Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "name" into Latvian language

Vārda "nosaukums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Name

[Vārds]
/nem/

noun

1. A language unit by which a person or thing is known

 • "His name really is george washington"
 • "Those are two names for the same thing"
  synonym:
 • name

1. Valodas vienība, ar kuru cilvēks vai lieta ir zināma

 • "Viņa vārds tiešām ir džordžs vašingtons"
 • "Tie ir divi vārdi vienam un tam pašam"
  sinonīms:
 • vārds

2. A person's reputation

 • "He wanted to protect his good name"
  synonym:
 • name

2. Cilvēka reputācija

 • "Viņš gribēja aizsargāt savu labo vārdu"
  sinonīms:
 • vārds

3. Family based on male descent

 • "He had no sons and there was no one to carry on his name"
  synonym:
 • name
 • ,
 • gens

3. Ģimene, kuras pamatā ir vīriešu izcelsmes

 • "Viņam nebija dēlu, un nebija neviena, kas turpinātu viņa vārdu"
  sinonīms:
 • vārds
 • ,
 • žauži

4. A well-known or notable person

 • "They studied all the great names in the history of france"
 • "She is an important figure in modern music"
  synonym:
 • name
 • ,
 • figure
 • ,
 • public figure

4. Labi pazīstams vai ievērojams cilvēks

 • "Viņi studēja visus lieliskos vārdus francijas vēsturē"
 • "Viņa ir svarīga mūsdienu mūzikas figūra"
  sinonīms:
 • vārds
 • ,
 • skaitlis
 • ,
 • sabiedrības figūra

5. By the sanction or authority of

 • "Halt in the name of the law"
  synonym:
 • name

5. Ar sankciju vai iestādi

 • "Mēt likuma vārdā"
  sinonīms:
 • vārds

6. A defamatory or abusive word or phrase

  synonym:
 • name
 • ,
 • epithet

6. Apmelojošs vai aizskarošs vārds vai frāze

  sinonīms:
 • vārds
 • ,
 • epitets

verb

1. Assign a specified (usually proper) proper name to

 • "They named their son david"
 • "The new school was named after the famous civil rights leader"
  synonym:
 • name
 • ,
 • call

1. Piešķirt noteiktam ( parasti atbilstošam ) pareizam nosaukumam

 • "Viņi nosauca savu dēlu deividu"
 • "Jaunā skola tika nosaukta slavenā pilsoņu tiesību vadītāja vārdā"
  sinonīms:
 • vārds
 • ,
 • zvans

2. Give the name or identifying characteristics of

 • Refer to by name or some other identifying characteristic property
 • "Many senators were named in connection with the scandal"
 • "The almanac identifies the auspicious months"
  synonym:
 • name
 • ,
 • identify

2. Piešķir vārdu vai identifikācijas raksturlielumus

 • Atsaucas uz vārdu vai kādu citu identificējošu raksturīgo īpašumu
 • "Daudzi senatori tika nosaukti saistībā ar skandālu"
 • "Almanac identificē labvēlīgos mēnešus"
  sinonīms:
 • vārds
 • ,
 • identificēt

3. Charge with a function

 • Charge to be
 • "She was named head of the committee"
 • "She was made president of the club"
  synonym:
 • name
 • ,
 • nominate
 • ,
 • make

3. Maksa par funkciju

 • Maksa būt
 • "Viņa tika nosaukta par komitejas vadītāju"
 • "Viņa tika padarīta par kluba prezidentu"
  sinonīms:
 • vārds
 • ,
 • nominēt
 • ,
 • padarīt

4. Create and charge with a task or function

 • "Nominate a committee"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • name
 • ,
 • nominate
 • ,
 • constitute

4. Izveidot un uzlādēt uzdevumu vai funkciju

 • "Nominēja komiteju"
  sinonīms:
 • ieceļ
 • ,
 • vārds
 • ,
 • nominēt
 • ,
 • veido

5. Mention and identify by name

 • "Name your accomplices!"
  synonym:
 • name

5. Pieminēt un identificēt pēc nosaukuma

 • "Nosauciet savus līdzdalībniekus!"
  sinonīms:
 • vārds

6. Make reference to

 • "His name was mentioned in connection with the invention"
  synonym:
 • mention
 • ,
 • advert
 • ,
 • bring up
 • ,
 • cite
 • ,
 • name
 • ,
 • refer

6. Atsaukties uz

 • "Viņa vārds tika minēts saistībā ar izgudrojumu"
  sinonīms:
 • pieminēt
 • ,
 • sludinājums
 • ,
 • audzināt
 • ,
 • citēt
 • ,
 • vārds
 • ,
 • atsaukties

7. Identify as in botany or biology, for example

  synonym:
 • identify
 • ,
 • discover
 • ,
 • key
 • ,
 • key out
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • describe
 • ,
 • name

7. Identificēt, piemēram, botānikā vai bioloģijā

  sinonīms:
 • identificēt
 • ,
 • atklāt
 • ,
 • atslēga
 • ,
 • atšķirt
 • ,
 • aprakstīt
 • ,
 • vārds

8. Give or make a list of

 • Name individually
 • Give the names of
 • "List the states west of the mississippi"
  synonym:
 • list
 • ,
 • name

8. Dot vai sastādīt sarakstu

 • Nosaukums individuāli
 • Dot vārdus
 • "Klausieties štatos uz rietumiem no misisipi"
  sinonīms:
 • saraksts
 • ,
 • vārds

9. Determine or distinguish the nature of a problem or an illness through a diagnostic analysis

  synonym:
 • diagnose
 • ,
 • name

9. Diagnostikas analīzē noteikt vai atšķirt problēmas vai slimības raksturu

  sinonīms:
 • diagnosticēt
 • ,
 • vārds

Examples of using

Tom's son's name is John.
Toma dēla vārds ir Jānis.
My name is Tom and I'm an addict.
Mans vārds ir Toms un es esmu atkarīgais.
Your face is familiar, but I can't recall your name.
Jūsu seja ir pazīstama, bet es nevaru atcerēties jūsu vārdu.