinonīms:
 • viens
 • ,
 • 1
 • ,
 • ES
 • ,
 • ace
 • ,
 • vienotība

2. A single person or thing

 • "He is the best one"
 • "This is the one i ordered"
  synonym:
 • one

2. Viena persona vai lieta

 • "Viņš ir labākais"
 • "Tas ir tas, ko es pasūtīju"
  sinonīms:
 • viens

adjective

1. Used of a single unit or thing

 • Not two or more
 • "`ane' is scottish"
  synonym:
 • one
 • ,
 • 1
 • ,
 • i
 • ,
 • ane

1. Izmanto vienu vienību vai lietu

 • Ne divi vai vairāk
 • "`ane" ir skots"
  sinonīms:
 • viens
 • ,
 • 1
 • ,
 • i
 • ,
 • ane

2. Having the indivisible character of a unit

 • "A unitary action"
 • "Spoke with one voice"
  synonym:
 • one(a)
 • ,
 • unitary

2. Kam ir vienības nedalāms raksturs

 • "Vienota darbība"
 • "Runāja vienā balsī"
  sinonīms:
 • viens(a)
 • ,
 • unitāri

3. Of the same kind or quality

 • "Two animals of one species"
  synonym:
 • one(a)

3. Tāda paša veida vai kvalitātes

 • "Divi vienas sugas dzīvnieki"
  sinonīms:
 • viens(a)

4. Used informally as an intensifier

 • "That is one fine dog"
  synonym:
 • one(a)

4. Izmanto neoficiāli kā pastiprinātāju

 • "Tas ir viens labs suns"
  sinonīms:
 • viens(a)

5. Indefinite in time or position

 • "He will come one day"
 • "One place or another"
  synonym:
 • one(a)

5. Nenoteikts laikā vai pozīcijā

 • "Viņš kādu dienu nāks"
 • "Viena vai otra vieta"
  sinonīms:
 • viens(a)

6. Being a single entity made by combining separate components

 • "Three chemicals combining into one solution"
  synonym:
 • one

6. Būt vienai vienībai, kas izveidota, apvienojot atsevišķus komponentus

 • "Trīs ķīmiskas vielas, kas apvienotas vienā šķīdumā"
  sinonīms:
 • viens

7. Eminent beyond or above comparison

 • "Matchless beauty"
 • "The team's nonpareil center fielder"
 • "She's one girl in a million"
 • "The one and only muhammad ali"
 • "A peerless scholar"
 • "Infamy unmatched in the western world"
 • "Wrote with unmatchable clarity"
 • "Unrivaled mastery of her art"
  synonym:
 • matchless
 • ,
 • nonpareil
 • ,
 • one(a)
 • ,
 • one and only(a)
 • ,
 • peerless
 • ,
 • unmatched
 • ,
 • unmatchable
 • ,
 • unrivaled
 • ,
 • unrivalled

7. Izcils ārpus vai virs salīdzinājuma

 • "Bez sērkociņu skaistums"
 • "Komandas nepareil centra uzbrucējs"
 • "Viņa ir viena meitene no miljona"
 • "Vienīgais muhameds ali"
 • "Nepārspējams zinātnieks"
 • "Rietumu pasaulē nepārspējama neslava"
 • "Rakstīja ar nepārspējamu skaidrību"
 • "Viņas mākslas nepārspējama meistarība"
  sinonīms:
 • nepārspējams
 • ,
 • nonpareil
 • ,
 • viens(a)
 • ,
 • viens un vienīgais (a)
 • ,
 • nesaskaņojams

Examples of using

"Ganon made man in his image, and spoke to his creations: "You are my prisoners." Wait, what the hell is this..?" "It's a book." "I know a book if I see one, Sister Ipo. What book—" "Read the book!" "You goose."
"Ganons radīja cilvēku pēc sava tēla un runāja ar saviem darbiem: "Tu esi mani ieslodzītie." Pagaidi, kas pie velna tas ir..?" "Tā ir grāmata." "Es zinu grāmatu, ja tādu redzu, māsa Ipo. Kāda grāmata—" "Lasīt grāmatu!" "Tu zoss."
Don't fear a knife, but fear a fork - because one stab can make four holes!
Nebaidieties no naža, bet baidieties no dakšas - jo viens dūriens var izveidot četrus caurumus!
A perfect day is one spent in the garden.
Ideāla diena ir tāda, kas pavadīta dārzā.