Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "moment" into Latvian language

Vārda "moments" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Moment

[Mirklis]
/moʊmənt/

noun

1. A particular point in time

 • "The moment he arrived the party began"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • instant

1. Konkrēts laika punkts

 • "Brīdī, kad viņš ieradās, sākās ballīte"
  sinonīms:
 • mirklis
 • ,
 • minūte
 • ,
 • otrais
 • ,
 • tūlītējs

2. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

2. Bezgalīgi īss laiks

 • "Pagaidi mirkli"
 • "Mo"
 • "Tas aizņem tikai minūti"
 • "Tikai mazliet"
  sinonīms:
 • mirklis
 • ,
 • mo
 • ,
 • minūte
 • ,
 • otrais
 • ,
 • mazliet

3. At this time

 • "The disappointments of the here and now"
 • "She is studying at the moment"
  synonym:
 • here and now
 • ,
 • present moment
 • ,
 • moment

3. Šajā laikā

 • "Šeit un tagad vilšanās"
 • "Viņa šobrīd mācās"
  sinonīms:
 • šeit un tagad
 • ,
 • pašreizējais brīdis
 • ,
 • mirklis

4. Having important effects or influence

 • "Decisions of great consequence are made by the president himself"
 • "Virtue is of more moment than security"
 • "That result is of no consequence"
  synonym:
 • consequence
 • ,
 • import
 • ,
 • moment

4. Kam ir svarīga ietekme vai ietekme

 • "Lēmumus ar lielām sekām pieņem pats prezidents"
 • "Tikumība ir vairāk momenta nekā drošība"
 • "Šim rezultātam nav nekādas nozīmes"
  sinonīms:
 • sekas
 • ,
 • importēt
 • ,
 • mirklis

5. A turning force produced by an object acting at a distance (or a measure of that force)

  synonym:
 • moment

5. Pagrieziena spēks, ko rada objekts, kas darbojas attālumā (vai šī spēka mērs)

  sinonīms:
 • mirklis

6. The n-th moment of a distribution is the expected value of the n-th power of the deviations from a fixed value

  synonym:
 • moment

6. Sadalījuma n-tais moments ir paredzamā vērtība n-tajai pakāpei novirzēm no fiksētas vērtības

  sinonīms:
 • mirklis

Examples of using

Tom waited a moment before replying.
Toms brīdi nogaidīja, pirms atbildēja.
With his mother very sick and a tight deadline at work, Tom has a lot on his plate at the moment.
Tā kā viņa māte ir ļoti slima un saspringts termiņš darbā, Tomam šobrīd ir daudz šķīvja.
I liked both songs very much, and only then I noticed that they'd been written by the same band. At that moment it got one more fan.
Man ļoti patika abas dziesmas, un tikai tad es pamanīju, ka tās ir sarakstījusi viena un tā pati grupa. Tajā brīdī tas ieguva vēl vienu fanu.