Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "motion" into Latvian language

Vārda "kustība" tulkošanas nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Motion

[Kustība]
/moʊʃən/

noun

1. The use of movements (especially of the hands) to communicate familiar or prearranged signals

  synonym:
 • gesture
 • ,
 • motion

1. Kustību (īpaši roku) izmantošana, lai paziņotu pazīstamus vai iepriekš saskaņotus signālus

  sinonīms:
 • žests
 • ,
 • kustība

2. A natural event that involves a change in the position or location of something

  synonym:
 • movement
 • ,
 • motion

2. Dabisks notikums, kas saistīts ar kaut kā stāvokļa vai atrašanās vietas maiņu

  sinonīms:
 • kustība

3. A change of position that does not entail a change of location

 • "The reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"
 • "Movement is a sign of life"
 • "An impatient move of his hand"
 • "Gastrointestinal motility"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move
 • ,
 • motility

3. Pozīcijas maiņa, kas neizraisa atrašanās vietas maiņu

 • "Viņa uzacu refleksa kustība atklāja viņa pārsteigumu"
 • "Kustība ir dzīvības zīme"
 • "Necienīgs viņa rokas gājiens"
 • "Kuņģa-zarnu trakta kustīgums"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • pārvietot
 • ,
 • kustīgums

4. A state of change

 • "They were in a state of steady motion"
  synonym:
 • motion

4. Pārmaiņu stāvoklis

 • "Viņi atradās vienmērīgas kustības stāvoklī"
  sinonīms:
 • kustība

5. A formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote

 • "He made a motion to adjourn"
 • "She called for the question"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • question

5. Oficiāls rīcības priekšlikums, kas iesniegts apspriežu asamblejai apspriešanai un balsošanai

 • "Viņš ierosināja pārtraukt"
 • "Viņa aicināja uzdot jautājumu"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • jautājums

6. The act of changing location from one place to another

 • "Police controlled the motion of the crowd"
 • "The movement of people from the farms to the cities"
 • "His move put him directly in my path"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move

6. Atrašanās vietas maiņa no vienas vietas uz otru

 • "Policija kontrolēja pūļa kustību"
 • "Cilvēku pārvietošanās no fermām uz pilsētām"
 • "Viņa gājiens viņu nostādīja tieši manā ceļā"
  sinonīms:
 • kustība
 • ,
 • pārvietot

7. An optical illusion of motion produced by viewing a rapid succession of still pictures of a moving object

 • "The cinema relies on apparent motion"
 • "The succession of flashing lights gave an illusion of movement"
  synonym:
 • apparent motion
 • ,
 • motion
 • ,
 • apparent movement
 • ,
 • movement

7. Optiska kustības ilūzija, kas rodas, apskatot strauju kustīga objekta nekustīgu attēlu secību

 • "Kino balstās uz šķietamu kustību"
 • "Mirgojošo gaismu secība radīja kustības ilūziju"
  sinonīms:
 • šķietama kustība
 • ,
 • kustība
 • ,
 • šķietamā kustība

verb

1. Show, express or direct through movement

 • "He gestured his desire to leave"
  synonym:
 • gesticulate
 • ,
 • gesture
 • ,
 • motion

1. Rādīt, izteikt vai vadīt caur kustību

 • "Viņš norādīja uz savu vēlmi aiziet"
  sinonīms:
 • žestikulēt
 • ,
 • žests
 • ,
 • kustība

Examples of using

Nevertheless I think such a kind of society needs this sort of business to set economics in motion.
Tomēr es domāju, ka šāda veida sabiedrībai ir vajadzīgs šāda veida bizness, lai iekustinātu ekonomiku.
Mary made a slight motion with her head.
Marija ar galvu izdarīja nelielu kustību.
Behind thermodynamics lie the movements of atoms and molecules following the laws of motion learned in the first volume.
Aiz termodinamikas slēpjas atomu un molekulu kustības, ievērojot pirmajā sējumā apgūtos kustības likumus.