Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "move" into Latvian language

Vārda "pārvietot" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Move

[Pārvietot]
/muv/

noun

1. The act of deciding to do something

 • "He didn't make a move to help"
 • "His first move was to hire a lawyer"
  synonym:
 • move

1. Akts, ar kuru nolemj kaut ko darīt

 • "Viņš neveica soli, lai palīdzētu"
 • "Viņa pirmais solis bija pieņemt darbā advokātu"
  sinonīms:
 • kustēties

2. The act of changing your residence or place of business

 • "They say that three moves equal one fire"
  synonym:
 • move
 • ,
 • relocation

2. Darbības maiņa, mainot dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības vietu

 • "Viņi saka, ka trīs gājieni ir vienādi ar vienu uguni"
  sinonīms:
 • kustēties
 • ,
 • pārvietošana

3. A change of position that does not entail a change of location

 • "The reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"
 • "Movement is a sign of life"
 • "An impatient move of his hand"
 • "Gastrointestinal motility"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move
 • ,
 • motility

3. Pozīcijas maiņa, kas nenozīmē atrašanās vietas maiņu

 • "Viņa uzacu refleksais ierosinājums atklāja viņa pārsteigumu"
 • "Kustība ir dzīves pazīme"
 • "Ievērojams rokas gājiens"
 • "Zagtrointa trakta motilitāte"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • kustēties
 • ,
 • kustīgums

4. The act of changing location from one place to another

 • "Police controlled the motion of the crowd"
 • "The movement of people from the farms to the cities"
 • "His move put him directly in my path"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move

4. Mainīgās atrašanās vietas akts no vienas vietas uz otru

 • "Policija kontrolēja pūļa kustību"
 • "Cilvēku pārvietošanās no saimniecībām uz pilsētām"
 • "Viņa gājiens viņu ielika tieši manā ceļā"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • kustēties

5. (game) a player's turn to take some action permitted by the rules of the game

  synonym:
 • move

5. ( spēle ) spēlētāja kārta veikt dažas darbības, ko atļauj spēles noteikumi

  sinonīms:
 • kustēties

verb

1. Change location

 • Move, travel, or proceed, also metaphorically
 • "How fast does your new car go?"
 • "We travelled from rome to naples by bus"
 • "The policemen went from door to door looking for the suspect"
 • "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
 • "News travelled fast"
  synonym:
 • travel
 • ,
 • go
 • ,
 • move
 • ,
 • locomote

1. Maiņas vieta

 • Kustēties, ceļot vai rīkoties metaforiski
 • "Cik ātri iet tava jaunā automašīna?"
 • "Mēs ar autobusu braucām no romas uz neapoli"
 • "Kopoli devās no durvīm uz durvīm, meklējot aizdomās turamo"
 • "Karavīri pārcēlās uz pilsētu, lai mēģinātu to paņemt pirms nakts krišanas"
 • "Ziņas ātri ceļoja"
  sinonīms:
 • ceļojums
 • ,
 • iet
 • ,
 • kustēties
 • ,
 • locomote

2. Cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense

 • "Move those boxes into the corner, please"
 • "I'm moving my money to another bank"
 • "The director moved more responsibilities onto his new assistant"
  synonym:
 • move
 • ,
 • displace

2. Izraisīt pārvietošanos vai pāreju uz jaunu pozīciju vai vietu gan konkrētā, gan abstraktā nozīmē

 • "Pārvietojiet šīs kastes stūrī, lūdzu"
 • "Es pārvietoju savu naudu uz citu banku"
 • "Diktors vairāk atbildības pārcēla uz savu jauno palīgu"
  sinonīms:
 • kustēties
 • ,
 • pārvietot

3. Move so as to change position, perform a nontranslational motion

 • "He moved his hand slightly to the right"
  synonym:
 • move

3. Kustēties tā, lai mainītu pozīciju, veikt netranslācijas kustību

 • "Viņš nedaudz pārvietoja roku pa labi"
  sinonīms:
 • kustēties

4. Change residence, affiliation, or place of employment

 • "We moved from idaho to nebraska"
 • "The basketball player moved from one team to another"
  synonym:
 • move

4. Mainīt dzīvesvietu, piederību vai nodarbinātības vietu

 • "Mēs pārcēlāmies no aidaho uz nebrasku"
 • "S basketbolists pārcēlās no vienas komandas uz otru"
  sinonīms:
 • kustēties

5. Follow a procedure or take a course

 • "We should go farther in this matter"
 • "She went through a lot of trouble"
 • "Go about the world in a certain manner"
 • "Messages must go through diplomatic channels"
  synonym:
 • go
 • ,
 • proceed
 • ,
 • move

