Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "number" into Latvian language

Vārda "skaitlis" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Number

[Numurs]
/nəmbər/

noun

1. The property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals

 • "He had a number of chores to do"
 • "The number of parameters is small"
 • "The figure was about a thousand"
  synonym:
 • number
 • ,
 • figure

1. Īpašums, kas pieder ar summu vai kopējo vai nenoteiktu vienību vai personu daudzumu

 • "Viņam bija jāveic vairāki darbi"
 • "Parametru skaits ir mazs"
 • "Skaitlis bija apmēram tūkstotis"
  sinonīms:
 • numurs
 • ,
 • skaitlis

2. A concept of quantity involving zero and units

 • "Every number has a unique position in the sequence"
  synonym:
 • number

2. Daudzuma jēdziens, kas saistīts ar nulli un vienībām

 • "Katram numuram ir unikāla pozīcija secībā"
  sinonīms:
 • numurs

3. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

3. Īsa teātra izrāde, kas ir daļa no ilgākas programmas

 • "Viņš izdarīja savu rīcību trīs reizes katru vakaru"
 • "Viņai bija āķīga maza rutīna"
 • "Tas bija viens no labākajiem numuriem, ko viņš jebkad ir izdarījis"
  sinonīms:
 • akts
 • ,
 • rutīna
 • ,
 • numurs
 • ,
 • pagriezties
 • ,
 • mazliet

4. The number is used in calling a particular telephone

 • "He has an unlisted number"
  synonym:
 • phone number
 • ,
 • telephone number
 • ,
 • number

4. Numurs tiek izmantots, zvanot uz noteiktu tālruni

 • "Viņam ir iekļauts numurs"
  sinonīms:
 • tālruņa numurs
 • ,
 • numurs

5. A symbol used to represent a number

 • "He learned to write the numerals before he went to school"
  synonym:
 • numeral
 • ,
 • number

5. Simbols, ko izmanto skaitļa attēlošanai

 • "Viņš iemācījās rakstīt ciparus, pirms devās uz skolu"
  sinonīms:
 • cipars
 • ,
 • numurs

6. One of a series published periodically

 • "She found an old issue of the magazine in her dentist's waiting room"
  synonym:
 • issue
 • ,
 • number

6. Viena no sērijām, kas periodiski publicēta

 • "Viņa zobārsta gaidīšanas telpā atrada vecu žurnāla numuru"
  sinonīms:
 • jautājums
 • ,
 • numurs

7. A select company of people

 • "I hope to become one of their number before i die"
  synonym:
 • number

7. Izvēlēts cilvēku uzņēmums

 • "Es ceru kļūt par vienu no viņu numuriem pirms nāves"
  sinonīms:
 • numurs

8. A numeral or string of numerals that is used for identification

 • "She refused to give them her social security number"
  synonym:
 • number
 • ,
 • identification number

8. Cipars vai ciparu virkne, ko izmanto identifikācijai

 • "Viņa atteicās dot viņiem savu sociālās apdrošināšanas numuru"
  sinonīms:
 • numurs
 • ,
 • identifikācijas numurs

9. A clothing measurement

 • "A number 13 shoe"
  synonym:
 • number

9. Apģērba mērīšana

 • "13. numura kurpe"
  sinonīms:
 • numurs

10. The grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural)

 • "In english the subject and the verb must agree in number"
  synonym:
 • number

10. Gramatiskā kategorija lietvārdu un vietniekvārdu un darbības vārdu formām, kuras tiek izmantotas atkarībā no iesaistīto vienību skaita ( singulāri vai dubultā vai daudzskaitlī )

 • "Angļu valodā subjektam un darbības vārdam ir jāvienojas ar numuru"
  sinonīms:
 • numurs

11. An item of merchandise offered for sale

 • "She preferred the black nylon number"
 • "This sweater is an all-wool number"
  synonym:
 • number

11. Pārdošanai piedāvātā preču prece

 • "Viņa deva priekšroku melnajam neilona numuram"
 • "Šis džemperis ir visu krāsu numurs"
  sinonīms:
 • numurs

verb

1. Add up in number or quantity

 • "The bills amounted to $2,000"
 • "The bill came to $2,000"
  synonym:
 • total
 • ,
 • number
 • ,
 • add up
 • ,
 • come
 • ,
 • amount

1. Pievienot numuru vai daudzumu

 • "Rēķini sasniedza $ 2000"
 • "Likums nonāca $ 2000"
  sinonīms:
 • kopsumma
 • ,
 • numurs
 • ,
 • papildināt
 • ,
 • nāc
 • ,
 • summa

2. Give numbers to

 • "You should number the pages of the thesis"
  synonym:
 • number

2. Dot numurus

 • "Jums vajadzētu numurēt disertācijas lapas"
  sinonīms:
 • numurs

3. Enumerate

 • "We must number the names of the great mathematicians"
  synonym:
 • number
 • ,
 • list

3. Uzskaitīt

 • "Mums ir jāskaita lielo matemātiķu vārdi"
  sinonīms:
 • numurs
 • ,
 • saraksts

4. Put into a group

 • "The academy counts several nobel prize winners among its members"
  synonym:
 • count
 • ,
 • number

4. Ievietot grupā

 • "Akadēmijā ir vairāki nobela prēmijas laureāti starp tās biedriem"
  sinonīms:
 • skaits
 • ,
 • numurs

5. Determine the number or amount of

 • "Can you count the books on your shelf?"
 • "Count your change"
  synonym:
 • count
 • ,
 • number
 • ,
 • enumerate
 • ,
 • numerate

5. Noteikt numuru vai summu

 • "Vai jūs varat saskaitīt grāmatas savā plauktā?"
 • "Skaitiet izmaiņas"
  sinonīms:
 • skaits
 • ,
 • numurs
 • ,
 • uzskaitīt
 • ,
 • sastindzis

6. Place a limit on the number of

  synonym:
 • number
 • ,
 • keep down

6. Noteikt ierobežojumu to skaita skaitam

  sinonīms:
 • numurs
 • ,
 • turies lejā

Examples of using

I doubt that Tom knows Mary's phone number.
Es šaubos, vai Toms zina Marijas tālruņa numuru.
I wonder if Tom knows Mary's phone number.
Nez, vai Toms zina Marijas tālruņa numuru.
A number of police officers at separate youth parties were pelted with rocks and beer bottles at the weekend.
Nedēļas nogalē ar klintīm un alus pudelēm tika iegurināti vairāki policisti atsevišķās jauniešu ballītēs.