Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "notice" into Latvian language

Vārda "paziņojums" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Notice

[Paziņojums]
/noʊtəs/

noun

1. An announcement containing information about an event

 • "You didn't give me enough notice"
 • "An obituary notice"
 • "A notice of sale
  synonym:
 • notice

1. Paziņojums, kurā ietverta informācija par notikumu

 • "Tu man nepaziņoji pietiekami daudz"
 • "Nekrologs paziņojums"
 • "Paziņojums par pārdošanu
  sinonīms:
 • paziņojums

2. The act of noticing or paying attention

 • "He escaped the notice of the police"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • observation
 • ,
 • observance

2. Pamanīšanas vai uzmanības pievēršanas darbība

 • "Viņš izvairījās no policijas brīdinājuma"
  sinonīms:
 • paziņojums
 • ,
 • novērošana
 • ,
 • ievērošana

3. A request for payment

 • "The notification stated the grace period and the penalties for defaulting"
  synonym:
 • notification
 • ,
 • notice

3. Maksājuma pieprasījums

 • "Paziņojumā bija norādīts labvēlības periods un sodi par saistību nepildīšanu"
  sinonīms:
 • paziņojums

4. Advance notification (usually written) of the intention to withdraw from an arrangement of contract

 • "We received a notice to vacate the premises"
 • "He gave notice two months before he moved"
  synonym:
 • notice

4. Iepriekšējs paziņojums (parasti rakstisks) par nodomu atteikties no līguma vienošanās

 • "Saņēmām paziņojumu par telpu atbrīvošanu"
 • "Viņš paziņoja divus mēnešus pirms pārcelšanās"
  sinonīms:
 • paziņojums

5. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

5. Publiskā vietā izlikta zīme kā sludinājums

 • "Plakāts reklamēja gaidāmās atrakcijas"
  sinonīms:
 • plakāts
 • ,
 • ievietošana
 • ,
 • paziņojums
 • ,
 • rēķins
 • ,
 • karte

6. Polite or favorable attention

 • "His hard work soon attracted the teacher's notice"
  synonym:
 • notice

6. Pieklājīga vai labvēlīga uzmanība

 • "Viņa smagais darbs drīz vien piesaistīja skolotāja uzmanību"
  sinonīms:
 • paziņojums

7. A short critical review

 • "The play received good notices"
  synonym:
 • notice

7. Īss kritisks pārskats

 • "Luga saņēma labus paziņojumus"
  sinonīms:
 • paziņojums

verb

1. Discover or determine the existence, presence, or fact of

 • "She detected high levels of lead in her drinking water"
 • "We found traces of lead in the paint"
  synonym:
 • detect
 • ,
 • observe
 • ,
 • find
 • ,
 • discover
 • ,
 • notice

1. Atklājiet vai nosakiet esamību, klātbūtni vai faktu

 • "Viņa savā dzeramajā ūdenī atklāja augstu svina līmeni"
 • "Mēs atradām svina pēdas krāsā"
  sinonīms:
 • noteikt
 • ,
 • novērot
 • ,
 • atrast
 • ,
 • atklājiet
 • ,
 • paziņojums

2. Notice or perceive

 • "She noted that someone was following her"
 • "Mark my words"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • mark
 • ,
 • note

2. Pamanīt vai uztvert

 • "Viņa atzīmēja, ka kāds viņai seko"
 • "Atzīmējiet manus vārdus"
  sinonīms:
 • paziņojums
 • ,
 • atzīmēt
 • ,
 • piezīme

3. Make or write a comment on

 • "He commented the paper of his colleague"
  synonym:
 • comment
 • ,
 • notice
 • ,
 • remark
 • ,
 • point out

3. Izteikt vai rakstīt komentāru par

 • "Viņš komentēja sava kolēģa laikrakstu"
  sinonīms:
 • komentēt
 • ,
 • paziņojums
 • ,
 • piezīme
 • ,
 • norādīt

4. Express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with

 • "He never acknowledges his colleagues when they run into him in the hallway"
 • "She acknowledged his complement with a smile"
 • "It is important to acknowledge the work of others in one's own writing"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • acknowledge

4. Izteikt atzinību par klātbūtni vai esamību, vai iepazīšanos ar

 • "Viņš nekad neatzīst savus kolēģus, kad viņi viņam uzskrien gaitenī"
 • "Viņa ar smaidu atzina viņa papildinājumu"
 • "Ir svarīgi atzīt citu darbu savā rakstībā"
  sinonīms:
 • paziņojums
 • ,
 • atzīt

Examples of using

I didn't notice anything suspicious.
Neko aizdomīgu nepamanīju.
Tom didn't even notice that Mary was flirting with him.
Toms pat nepamanīja, ka Marija ar viņu flirtē.
Tom didn't notice that Mary was flirting with him.
Toms nepamanīja, ka Marija ar viņu flirtē.