Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nucleus" into Latvian language

Vārda "kodols" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Nucleus

[Kodols]
/nukliəs/

noun

1. A part of the cell containing dna and rna and responsible for growth and reproduction

  synonym:
 • nucleus
 • ,
 • cell nucleus
 • ,
 • karyon

1. Šūnas daļa, kas satur dns un rns un ir atbildīga par augšanu un reproducēšanu

  sinonīms:
 • nukleuss
 • ,
 • šūnu kodols
 • ,
 • karijs

2. The positively charged dense center of an atom

  synonym:
 • nucleus

2. Pozitīvi uzlādēts blīvs atoma centrs

  sinonīms:
 • nukleuss

3. A small group of indispensable persons or things

 • "Five periodicals make up the core of their publishing program"
  synonym:
 • core
 • ,
 • nucleus
 • ,
 • core group

3. Maza neaizstājamu personu vai lietu grupa

 • "Piecie periodiskie izdevumi veido viņu izdošanas programmas kodolu"
  sinonīms:
 • kodols
 • ,
 • nukleuss
 • ,
 • pamatgrupa

4. (astronomy) the center of the head of a comet

 • Consists of small solid particles of ice and frozen gas that vaporizes on approaching the sun to form the coma and tail
  synonym:
 • nucleus

4. ( astronomija ) komētas galvas centrs

 • Sastāv no mazām cietām ledus un saldētas gāzes daļiņām, kas iztvaicē tuvoties saulei, lai veidotu komu un asti
  sinonīms:
 • nukleuss

5. Any histologically identifiable mass of neural cell bodies in the brain or spinal cord

  synonym:
 • nucleus

5. Jebkura smadzeņu vai muguras smadzeņu neironu šūnu ķermeņu histoloģiski identificējama masa

  sinonīms:
 • nukleuss

6. The central structure of the lens that is surrounded by the cortex

  synonym:
 • lens nucleus
 • ,
 • nucleus

6. Objektīva centrālā struktūra, kuru ieskauj garozs

  sinonīms:
 • objektīva kodols
 • ,
 • nukleuss