Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "offer" into Latvian language

Vārda "piedāvājums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Offer

[Piedāvājums]
/ɔfər/

noun

1. The verbal act of offering

 • "A generous offer of assistance"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • offering

1. Piedāvājuma mutiskā darbība

 • "Dāsns palīdzības piedāvājums"
  sinonīms:
 • piedāvājums
 • ,
 • piedāvājot

2. Something offered (as a proposal or bid)

 • "Noteworthy new offerings for investors included several index funds"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • offering

2. Kaut kas piedāvāts (kā priekšlikums vai piedāvājums)

 • "Ievērojami jauni piedāvājumi investoriem ietvēra vairākus indeksu fondus"
  sinonīms:
 • piedāvājums
 • ,
 • piedāvājot

3. A usually brief attempt

 • "He took a crack at it"
 • "I gave it a whirl"
  synonym:
 • crack
 • ,
 • fling
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • whirl
 • ,
 • offer

3. Parasti īss mēģinājums

 • "Viņš to uzlauza"
 • "Es to pagriezu"
  sinonīms:
 • kreka
 • ,
 • metiens
 • ,
 • ej
 • ,
 • caurlaide
 • ,
 • virpuļot
 • ,
 • piedāvājums

verb

1. Make available or accessible, provide or furnish

 • "The conference center offers a health spa"
 • "The hotel offers private meeting rooms"
  synonym:
 • offer

1. Padarīt pieejamu vai pieejamu, nodrošināt vai nodrošināt

 • "Konferenču centrs piedāvā veselības spa"
 • "Viesnīca piedāvā privātas sanāksmju telpas"
  sinonīms:
 • piedāvājums

2. Present for acceptance or rejection

 • "She offered us all a cold drink"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • proffer

2. Klāt pieņemšanai vai noraidīšanai

 • "Viņa mums visiem piedāvāja aukstu dzērienu"
  sinonīms:
 • piedāvājums

3. Agree freely

 • "She volunteered to drive the old lady home"
 • "I offered to help with the dishes but the hostess would not hear of it"
  synonym:
 • volunteer
 • ,
 • offer

3. Brīvi vienoties

 • "Viņa brīvprātīgi aizveda veco kundzi mājās"
 • "Es piedāvāju palīdzēt ar ēdieniem, bet saimniece par to nedzirdēja"
  sinonīms:
 • brīvprātīgais
 • ,
 • piedāvājums

4. Put forward for consideration

 • "He offered his opinion"
  synonym:
 • offer

4. Iesniegts izskatīšanai

 • "Viņš piedāvāja savu viedokli"
  sinonīms:
 • piedāvājums

5. Offer verbally

 • "Extend my greetings"
 • "He offered his sympathy"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • extend

5. Piedāvājums verbāli

 • "Paplašiniet manus sveicienus"
 • "Viņš izteica līdzjūtību"
  sinonīms:
 • piedāvājums
 • ,
 • pagarināt

6. Make available for sale

 • "The stores are offering specials on sweaters this week"
  synonym:
 • offer

6. Padarīt pieejamu pārdošanai

 • "Šonedēļ veikali piedāvā īpašos džemperus"
  sinonīms:
 • piedāvājums

7. Propose a payment

 • "The swiss dealer offered $2 million for the painting"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • bid
 • ,
 • tender

7. Ierosināt maksājumu

 • "Šveices tirgotājs par gleznu piedāvāja $2 miljonus"
  sinonīms:
 • piedāvājums
 • ,
 • solīt
 • ,
 • konkurss

8. Produce or introduce on the stage

 • "The shakespeare company is offering `king lear' this month"
  synonym:
 • offer

8. Ražot vai ieviest uz skatuves

 • "Šekspīra kompānija šomēnes piedāvā karali līru"
  sinonīms:
 • piedāvājums

9. Present as an act of worship

 • "Offer prayers to the gods"
  synonym:
 • offer
 • ,
 • offer up

9. Klāt kā pielūgsmes akts

 • "Piedāvājiet lūgšanas dieviem"
  sinonīms:
 • piedāvājums
 • ,
 • piedāvāt up

10. Mount or put up

 • "Put up a good fight"
 • "Offer resistance"
  synonym:
 • put up
 • ,
 • provide
 • ,
 • offer

10. Montēt vai likt

 • "Uzvelciet labu cīņu"
 • "Piedāvāt pretestību"
  sinonīms:
 • pacelt
 • ,
 • nodrošināt
 • ,
 • piedāvājums

11. Make available

 • Provide
 • "Extend a loan"
 • "The bank offers a good deal on new mortgages"
  synonym:
 • extend
 • ,
 • offer

11. Padarīt pieejamu

 • Nodrošināt
 • "Pagarināt aizdevumu"
 • "Banka piedāvā labu darījumu par jaunām hipotēkām"
  sinonīms:
 • pagarināt
 • ,
 • piedāvājums

12. Ask (someone) to marry you

 • "He popped the question on sunday night"
 • "She proposed marriage to the man she had known for only two months"
 • "The old bachelor finally declared himself to the young woman"
  synonym:
 • propose
 • ,
 • declare oneself
 • ,
 • offer
 • ,
 • pop the question

12. Palūdziet (kādam) tevi apprecēt

 • "Viņš uzdeva jautājumu svētdienas vakarā"
 • "Viņa ierosināja precēties vīrietim, kuru pazina tikai divus mēnešus"
 • "Vecais vecpuisis beidzot pasludināja sevi jaunajai sievietei"
  sinonīms:
 • ierosināt
 • ,
 • pasludiniet sevi
 • ,
 • piedāvājums
 • ,
 • pop jautājums

13. Threaten to do something

 • "I offered to leave the committee if they did not accept my proposal"
  synonym:
 • offer

13. Draud kaut ko darīt

 • "Es piedāvāju aiziet no komisijas, ja viņi nepieņems manu priekšlikumu"
  sinonīms:
 • piedāvājums

Examples of using

After much reflection, I decided not to accept the offer.
Pēc ilgām pārdomām nolēmu piedāvājumu nepieņemt.
The demand made the offer.
Pieprasījums izteica piedāvājumu.
Why wouldn't Tom take our offer seriously?
Kāpēc Toms mūsu piedāvājumu neuztvertu nopietni?