Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "movement" into Latvian language

Vārda "kustība" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Movement

[Kustība]
/muvmənt/

noun

1. A change of position that does not entail a change of location

 • "The reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"
 • "Movement is a sign of life"
 • "An impatient move of his hand"
 • "Gastrointestinal motility"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move
 • ,
 • motility

1. Pozīcijas maiņa, kas neizraisa atrašanās vietas maiņu

 • "Viņa uzacu refleksa kustība atklāja viņa pārsteigumu"
 • "Kustība ir dzīvības zīme"
 • "Necienīgs viņa rokas gājiens"
 • "Kuņģa-zarnu trakta kustīgums"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • pārvietot
 • ,
 • kustīgums

2. The act of changing location from one place to another

 • "Police controlled the motion of the crowd"
 • "The movement of people from the farms to the cities"
 • "His move put him directly in my path"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move

2. Atrašanās vietas maiņa no vienas vietas uz otru

 • "Policija kontrolēja pūļa kustību"
 • "Cilvēku pārvietošanās no fermām uz pilsētām"
 • "Viņa gājiens viņu nostādīja tieši manā ceļā"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • pārvietot

3. A natural event that involves a change in the position or location of something

  synonym:
 • movement
 • ,
 • motion

3. Dabisks notikums, kas saistīts ar kaut kā stāvokļa vai atrašanās vietas maiņu

  sinonīms:
 • kustība

4. A group of people with a common ideology who try together to achieve certain general goals

 • "He was a charter member of the movement"
 • "Politicians have to respect a mass movement"
 • "He led the national liberation front"
  synonym:
 • movement
 • ,
 • social movement
 • ,
 • front

4. Cilvēku grupa ar kopīgu ideoloģiju, kas kopā cenšas sasniegt noteiktus vispārīgus mērķus

 • "Viņš bija kustības statūtbiedrs"
 • "Politiķiem ir jārespektē masu kustība"
 • "Viņš vadīja nacionālās atbrīvošanās fronti"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • sociālā kustība
 • ,
 • priekšpuse

5. A major self-contained part of a symphony or sonata

 • "The second movement is slow and melodic"
  synonym:
 • movement

5. Galvenā autonomā simfonijas vai sonātes daļa

 • "Otrā daļa ir lēna un melodiska"
  sinonīms:
 • kustība

6. A series of actions advancing a principle or tending toward a particular end

 • "He supported populist campaigns"
 • "They worked in the cause of world peace"
 • "The team was ready for a drive toward the pennant"
 • "The movement to end slavery"
 • "Contributed to the war effort"
  synonym:
 • campaign
 • ,
 • cause
 • ,
 • crusade
 • ,
 • drive
 • ,
 • movement
 • ,
 • effort

6. Darbību virkne, kas virza principu vai tiecas uz noteiktu mērķi

 • "Viņš atbalstīja populistiskās kampaņas"
 • "Viņi strādāja pasaules miera labā"
 • "Komanda bija gatava braucienam pretī vimpelim"
 • "Kustība verdzības izbeigšanai"
 • "Ieguldīja kara centienus"
  sinonīms:
 • kampaņa
 • ,
 • cēlonis
 • ,
 • krusta karš
 • ,
 • piedzīt
 • ,
 • kustība
 • ,
 • pūles

7. An optical illusion of motion produced by viewing a rapid succession of still pictures of a moving object

 • "The cinema relies on apparent motion"
 • "The succession of flashing lights gave an illusion of movement"
  synonym:
 • apparent motion
 • ,
 • motion
 • ,
 • apparent movement
 • ,
 • movement

7. Optiska kustības ilūzija, kas rodas, apskatot strauju kustīga objekta nekustīgu attēlu secību

 • "Kino balstās uz šķietamu kustību"
 • "Mirgojošo gaismu secība radīja kustības ilūziju"
  sinonīms:
 • šķietama kustība
 • ,
 • kustība
 • ,
 • šķietamā kustība

8. A euphemism for defecation

 • "He had a bowel movement"
  synonym:
 • bowel movement
 • ,
 • movement
 • ,
 • bm

8. Eifēmisms defekācijai

 • "Viņam bija zarnu kustība"
  sinonīms:
 • zarnu kustība
 • ,
 • kustība
 • ,
 • bm

9. A general tendency to change (as of opinion)

 • "Not openly liberal but that is the trend of the book"
 • "A broad movement of the electorate to the right"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • trend
 • ,
 • movement

9. Vispārēja tendence mainīties (pēc domām)

 • "Nav atklāti liberāls, bet tāda ir grāmatas tendence"
 • "Plaša vēlētāju kustība pa labi"
  sinonīms:
 • dreifēt
 • ,
 • tendence
 • ,
 • kustība

10. The driving and regulating parts of a mechanism (as of a watch or clock)

 • "It was an expensive watch with a diamond movement"
  synonym:
 • movement

10. Mehānisma piedziņas un regulēšanas daļas (no pulksteņa vai pulksteņa)

 • "Tas bija dārgs pulkstenis ar dimanta kustību"
  sinonīms:
 • kustība

11. The act of changing the location of something

 • "The movement of cargo onto the vessel"
  synonym:
 • movement

11. Darbība, mainot atrašanās vietu kaut ko

 • "Kravas pārvietošana uz kuģa"
  sinonīms:
 • kustība

Examples of using

My favorite part of the Appassionata is the second movement.
Mana mīļākā Appassionata daļa ir otrā daļa.
Not worrying about anything is the same as being dead, since worry is the movement of the soul, and life is movement.
Neuztraukties par kaut ko ir tas pats, kas būt mirušam, jo rūpes ir dvēseles kustība, bet dzīve - kustība.
He played a major part in the movement.
Viņam bija liela loma kustībā.