Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "office" into Latvian language

Vārda "birojs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Office

[Birojs]
/ɔfɪs/

noun

1. Place of business where professional or clerical duties are performed

 • "He rented an office in the new building"
  synonym:
 • office
 • ,
 • business office

1. Uzņēmējdarbības vieta, kur veic profesionālus vai pārrakstīšanās pienākumus

 • "Viņš īrēja biroju jaunajā ēkā"
  sinonīms:
 • birojs
 • ,
 • biznesa birojs

2. An administrative unit of government

 • "The central intelligence agency"
 • "The census bureau"
 • "Office of management and budget"
 • "Tennessee valley authority"
  synonym:
 • agency
 • ,
 • federal agency
 • ,
 • government agency
 • ,
 • bureau
 • ,
 • office
 • ,
 • authority

2. Valdības administratīvā vienība

 • "Centrālā izlūkošanas aģentūra"
 • "K skaitīšanas birojs"
 • "Pārvaldības un budžeta birojs"
 • "Tenesī ielejas pārvalde"
  sinonīms:
 • aģentūra
 • ,
 • federālā aģentūra
 • ,
 • valdības aģentūra
 • ,
 • birojs
 • ,
 • iestāde

3. The actions and activities assigned to or required or expected of a person or group

 • "The function of a teacher"
 • "The government must do its part"
 • "Play its role"
  synonym:
 • function
 • ,
 • office
 • ,
 • part
 • ,
 • role

3. Darbības un darbības, kas piešķirtas personai vai grupai vai ir vajadzīgas vai gaidītas

 • "Skolotāja funkcija"
 • "Valdībai ir jādara sava daļa"
 • "Spēlē savu lomu"
  sinonīms:
 • funkcija
 • ,
 • birojs
 • ,
 • daļa
 • ,
 • loma

4. (of a government or government official) holding an office means being in power

 • "Being in office already gives a candidate a great advantage"
 • "During his first year in office"
 • "During his first year in power"
 • "The power of the president"
  synonym:
 • office
 • ,
 • power

4. ( no valdības vai valdības amatpersonas ), kas ieņem amatu, nozīmē būt pie varas

 • "Būt amatā jau dod kandidātam lielas priekšrocības"
 • "Pirmā amata gada laikā"
 • "Pirmā gada laikā pie varas"
 • "Prezidenta spēks"
  sinonīms:
 • birojs
 • ,
 • jauda

5. Professional or clerical workers in an office

 • "The whole office was late the morning of the blizzard"
  synonym:
 • office
 • ,
 • office staff

5. Profesionālie vai kancelejas darbinieki birojā

 • "Viss birojs kavējās ar puteņa rītu"
  sinonīms:
 • birojs
 • ,
 • biroja darbinieki

6. A religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities

 • "The offices of the mass"
  synonym:
 • office

6. Reliģisks rituāls vai dievkalpojums, ko nosaka baznīcas varas iestādes

 • "Masas biroji"
  sinonīms:
 • birojs

7. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

7. Darbs organizācijā

 • "Viņš ieņēma amatu kasē"
  sinonīms:
 • pozīcija
 • ,
 • pasts
 • ,
 • piestātne
 • ,
 • birojs
 • ,
 • vieta
 • ,
 • bilance
 • ,
 • situācija

Examples of using

She is at the office.
Viņa atrodas birojā.
Tom entered the office carrying an armload of mail.
Toms ienāca birojā, kas pārvadā pasta kravas.
We shall fix all bugs today before leaving the office.
Pirms aiziešanas no biroja mēs labosim visas kļūdas.