Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "note" into Latvian language

Vārda "piezīme" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Note

[Piezīme]
/noʊt/

noun

1. A brief written record

 • "He made a note of the appointment"
  synonym:
 • note

1. Īss rakstisks ieraksts

 • "Viņš atzīmēja tikšanos"
  sinonīms:
 • piezīme

2. A short personal letter

 • "Drop me a line when you get there"
  synonym:
 • note
 • ,
 • short letter
 • ,
 • line
 • ,
 • billet

2. Īsa personīga vēstule

 • "Nometiet man rindiņu, kad tur nokļūsit"
  sinonīms:
 • piezīme
 • ,
 • īsa vēstule
 • ,
 • līnija
 • ,
 • sagatave

3. A notation representing the pitch and duration of a musical sound

 • "The singer held the note too long"
  synonym:
 • note
 • ,
 • musical note
 • ,
 • tone

3. Apzīmējums, kas atspoguļo mūzikas skaņas augstumu un ilgumu

 • "Dziedātājs pārāk ilgi turēja noti"
  sinonīms:
 • piezīme
 • ,
 • muzikālā nots
 • ,
 • tonis

4. A tone of voice that shows what the speaker is feeling

 • "There was a note of uncertainty in his voice"
  synonym:
 • note

4. Balss tonis, kas parāda, ko runātājs jūt

 • "Viņa balsī bija nenoteiktības nots"
  sinonīms:
 • piezīme

5. A characteristic emotional quality

 • "It ended on a sour note"
 • "There was a note of gaiety in her manner"
 • "He detected a note of sarcasm"
  synonym:
 • note

5. Raksturīga emocionāla kvalitāte

 • "Tas beidzās uz skābas nots"
 • "Viņas manierē bija jūtama jautrība"
 • "Viņš atklāja sarkasma noti"
  sinonīms:
 • piezīme

6. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

6. Papīra naudas gabals (īpaši tāds, ko emitējusi centrālā banka)

 • "Viņš nolobīja piecas tūkstoš zlotu notis"
  sinonīms:
 • rēķins
 • ,
 • piezīme
 • ,
 • valdības piezīme
 • ,
 • bankas rēķins
 • ,
 • baņķiera rēķins
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federālo rezervju piezīme
 • ,
 • greenback

7. A comment or instruction (usually added)

 • "His notes were appended at the end of the article"
 • "He added a short notation to the address on the envelope"
  synonym:
 • note
 • ,
 • annotation
 • ,
 • notation

7. Komentārs vai instrukcija (parasti pievienota)

 • "Viņa piezīmes tika pievienotas raksta beigās"
 • "Viņš pievienoja īsu apzīmējumu adresei uz aploksnes"
  sinonīms:
 • piezīme
 • ,
 • anotācija
 • ,
 • apzīmējums

8. High status importance owing to marked superiority

 • "A scholar of great eminence"
  synonym:
 • eminence
 • ,
 • distinction
 • ,
 • preeminence
 • ,
 • note

8. Augsta statusa nozīme izteikta pārākuma dēļ

 • "Lielas izcilības zinātnieks"
  sinonīms:
 • izcilība
 • ,
 • atšķirība
 • ,
 • pārākums
 • ,
 • piezīme

9. A promise to pay a specified amount on demand or at a certain time

 • "I had to co-sign his note at the bank"
  synonym:
 • note
 • ,
 • promissory note
 • ,
 • note of hand

9. Solījums maksāt noteiktu summu pēc pieprasījuma vai noteiktā laikā

 • "Man bija jāparaksta viņa zīmīte bankā"
  sinonīms:
 • piezīme
 • ,
 • parādzīme
 • ,
 • rokas piezīme

verb

1. Make mention of

 • "She observed that his presentation took up too much time"
 • "They noted that it was a fine day to go sailing"
  synonym:
 • note
 • ,
 • observe
 • ,
 • mention
 • ,
 • remark

1. Pieminēt

 • "Viņa novēroja, ka viņa prezentācija aizņēma pārāk daudz laika"
 • "Viņi atzīmēja, ka šī bija lieliska diena, lai dotos burāt"
  sinonīms:
 • piezīme
 • ,
 • novērot
 • ,
 • pieminēt

2. Notice or perceive

 • "She noted that someone was following her"
 • "Mark my words"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • mark
 • ,
 • note

2. Pamanīt vai uztvert

 • "Viņa atzīmēja, ka kāds viņai seko"
 • "Atzīmējiet manus vārdus"
  sinonīms:
 • paziņojums
 • ,
 • atzīmēt
 • ,
 • piezīme

3. Observe with care or pay close attention to

 • "Take note of this chemical reaction"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take note
 • ,
 • observe

3. Uzmanīgi novērojiet vai pievērsiet tam lielu uzmanību

 • "Ņemiet vērā šo ķīmisko reakciju"
  sinonīms:
 • piezīme
 • ,
 • ņemiet vērā
 • ,
 • novērot

4. Make a written note of

 • "She noted everything the teacher said that morning"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take down

4. Veikt rakstisku piezīmi par

 • "Viņa atzīmēja visu, ko skolotāja teica tajā rītā"
  sinonīms:
 • piezīme
 • ,
 • noņemt

Examples of using

Mary sang a high note.
Marija dziedāja augstu noti.
I wish Tom had left a note.
Kaut Toms būtu atstājis zīmīti.
Tom gave me a handwritten note from Mary.
Toms man iedeva ar roku rakstītu Marijas zīmīti.