5. Ievērot procedūru vai veikt kursu

 • "Mums šajā jautājumā vajadzētu iet tālāk"
 • "Viņa pārdzīvoja daudz nepatikšanas"
 • "Zināmā veidā dodieties uz pasauli"
 • "Messagiem jāiet cauri diplomātiskajiem kanāliem"
  sinonīms:
 • iet
 • ,
 • turpināt
 • ,
 • kustēties

6. Be in a state of action

 • "She is always moving"
  synonym:
 • be active
 • ,
 • move

6. Jābūt darbības stāvoklī

 • "Viņa vienmēr kustas"
  sinonīms:
 • aktīvi
 • ,
 • kustēties

7. Go or proceed from one point to another

 • "The debate moved from family values to the economy"
  synonym:
 • move

7. Iet vai pāriet no viena punkta uz otru

 • "Debates pārcēlās no ģimenes vērtībām uz ekonomiku"
  sinonīms:
 • kustēties

8. Perform an action, or work out or perform (an action)

 • "Think before you act"
 • "We must move quickly"
 • "The governor should act on the new energy bill"
 • "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel"
  synonym:
 • act
 • ,
 • move

8. Veikt darbību vai veikt ( darbību )

 • "Domājiet, pirms rīkojaties"
 • "Mums ātri jāpārceļas"
 • "Gubernatoram būtu jārīkojas pēc jaunā enerģijas rēķina"
 • "Autinīte rīkojās ātri, satverot toddler un pārklājot viņu ar mitru dvieli"
  sinonīms:
 • akts
 • ,
 • kustēties

9. Have an emotional or cognitive impact upon

 • "This child impressed me as unusually mature"
 • "This behavior struck me as odd"
  synonym:
 • affect
 • ,
 • impress
 • ,
 • move
 • ,
 • strike

9. Ir emocionāla vai kognitīva ietekme

 • "Šis bērns mani pārsteidza kā neparasti nobriedušu"
 • "Šī uzvedība mani pārsteidza kā nepāra"
  sinonīms:
 • ietekme
 • ,
 • iespaids
 • ,
 • kustēties
 • ,
 • streiks

10. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

10. Dot stimulu rīcībai

 • "Tas mani aizkustināja upurēt manu karjeru"
  sinonīms:
 • motivēt
 • ,
 • iedarbināt
 • ,
 • dzeloņt
 • ,
 • kustēties
 • ,
 • modināt
 • ,
 • kūdīt

11. Arouse sympathy or compassion in

 • "Her fate moved us all"
  synonym:
 • move

11. Izraisīt līdzjūtību vai līdzjūtību

 • "Viņas liktenis mūs visus aizkustināja"
  sinonīms:
 • kustēties

12. Dispose of by selling

 • "The chairman of the company told the salesmen to move the computers"
  synonym:
 • move

12. Atbrīvoties, pārdodot

 • "Sabiedrības priekšsēdētājs lika pārdevējiem pārvietot datorus"
  sinonīms:
 • kustēties

13. Progress by being changed

 • "The speech has to go through several more drafts"
 • "Run through your presentation before the meeting"
  synonym:
 • move
 • ,
 • go
 • ,
 • run

13. Progress, mainot

 • "Runai ir jāiziet vēl vairāki projekti"
 • "Skrien caur jūsu prezentāciju pirms sanāksmes"
  sinonīms:
 • kustēties
 • ,
 • iet
 • ,
 • skriet

14. Live one's life in a specified environment

 • "She moves in certain circles only"
  synonym:
 • move

14. Dzīvojiet dzīvi noteiktā vidē

 • "Viņa pārvietojas tikai noteiktos lokos"
  sinonīms:
 • kustēties

15. Have a turn

 • Make one's move in a game
 • "Can i go now?"
  synonym:
 • move
 • ,
 • go

15. Ir kārta

 • Padarīt vienu gājienu spēlē
 • "Vai es varu iet tagad?"
  sinonīms:
 • kustēties
 • ,
 • iet

16. Propose formally

 • In a debate or parliamentary meeting
  synonym:
 • move
 • ,
 • make a motion

16. Oficiāli ierosināt

 • Debatēs vai parlamentārajā sanāksmē
  sinonīms:
 • kustēties
 • ,
 • izteikt priekšlikumu

Examples of using

It will be the smartest move you ever made.
Tas būs visgudrākais solis, kādu jūs jebkad esat paveicis.
Would you have some time on Monday to come over and help me move my piano?
Vai jums būtu kāds laiks pirmdien, lai pārnāktu un palīdzētu man pārvietot klavieres?
"We haven't seen each other in a long time, Tom! Have you put on a little weight?" "Yes, lately I haven't been able to get myself to move around at all."
"Mēs ilgi neesam redzējuši viens otru, Tom! Vai esat uzvilcis nelielu svaru?" "Jā, pēdējā laikā es neesmu varējis panākt, lai es vispār pārvietotos."